Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-08-2022 07:47

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Krzysztof
Nazwisko: Czaputowicz
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 30-05-1956
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Teresa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany 27.02.1980 przez Wydz. III KSMO pod nr. 27307 do sprawy operacyjnego rozpracowania (SOR) krypt. „Kondor”. Objęty rozpracowaniem po zatrzymaniu 18.12.1979 w trakcie kolportowania ulotek z informacją o Mszy Świętej w intencji poległych na Wybrzeżu w grudniu 1970, po uzyskaniu przez SB informacji, że w miejscu pracy „występuje przeciwko linii politycznej partii i rządu” i podejrzeniu, że „może uczestniczyć w organizowanym przez terytorium PRL kanale łączności pomiędzy grupami antysocjalistycznymi w Czechosłowacji i ZSRR”. Po znalezieniu u niego 14 egzemplarzy podziemnego czasopisma „Robotnik”, zatrzymany 29.02.1980 na 48 godzin; ponadto przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą. W maju 1980 współorganizował Akademickie Biuro Interwencyjne Studenckiego Komitetu Solidarności, a od września uczestniczył w tworzeniu NZS, wchodząc w skład Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego. Internowany po wprowadzeniu stanu wojennego. W aktach zaznaczono, że podczas internowania SB podejmowała 28.04., 21.05. i 26.06.1982 bezskuteczne próby nawiązania dialogu operacyjnego -„za każdym razem odmawiał wyjścia na rozmowę”. SB odnotowała, że po zwolnieniu z internowania utrzymywał systematyczne kontakty z osobami znanymi z „postawy antysocjalistycznej”. Prowadzenie SOR krypt. „Kondor” przejął 19.02.1985 Wydz. III-2 SUSW. Wedle ustaleń SB w czerwcu 1985 Jacek Czaputowicz złożył akces do Ruchu „Wolność i Pokój”, a następnie włączył się w jego działalność. SOR krypt. „Kondor” został zakończony 24.01.1986, a dalsze rozpracowanie miało być prowadzone poprzez SOR krypt. „WiP”. W rozpracowaniu krypt. „Kondor” wykorzystywano osobowe źródła informacji, podsłuch telefoniczny i obserwację operacyjną. Karta EO-13-A, karta EO-4-A/77, cztery karty EO-4M/74 i trzy karty EO-4/77 z kartoteki odtworzeniowej MSW. Dziennik rejestracyjny SUSW, poz. 27307. Wydruk z bazy ZSKO. Akta o sygn. IPN BU 0716/224 (55648/II), t. 4-5, mikrofilm IPN BU 01228/2618 (55648/2); meldunki operacyjne w aktach o sygn. IPN BU 01628/1 t. 2.
SOR krypt. „Kondor” (nr rejestracyjny 27307), w ramach którego był rozpracowywany, został włączony 24.01.1986 do SOR krypt. „WiP”, zarejestrowanego dzień wcześniej przez Wydz. III-2 SUSW pod nr. 44048. Celem sprawy było rozpracowanie „warszawskiego środowiska byłych działaczy NZS-u, którzy podjęli działalność w ramach tzw. Ruchu >Wolność i Pokój<”. Jacek Czaputowicz był uznawany przez SB za jednego z warszawskich liderów Ruchu, a połączenie spraw miało ułatwić „bardziej pełne i skuteczniejsze zwalczanie wrogiej działalności i uprościć ewidencję operacyjną >czynności i działań< SB". Na polecenie Szefa SB materiały dotyczące J. Czaputowicza zostały 24.08.1987 wyłączone ze sprawy i przekazane do Wydz. II Dep. III MSW, który prowadził SOR krypt. „Błękitni” (nr rejestracyjny 101571). W rozpracowaniu krypt. „WiP” wykorzystywano osobowe źródła informacji, podsłuch telefoniczny i obserwację operacyjną. Karta EO-13-A, karta EO-4-A/77, dwie karty EO-4M/74 i trzy karty EO-4/77 z kartoteki odtworzeniowej MSW. Dziennik rejestracyjny SUSW, poz. 44048. Akta o sygn. IPN BU 0716/224 (55648/II), t. 4-5, mikrofilm IPN BU 01228/2618 (55648/2).
