Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz Eugeniusz
Nazwisko: Mosiołek
Miejsce urodzenia: Budki
Data urodzenia: 20-03-1950
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sądu Rejonowego w Radomiu w sprawie karnej przeciwko Kazimierzowi Mosiołkowi, oskarżonemu o to, że w dniu 25.06.1976 „o godz. 19.45 w Radomiu przy Urzędzie Wojewódzkim brał udział w nielegalnym zgromadzeniu i rzucał kamieniami i innymi przedmiotami w funk[cjonariuszy] MO i budynek”, tj. o czyn określony w art. 51 $ 2 kodeksu wykroczeń. Kazimierz Mosiołek został zatrzymany i osadzony w areszcie. Następnego dnia KW MO Radom wystąpiła do Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Radomia z wnioskiem o ukaranie go w trybie przyspieszonym. Na rozprawie w dniu 27.06.1976 Kolegium (nr sprawy 1547/76) uznało K. Mosiołka „winnym popełnienia zarzucanego mu czynu” i ukarało go 1 miesiącem aresztu. Kazimierz Mosiołek nie przyznawał się do winy i chuligańskich zachowań (argumentował m.in. poważną utratą wzroku). Jedynym dowodem w sprawie była „notatka służbowa funkcjonariusza” (dokumentację dotyczącą postępowania przed Kolegium włączono do akt sprawy karnej). Dnia 29.06.1976 KW MO Radom wystąpiła do Sądu Rejonowego w Radomiu z żądaniem skierowania sprawy Kazimierza Mosiołka na drogę sądową uznając, że kara wymierzona mu przez Kolegium „jest niewspółmiernie niska do zarzucanego mu czynu (…)”. W dniu 20.07.1976 Sąd Rejonowy w Radomiu skazał K. Mosiołka na 3 miesiące aresztu i 1000 zł nawiązki na rzecz PCK (sygn. akt II Kws. 1071/76). Na poczet kary zaliczono areszt tymczasowy od 25.06.1976. W związku z rewizją nadzwyczajną, wniesioną przez Ministra Sprawiedliwości na korzyść Kazimierza Mosiołka, Sąd Najwyższy w dniu 30.11.1976 uchylił wyrok Sądu Rejonowego w Radomiu z 20.07.1976 i przekazał mu sprawę do ponownego rozpatrzenia (sygn. akt VI KRN 314/76). Sąd Najwyższy stwierdził m.in., że „za podstawę winy oskarżonego Sąd Rejonowy przyjął zeznania św.[iadka]”, funkcjonariusza KW MO Radom, choć „nie był on na miejscu zdarzenia”. Naczelnik Wydziału Śledczego KW MO Radom, odpowiadając na zapytanie Sądu Rejonowego w tej sprawie, przesłał informację, że K. Mosiołek został zatrzymany i doprowadzony do KW MO Radom „przez nieustalonych funkcjonariuszy z W.S.O. w Szczytnie”. Dnia 18.02.1977, Sąd Rejonowy w Radomiu uniewinnił Kazimierza Mosiołka (sygn. akt II Kws. 32/77). Akta o sygn. IPN Ra 37/30 (II Kws 1071/76, II Kws. 32/77).
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego, dotyczące Kazimierza Mosiołka, przekazane przez Areszt Śledczy w Radomiu. Kazimierz Mosiołek został zatrzymany w dniu 25.06.1976, jako uczestnik zajść na ulicach Radomia. Dnia 27.06.1976 Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Radomia orzekło wobec niego karę jednego miesiąca aresztu - od 25.06.1976 do 25.07.1976 (nr sprawy 1547/76). Osadzono go pierwotnie w Areszcie Śledczym w Radomiu, po orzeczeniu Kolegium w jego sprawie przetransportowano go do Aresztu Śledczego w Białymstoku. W połowie lipca Kazimierza Mosiołka ponownie przewieziono do Aresztu Śledczego w Radomiu, skąd (jak wynika z akt) zwolniono go 25.07.1976. Akta o sygn. IPN Ra 33/84.
Materiały Wydziału III oraz Wydziału Śledczego KW MO Radom dotyczące wydarzeń "Radomskiego Czerwca" 1976 roku. Znajdują się tu również dokumenty i wzmianki odnoszące się do Kazimierza Mosiołka, obejmujące lata 1976-1977. Został on wpisany do Rejestru spraw o wykroczenia (poz. 9), gdzie odnotowano, że zatrzymano go 25.06.1976 „w Radomiu przy U.W. [Urząd Wojewódzki]”, ponieważ „brał udział w zakazanym zgromadzeniu”, za co został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Radomia w dniu 27.06.1976. Dane dotyczące dalszych etapów i wyników postępowania przeciwko K. Mosiołkowi zawarto także w wykazie pn. „Sprawy rozpatrywane przez kol. kar. adm. [kolegium karno-administracyjne] w Radomiu w dniu 27.06.1976 r.”, w „Wykazie sprawców wykroczeń i orzeczeń kolegium ds. wykroczeń I i II instancji dot. zdarzeń w dniach 25.06.[19]76 r. - 28.06.1976 r. na terenie Radomia” oraz w „Wykazie spraw orzekanych w dniu 20.07.1976 r.”. W zestawieniach tych odnotowano, że kara wymierzona K. Mosiłokowi przez kolegium obejmowała 1 miesiąc aresztu, zaś w wyniku odwołania złożonego przez KW MO Radom, Sąd Rejonowy w Radomiu, w dniu 20.07.1976, skazał go na 3 miesiące aresztu (oraz 1 000 zł nawiązki). Ponadto wśród fotografii sygnalitycznych osób zatrzymanych w związku z protestami w Radomiu, znajduje się również zdjęcie Kazimierza Mosiołka. Materiały zawierają też dokumentację dotyczącą odbioru z aresztu jego „depozytu osobistego”. Tom 256, to dokumentacja personalna Kazimierza Mosiołka. Wynika z niej, że 24.07.1976 przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą. Kolejne dokumenty wskazują, że SB była też zainteresowana potencjalnymi kontaktami K. Mosiołka z KOR oraz jego ewentualną skargą i uzyskaną pomocą. Teczkę dotyczącą imiennie Kazimierza Mosiołka zamknięto w październiku 1977 roku. Materiały w sprawie „Czerwca’ 76” złożono w archiwum Wydziału „C” KW MO Radom pod sygn. 108/IV (pierwszy wpis w inwentarzu dotyczący ich archiwizacji ma datę 02.12.1977, dokumenty te składał Wydział III, jednak zapewne później dołączano kolejną dokumentację, ostatni tom obejmuje 1985 rok; łącznie to 452 tomy akt). Akta o sygn. IPN Ra 08/107 t. 7, 8, 9, 256, 450 (108/IV), zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
.