Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 18-12-2020 09:03

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław Mieczysław
Nazwisko: Mizerski
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 25-10-1953
Imię ojca: Jan
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 3.11.1980 Wiesław Mizerski - ówczesny "aktywny działacz NSZZ „Solidarność” w RZPS „Radoskór” w Radomiu" - został zarejestrowany pod nr 6865 jako figurant do Sprawy Obiektowej (SO) o krypt. „Skóra” (nr rej. 843). Sprawa ta dotyczyła „operacyjnej ochrony obiektu” – czyli zakładów „Radoskór” – „przed wrogą działalnością” i była prowadzona przez Wydz. III-A/V KW MO w Radomiu. Dnia 16.11.1981 zmieniono charakter rejestracji W. Mizerskiego na SOR o krypt. „Don Kichot”. Natomiast SO o krypt. „Skóra” wyrejestrowano 22.01.1990. Dnia 27.03.1990 materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW w Radomiu pod sygn. 1129/IV. Materiałów o sygn. 1129/IV brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W dniu 16.11.1981 w dzienniku rejestracyjnym KW MO w Radomiu dokonano zmiany charakteru rejestracji Wiesława Mizerskiego: ze SO krypt. „Skóra” na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Don Kichot”. Był rozpracowywany z uwagi na „wrogą działalność w byłej >Solidarności<”. Dnia 23.12.1987 sprawę wyrejestrowano, a dalszą „kontrolę operacyjną” W. Mizerskiego kontynuowano w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Berło”. Materiały SOR krypt. „Don Kichot” zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Radom pod sygn. 891/II. Materiały o sygn. 891/II zniszczono w styczniu 1990 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W dniu 22.12.1987 Wiesław Mizerski – "aktywny działacz TKZ NSZZ „Solidarność” w RZPS „Radoskór” w Radomiu" – został zarejestrowany pod nr 12117 jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. „Berło” (nr rej. 12061). Sprawa ta była prowadzona przez Wydz. V WUSW w Radomiu i dotyczyła „wrogiej działalności w środowiskach”. Dnia 2.10.1989 sprawę zakończono, a 24.10.1989 materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Radom pod sygn. 1102/II. Materiały o sygn. 1102/II zniszczono w styczniu 1990 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Wiesław Mizerski – ówczesny działacz Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania (KOWzP) przy MKZ NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska – występuje w materiałach dotyczących „kontroli operacyjnej” Komitetu. Tom stanowią raporty przekazywane w latach 1981-1985 przez poszczególne KW MO do Wydziału V Departamentu III MSW. Raporty dotyczyły utworzenia i działalności KOWzP na terenie poszczególnych województw, a także podjętych wobec tych Komitetów „czynności operacyjnych”. IPN BU 0222/747 (54236/II).
Akta śledztwa prowadzonego od 29 czerwca 1981 przeciwko działaczowi NSZZ „Solidarność” i KPN Wiesławowi Mizerskiemu przez Wydz. Śledczy KW MO w Radomiu wskazują, że był on „odpowiedzialny za wydanie biuletynu (…), który zawiera nieprawdziwe wiadomości godzące w jedność sojuszniczą oraz antypaństwowe treści podważające konstytucyjną zasadę przewodniej roli PZPR, zarzucające PRL totalitaryzm, nawołujące do ograniczenia ilości wojsk radzieckich w Polsce, pomawiające organa MO (…) oraz zniesławiające sędziów Sądu Wojewódzkiego i Rejonowego w Radomiu o stosowanie represji karnych”. Z treści tych akt wynika, że W. Mizerski był też członkiem niezależnego komitetu obchodów 5. rocznicy wydarzeń Czerwca 1976. Ów Komitet opracował biuletyn pt. „Radomski czerwiec 1976” - upamiętniający tamte wydarzenia. W. Mizerski był autorem niektórych opublikowanych w nim artykułów. Dnia 27.11.1981 Prokuratura Wojewódzka w Radomiu sporządziła akt oskarżenia. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Radomiu z 18.03.1982 postępowanie umorzono. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 119/III. IPN Ra 04/118 (119/III) 2 tomy.
Figuruje w aktach postępowania prokuratorskiego - dotyczącego rozpowszechniania „fałszywych wiadomości” w wydanym poza cenzurą biuletynie „Radomski czerwiec 1976”. Dnia 27.11.1981 Prokuratura Wojewódzka w Radomiu sporządziła akt oskarżenia. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Radomiu z 18.03.1982 to postępowanie jednak umorzono na mocy dekretu o "przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń" - ogłoszonego w związku z wprowadzeniem w PRL stanu wojennego. IPN Ra 26/244 (Ds. 63/81/S) 2 tomy.