Na polecenie Szefa SB materiały dotyczące Jacka Czaputowicza (nr rejestracyjny 27307) zostały 24.08.1987 wyłączone z SOR krypt. „WiP” (nr rejestracyjny 44048) i przekazane do dalszego wykorzystania przez Wydz. II Dep. III MSW w ramach SOR krypt. „Błękitni” prowadzonego od 12.05.1987 pod nr. rejestracyjnym 101571. Jacek Czaputowicz został zarejestrowany do sprawy 2.09.1987. Celem rozpracowania były „kontrola i ograniczenie antypaństwowej i antysocjalistycznej działalności” Ruchu „Wolność i Pokój”, którego J. Czaputowicz był jednym z liderów. W aktach sprawy zachowały się liczne meldunki operacyjne terenowych jednostek SB na temat działalności Ruchu „Wolność i Pokój”. Prowadzenie SOR krypt. „Błękitni” przejął 19.04.1990 Wydz. III Dep. OKPP MSW. Wniosek o zakończenie rozpracowania z 8.05.1990 z powodu „ustania przyczyn będących powodem wszczęcia i prowadzenia SOR” został zatwierdzony 10.05.1990. Materiały sprawy zostały złożone w archiwum Biura „C” MSW pod nr. 55648/II. Karty EO-4-A/77, Mkr-2 i E-16 z kartoteki odtworzeniowej MSW. Dziennik rejestracyjny MSW, poz. 101571. Dziennik archiwalny działu II MSW, poz. 55648. Dziennik archiwalny mikrofilmów działu 2, poz. 55648. Wydruk z bazy danych ZSKO. Akta o sygn. IPN BU 0716/224 (55648/II), t. 1-3, 6, mikrofilm IPN BU 01228/2618 (55648/2).
Podczas prowadzenia SOR krypt. „Błękitni” (nr 101571) był sprawdzany przez inne jednostki SB: w 1987 przez Wydz. XI Dep. I MSW (powód: „p[rzed] rozpracow[aniem]”) i Wydz. II Dep. II MSW (powód: „kontakt”), w styczniu 1988 przez Wydz. III Dep. I MSW (powód: „przech[odzi] w spr[awie]”), w lutym 1989 przez Wydz. V Dep. II MSW (powód: „p[rzed] oprac[owaniem]”), i w maju 1989 przez Wydz. III Biura Studiów MSW (powód: „p[rzed] rozprac[owaniem]”). Dzienniki koordynacyjne MSW: za 1987: poz. 6212 i 7332, za 1988, poz. 137, za 1989: poz. 703 i 2290.
Występuje w aktach SOR krypt. „Wasale” (nr rejestracyjny 50269) prowadzonego od 6.09.1977 do 10.12.1987 przez Wydz. III Dep. III MSW. Rozpracowanie dotyczyło działalności Studenckich Komitetów Solidarności w całej Polsce. Wymieniony w meldunku operacyjnym z 10.06.1980 jako współinicjator powołania w Warszawie Akademickiego Biura Interwencyjnego. W meldunku z 10.09.1980 odnotowano, że w sierpniu 1980 przebywał na urlopie, „a następnie zgłosił się do KOR-u i zaoferował swą pomoc w utrzymywaniu łączności z Wybrzeżem”. W meldunku z 12.11.1980 zanotowano, że z jego inicjatywy Ogólnopolski Komitet Założycielski NZS wydał dwa komunikaty (nr 3 i 4), w których nawoływano do poparcia przez studentów postulatów służby zdrowia, wyrażono satysfakcję z rejestracji NSZZ "Solidarność" i zapowiedziano dalsze starania o zarejestrowanie NZS. Akta o sygn. IPN BU 0222/701 (54100/II), t. 5, s. 328, 361, 369.
Wymieniony w meldunku operacyjnym nr 76/81 Wydz. II KWMO w Krakowie z 10.04.1981 dotyczącym I Zjazdu NZS w Krakowie. Odnotowano, że został wybrany na członka Prezydium Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS. Akta o sygn. IPN Kr 079/104 (162/K), t. 1.
Internowany 13.12.1981 na wniosek Wydz. III KSMO jako działacz NZS, który „zamierza wykorzystać młodzież akademicką zrzeszoną w NZS do działalności antypaństwowej". Był sygnatariuszem petycji domagającej się rozwiązania Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. Osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka, następnie 27.08.1982 przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Strzebielinku. Zwolniony 24.11.1982. Odnotowany w „Wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego”. Karta E-14/1 i Mkr-2 z kartoteki internowanych MSW, karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej MSW, karta EO-13-A z kartoteki odtworzeniowej MSW. Wydruk z bazy danych ZSKO. Akta o sygn.: IPN BU 0787/86 (3509/III) i ich mkf. IPN BU 01326/1308, akta o sygn. IPN BU 448/573, t. 15 (karta depozytowa internowanego), IPN Gd 159/368 (9/82), IPN Po 161/1.
Występuje w materiałach administracyjnych Centralnego Zarządu Zakładów Karnych. W teczce zatytułowanej „Internowani 1981 r. skargi” znajduje się 9 listów z 1982 (po polsku i francusku) do ministra sprawiedliwości z pytaniami o internowanie Jacka Czaputowicza. Akta o sygn. IPN BU 529/22 (81/356).
Występuje w materiałach administracyjnych Centralnego Zarządu Zakładów Karnych - w teczce zatytułowanej „Skargi i prośby internowanych 1982 r.” Wymieniony w trzech wykazach (z 27.05, 14.06. i 9.08.1982) internowanych studentów i pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Akta o sygn. IPN BU 529/24 (0510, 98/5), k. 36, 314, 317, 318, 321, 322, 330.
Wymieniony w aktach sprawy operacyjnego rozpracowania (SOR) krypt. „Fala” prowadzonej w latach 1982-1986 przez Wydz. VI i XI Dep. II MSW pod nr. 75611, dotyczącej przerzutu z zagranicy różnego rodzaju sprzętu dla podziemia. W notatce służbowej z 1.09.1983 odnotowany jako jedna z osób, które kontaktowały się z osobami rozpracowywanymi w tej sprawie. Akta o sygn. IPN BU 003090/109 (53723/II), t. 2, s. 92.
Wymieniony w aktach postępowania prowadzonego przez Naczelną Prokuraturę Wojskową w okresie od 6.01.1982 do 19.03.1983 w sprawie Krajowej Komisji Koordynacyjnej NZS, która po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestała działalności oraz „sporządzania i przechowywania w celu rozpowszechniania druków wzywających do strajku powszechnego i zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny”. Jacek Czaputowicz występuje w aktach jako kierownik biura KKK NZS. Akta o sygn. IPN BU 514/3 (V Pn. Śl. II-1/82), k. 15, 17, 28, 29, 39, 41, 46, 51.
Współoskarżony w postępowaniu Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie w sprawie pełnienia „kierowniczej roli w związku mającym na celu przestępstwo pod nazwą >Wolność i Pokój<”. Aresztowany 19.02.1986 i osadzony w areszcie przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Oskarżony o to, że: od maja 1985 do chwili zatrzymania inspirował i organizował działalność Ruchu „Wolność i Pokój”, „propagował ustnie i pisemnie założenia ruchu pacyfistycznego w PRL, wzywając m.in. do odmowy pełnienia służby wojskowej i składania przysięgi, czym godził w obronność kraju i jedność sojuszniczą państw Układu Warszawskiego”, a ponadto „w celu szkodzenia interesom politycznym PRL wszedł w porozumienie z osobami działającymi na rzecz obcych organizacji”, udzielając wywiadu „wydawanemu w krajach zachodnich periodyku pod nazwą >Kontakt<” i „Biuletynowi Informacyjnemu Solidarności”. Sprawa została przekazana 9.06.1986 do Naczelnej Prokuratury Wojskowej. W aktach znajdują się liczne petycje od różnych osób, organizacji i instytucji z zagranicy ze wstawiennictwem za aresztowanymi. O umorzenie postępowania i zwolnienie z aresztu 10.09.1986 wnosił minister spraw wewnętrznych i naczelny prokurator wojskowy. Postępowanie umorzono 12.09.1986 decyzją Izby Wojskowej Sądu Najwyższego. Tego samego dnia Jacek Czaputowicz został zwolniony. Karta EO-13S/B/Śl z kartoteki Biura Śledczego MSW. Karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej MSW. Akta o sygn. IPN BU 514/32 (V Pn. Śl. 10/86), t. 1-11.
Występuje jako współoskarżony w aktach podręcznych prokuratora Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie w sprawie o działalność w Ruchu „Wolność i Pokój” od maja 1985. Postępowanie było prowadzone od 22.01. do 10.06.1986. Karta EO-13S/B/Śl z kartoteki Biura Śledczego MSW. Akta o sygn. IPN BU 576/334 (II Ds. 11/86).
Objęty śledztwem nr S-7/86 Wydz. Śledczego SUSW prowadzonym od 23.01.1986 pod zarzutem działalności w Ruchu „Wolność i Pokój”. Przebywał w areszcie od 19.02. do 12.09.1986. Postępowanie umorzono 12.09.1986 decyzją Izby Wojskowej Sądu Najwyższego. Akta sprawy złożono 20.10.1986 w archiwum Wydz. „C” SUSW pod nr. 3143/III. Karta EO-13S/B/Śl z kartoteki Biura Śledczego MSW. Karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej MSW. Akta o sygn. IPN BU 0331/292 (3143/III) i ich mkf. IPN BU 01326/246.
Występuje w aktach sprawy operacyjnego rozpracowania (SOR) krypt. „Bis” prowadzonej w latach 1984-1990 przez Wydz. III-1/Wydz. OKPP WUSW w Gdańsku pod nr. 50430. Sprawa dotyczyła kolportowania w szkołach średnich województwa gdańskiego publikacji młodzieżowych organizacji podziemnych. W notatce z 5.07.1988 zapisano, że do Jacka Czaputowicza wysłano 1 egzemplarz gazetki „Wiatr od morza” nr 12, wydanej przez Ruch Społeczeństwa Zaangażowanego. Akta o sygn. IPN Gd 0027/3840 (19957/II), k. 165.
Na wniosek Wydz. Śledczego SUSW stanął przed kolegium ds. wykroczeń pod zarzutem zorganizowania w ramach zakazanego Ruchu „Wolność i Pokój” seminarium w Warszawie 7-9.05.1987. Ukarany 26.05.1987 przez Kolegium ds. Wykroczeń Warszawa-Śródmieście (sprawa RSOW 25/87) grzywną w wysokości 50000 zł i przepadkiem dowodów rzeczowych, które zostały skonfiskowane podczas rewizji jego mieszkania 24.04.1987. Kara utrzymana przez Kolegium ds. Wykroczeń II instancji orzeczeniem z 23.07.1987. Karta EO-13S/B/Śl z kartoteki Biura Śledczego MSW. Dwie karty Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej MSW. Dziennik archiwalny działu III SUSW, poz. 3421. Dziennik archiwalny mikrofilmów działu 3 SUSW, poz. 3421. Wydruk z bazy danych ZSKO. Akta o sygn. IPN BU 0367/1 (3421/III), t. 58, mikrofilm IPN BU 01326/565 (3421/3), mikrofilm IPN BU 01326/509 (rejestr 3421/3).
Odnotowany w kartotece Biura „B” MSW z powodu kontaktów z dyplomatami obserwowanymi przez SB - w 1987 z osobami określonymi kryptonimami: „Antałek-85”, „Ararat-86” i „Bolek-87”, w 1988: „As-88” i „Alert-88”, a w 1989: „Bistur-87”, „Bolek-87”, i „Wald-88”. Dwanaście kart EKB-2/84 i jedna karta EKB-1/84 z kartoteki Biura "B" MSW.
Wymieniony w 3 pracach dyplomowych bronionych w Wyższej Szkole Oficerskiej MSW im. Feliksa Dzierżyńskiego w Legionowie i Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Tytuły prac: „Ruch >Wolność i Pokój< jako zagrożenie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa” (1987), „Metody oddziaływania Ruchu >Wolność i Pokój< na młodzież” (1989) i „Oblicze polityczne organizacji o nazwie >Wolność i Pokój< i wypływające stąd zagrożenia dla obronności kraju” (1989). Akta o sygn.: IPN BU 01080/147, IPN BU 01521/1971, IPN BU 01521/2660.
Zatrzymany prewencyjnie 29.04.1988 o godz. 17.05 przez MO i osadzony w areszcie DUSW Warszawa-Żoliborz do dyspozycji Dep. III MSW. Karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej MSW. Wydruk z bazy danych ZSKO. Akta o sygn. IPN BU 2844/72 (201/13/4), k. 9-10.
Występuje w aktach sprawy operacyjnego rozpracowania (SOR) krypt. „Ptak” prowadzonej w latach 1979–1982 najpierw przez Wydz. III KSMO (nr 25723), a następnie przez Wydz. V KWMO w Białymstoku (nr 28427), w ramach której rozpracowywano jednego z uczestników wykładów Towarzystwa Kursów Naukowych, członka NZS, a potem działacza NSZZ „Solidarność”. Akta o sygn. IPN Bi 012/408 (2612/II), t. 1 , część I: k. 48, 52, część II: k. 100, 108v, 121.
Wymieniony w aktach kwestionariusza ewidencyjnego (KE) krypt. „Długi” prowadzonego w latach 1986-1989 przez Wydz. III-2 SUSW pod nr. 45268. W notatce z 3.10.1986 zapisano, że 1.10.1986 w jego mieszkaniu odbywało się „prawdopodobnie zebranie >WIP-u<”, co zostało powtórzone w meldunku nr 460 z 9.10.1988 i meldunku nr 161 z 26.07.1989, tyle że jako datę zebrania odnotowano 30.09.1986. Akta o sygn. IPN BU 0258/377 (10170/II), k. 69, 70, 72.
Występuje w aktach sprawy operacyjnego rozpracowania (SOR) krypt. „Taternik” prowadzonej w latach 1987–1989 przez Wydz. III Dep. II MSW pod nr. 102289, w ramach której rozpracowywano działacza „Solidarności”. W załączniku do informacji dziennej z 28.11.1987 odnotowano, że Jacek Czaputowicz był jednym z uczestników spotkania 25.11.1987 z ministrem spraw zagranicznych i handlu Australii w ambasadzie tego kraju w Warszawie. Ponadto jest wymieniony w notatce z 28.04.1988 jako „lider nielegalnego ugrupowania pn. Ruch >Wolność i Pokój<”, który „w oparciu o aktyw członkowski (…) uruchomił równoległą sieć informacyjną z terenu kraju pracującą na rzecz >grupy sztabowej< ”. Akta o sygn. IPN BU 0248/44 (55432/II), t. 5, k. 26-27, 98, 149-150.
Występuje w aktach sprawy operacyjnego sprawdzenia (SOS) krypt. „Igor” prowadzonej w latach 1980–1981 przez Wydz. III KSMO pod nr. 27698. Sprawa dotyczyła złożenia 14.04.1980 petycji o rozwiązanie SZSP i utworzenia niezależnej organizacji studenckiej. Jacek Czaputowicz jest wymieniony jako jeden z inicjatorów zbierania podpisów pod petycją. W analizie materiałów sprawy odnotowano, że był jednym z inicjatorów powołania 20.05.1980 w Warszawie Akademickiego Biura Interwencyjnego. Akta sprawy zostały włączone do SOR krypt. „Karierowicze” (nr 104469), prowadzonego od 1987, a dotyczącego reaktywowania Polskiej Partii Socjalistycznej. Akta o sygn. IPN BU 0248/257 (55665/II), t. 13, k. 27, 44, 55.
Wymieniony w komunikacie Wydz. I Biura „B” MSW z obserwacji pobytu delegacji amerykańskiej w Warszawie. Odnotowano, że delegaci odwiedzili 23.08.1988 mieszkanie Jacka Czaputowicza. Trzy karty EKB-2/84 z kartoteki Biura "B" MSW. Akta o sygn. IPN BU 01220/10 (56178/II), t. 702, k. 3, 6.
Występuje w materiałach Wydz. III Biura „B” MSW z obserwacji pobytu w Warszawie zamieszkałej w Czechosłowacji obywatelki ZSRR określonej krypt. „Brewka”, podejrzewanej o „łącznikowanie grup antysocjalistycznych w Polsce i Czechosłowacji oraz w ZSRR”. SB ustaliła, że w dniu 7.05.1988 doszło do spotkania Jacka Czaputowicza z ww. Akta o sygn. IPN BU 01220/10 (56178/II), t. 769, k. 4-6, 8.
Występuje w aktach sprawy operacyjnego rozpracowania (SOR) krypt. „Watra” prowadzonej w latach 1974-1989 przez Dep. III MSW pod nr. 31426 wobec Jacka Kuronia. W notatce dyrektora Dep. III MSW z 28.04.1988 wymieniony jako lider Ruchu „Wolność i Pokój” w grupie „czołowych działaczy antypaństwowych”, którzy planują zakłócenie obchodów 1 Maja i z tego powodu „zachodzi konieczność uniemożliwienia rozwijania dalszych działań antypaństwowych powyższej grupy poprzez zastosowanie zatrzymań prewencyjnych”. W notatce z czerwca 1988 znajduje się informacja, że Jacek Czaputowicz został zaproszony do udziału w VII Konwencji poświęconej rozbrojeniu nuklearnemu w Europie, która miała się odbyć w dniach 29.06.-2.07.1988 w Lund w Szwecji. Związane z tą kwestią jest pismo dyrektora Dep. III MSW z 24.06.1988 do dyrektora Biura Paszportów MSW, w którym podtrzymuje on zakaz wydania paszportu J. Czaputowiczowi na wyjazd do Szwecji. Ponadto jest on wymieniony na liście uczestników spotkania Lecha Wałęsy z „intelektualistami i działaczami >Solidarności<” w Gdańsku 11.09.1988. Akta o sygn. IPN BU 0204/1417 (50986/II), t. 12, k. 128, 129, 152, 155v, 196.
Występuje w aktach sprawy operacyjnego rozpracowania (SOR) krypt. „Działacz” prowadzonej w latach 1982–1987 przez Wydz. III-1 KWMO/WUSW w Łodzi pod nr. 47522. Rozpracowanie dotyczyło studenta Uniwersytetu Łódzkiego, podejrzanego o „negatywną działalność polityczną”. W uzupełnieniu meldunku nr 57 z 9.07.1985 odnotowano, że Jacek Czaputowicz w maju 1985 w Łodzi zaproponował tamtejszym dawnym działaczom NZS przystąpienie do Ruchu „Wolność i Pokój” - jeden z nich odwiedził go później w Warszawie. Akta o sygn. IPN Ld 014/674 (7112/II), t. 1, k. 57-57v. Od 3.06.1986 sprawa została przekwalifikowana na KE.
Występuje w aktach sprawy operacyjnego rozpracowania (SOR) krypt. „Alternatywa” prowadzonej w latach 1984–1990 przez Wydz. III/Wydz. OKPP WUSW w Gdańsku pod nr. 48429. Rozpracowanie dotyczyło działalności w Gdańsku Ruchu „Wolność i Pokój”, Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego i Międzymiastówki Anarchistycznej. W piśmie z 3.04.1986 zastępcy naczelnika Wydz. III WUSW w Szczecinie odnotowano, że w nocy z 24 na 25.03.1986 kolportowano w Szczecinie ulotki-plakaty Ruchu „Wolność i Pokój” z informacją o aresztowaniu Jacka Czaputowicza. W piśmie naczelnika Wydz. II Dep. III MSW z 5.12.1985 znajduje się informacja, że w maju 1985 zgłosił akces do „grupy pn. >Wolność i Pokój<”. W szyfrogramie z 6.05.1987 odnotowano, że przed planowanym przez Ruch „Wolność i Pokój” międzynarodowym seminarium w Warszawie Jacek Czaputowicz, „przewidując wzmożone działania ze strony Służby Bezpieczeństwa wydał dyspozycję wcześniejszego przybycia do Warszawy aktywu >WiPu< z różnych ośrodków w kraju”. W uzupełnieniu do meldunku nr 151 z 30.04.1988 znalazła się informacja, że Ruch „Wolność i Pokój” ma zbierać informacje o wydarzeniach w okresie 1-3.05.1988, a mieszkanie Jacka Czaputowicza ma być „ośrodkiem dyspozycyjnym zbierającym informację o sytuacji z całego kraju”. Akta o sygn. IPN Gd 0027/3842 (19960/II), t. 3, k. 119, t. 4, k. 77, 98, t. 6. k. 36, 225v, t. 7, k. 6, t. 10, k. 7.
Wymieniony w aktach sprawy operacyjnego rozpracowania (SOR) krypt. "Temida-5" (nr rej. 94966), prowadzonej przez Wydz. V Dep. II MSW w okresie 1985-1990, wobec pracownika Ambasady Hiszpanii w Warszawie. Akta o sygn.: IPN BU 3057/182 (182/675), k. 147,157,162; IPN BU 3057/179 (219/675), k. 81,214; IPN BU 003273/797 (670/902), k. 87.
W materiałach administracyjnych Dep. III MSW znajduje się kopia referatu Jacka Czaputowicza pt. „Propozycje dotyczące reformy wojska”, który wygłosił 8.11.1987 w kościele pw. Dzieciątka Jezus w Warszawie „na spotkaniu aktywu >opozycji<”. Dyrektor Dep. III MSW przesłał je 10.11.1987 do szefa WSW i szefa Zarządu WSW Jednostek MSW. Akta o sygn. IPN BU 0365/83 (KS4/1938), t. 4, k. 14-20.
Wymieniony w informacjach dziennych opracowywanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dla wybranej grupy przedstawicieli władz państwowych. W załączniku do informacji dziennej z 21.06.1988 omówione zostały wywiady Jacka Czaputowicza dla korespondentów mediów zachodnich o postulatach i kierunkach działania Ruchu „Wolność i Pokój”. W załączniku do informacji dziennej z 22.06.1988 odnotowano, że na spotkaniu 19.06.1988 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego przy ul. Żytniej w Warszawie przedstawił działalność Ruchu „Wolność i Pokój”. Akta o sygn. IPN BU 1585/16101 (185n/211), k. 16, 53.
Występuje w materiałach analitycznych opracowanych przez Biuro Studiów SB MSW na temat Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym NSZZ „Solidarność” z lat 1988-1989. Wymieniony jako członek Komitetu, scharakteryzowany jako „figurant Dep. III MSW, pacyfista, lider środowiska >Czas Przyszły<, poprzednio >WiP<, odrzuca dialog”, zaliczony do grupy „postsolidarnościowej” w Komitecie, wedle podziału do grup zawodowych przypisany do robotników. Akta o sygn. IPN BU 0726/56 (222/34), s. 2, 10, 17, 30, 35.
Występuje w materiałach administracyjnych Dep. III MSW z lat 1988-1989. Jako przedstawiciel Ruchu „Wolność i Pokój” wymieniony na liście kandydatów do rozmów przy „okrągłym stole” z 6.09.1988 przygotowanej przez Dep. III MSW (lista została przesłana do Komitetu Centralnego PZPR). Akta o sygn. IPN BU 0296/258 (KS/4/1397), t. 3, s. 100, 108, 110, 113.
Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata od 31.12.1986 do 31.12.1988 na wniosek Wydz. III-2 SUSW z 27.10.1986 z powodu działalności w Ruchu „Wolność i Pokój”. W 1987 r. nie uzyskał paszportu na wyjazd do Wielkiej Brytanii na Europejską Konwencję Rozbrojenia Nuklearnego. Zakaz anulowany 6.11.1987. Ponowne zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych od 21.03.1988 do 21.03.1990 na wniosek Wydz. Śledczego SUSW z powodu postępowania karnego i niezapłacenia grzywny orzeczonej przez Kolegium ds. Wykroczeń „za działanie w celu wywołania niepokoju publicznego”. W roku 1988 nie otrzymał paszportu na wyjazd do RFN, Holandii i Szwecji. Zakaz anulowany 20.12.1988. Trzecie zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata od 18.01.1989 do 30.02.1991 na wniosek Wydz. II Dep. MSW z powodu działalności w Ruchu „Wolność i Pokój”. Zakaz anulowany 6.03.1989. Karty EO-12/85, EO-4-A/77 i E-16 z kartoteki odtworzeniowej MSW. Wydruk z bazy danych ZSKO. Akta o sygn. IPN BU 1386/531722 (EAPP 531722), IPN BU 728/17597 (EAGP 017597). Na karcie E-16 jako data zastrzeżenia 30.01.1989. W bazie ZSKO jako data odwołania zastrzeżenia 23.05.1990.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN BU 1386/531722 (EAPP 531722), IPN BU 728/17597 (EAGP 017597). Inne numery akt paszportowych: EAWA 153597, EA 420169.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Wa 857/17/1 zarządzenie z dnia 15.05.2018 r. dotyczące Jacka Czaputowicza – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.