W dniu 13.12.1981 Wiesław Mizerski został internowany na wniosek Wydziału III-A KW MO w Radomiu. Powód internowania: „działal[ność] antysoc[jalistyczna]”, ponadto „nie przestrzega norm i zasad porządku prawnego, nawołuje do niepokojów społecznych”. Decyzja o internowaniu została uchylona 27.11.1982 (w zapisach kartoteczno-ewidencyjnych podano datę 2.12.1982). Dnia 1.04.1985 akta zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW w Radomiu pod sygn. 277/III. IPN Ra 04/276 (277/III).
Akta penitencjarne wytworzone w związku z internowaniem Wiesława Mizerskiego informują, że wymieniony przebywał kolejno w: Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Kielcach (od 14.02.1982), Ośrodku Odosobnienia w Łupkowie (od 8.07.1982), Zakładzie Karnym w Rzeszowie-Załężu (od 3.08.1982) i ponownie w Ośrodku Odosobnienia w Łupkowie (od 28.08.1982). Został zwolniony 9.12.1982 mocą decyzji o uchyleniu jego internowania z 27.11.1982. IPN Rz 56/273.
Wiesław Mizerski – ówczesny sekretarz MKR NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska - występuje w aktach kontrolnych śledztwa Wydz. I Biura Śledczego MSW. To śledztwo było prowadzonego od 22 grudnia 1982 do lipca 1984 przeciwko członkom konspiracyjnego kierownictwa NSZZ „Solidarność”. IPN BU 010092/1 (7596/3) t. 11.
Z treści akt prokuratorskich z roku 1985 wynika, że Wiesław Mizerski – członek MKR NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska – był podejrzany o „gromadzenie nielegalnych wydawnictw o treści antypaństwowej”. W toku postępowania dwukrotnie przeszukano jego mieszkanie – na mocy postanowień z 7.08. i 31.08.1985. W wyniku tych rewizji znaleziono „ulotki i wydawnictwa antypaństwowe”. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Radomiu z 31.12.1985 powyższe materiały uznano za dowody rzeczowe. IPN Ra 3/3 (Ds. 2413/85) 4 tomy.
Figuruje w aktach dochodzenia Wydziału Śledczego WUSW w Radomiu z sierpnia roku 1985 o nr rej. RSD-14/85. Wiesławowi Mizerskiemu zarzucono, iż w dniu 8.08.1985, podczas przeszukania jego mieszkania „dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariusza MO”. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Radomiu z 9.08.1985, W. Mizerski został tego dnia "tymczasowo" aresztowany. Dnia 15.08.1985 dochodzenie zakończono, a w dniu 3.07.1989 materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW w Radomiu pod sygn. 378/III. IPN Ra 04/376 (378/III).
Akta wytworzone w związku z tymczasowym aresztowaniem Wiesława Mizerskiego informują, że został on aresztowany mocą postanowienia Prokuratury Rejonowej w Radomiu z 8.09.1985. Powód: „dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariusza MO dokonującego przeszukania pomieszczeń mieszkalnych”. Został osadzony w Areszcie Śledczym w Radomiu. W okresie od 19.09. do 30.09.1985 przebywał w Areszcie Śledczym na warszawskim Mokotowie. Dnia 14.02.1986 został zwolniony mocą nakazu Sądu Rejonowego w Radomiu. IPN Ra 33/80.
Akta sądowe sprawy karnej przeciwko Wiesławowi Mizerskiemu oskarżonemu o to, że „dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariusza MO dokonującego przeszukania pomieszczeń mieszkalnych”. Materiały zawierają akt oskarżenia z 16.08.1985 sporządzony w Prokuraturze Rejonowej w Radomiu. Wyrokiem z 30.05.1986 Sąd Rejonowy w Radomiu uznał Wiesława Mizerskiego winnym zarzuconego mu czynu i skazał go na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Ponadto orzekł dwie kary grzywny w wysokości 50.000 oraz 9.900 zł., a także opłatę w wys. 13.600 złotych. W lipcu 1986 r. prokuratura i obrona wniosły o rewizję powyższego wyroku. Dnia 10.10.1986 Sąd Wojewódzki w Radomiu zaskarżony wyrok utrzymał w mocy. IPN Ra 26/264 (II K 1563/85) 3 tomy.
Wiesław Mizerski figuruje w materiałach operacyjnych SB z WUSW w Radomiu z roku 1986. Akta te dotyczą akcji o kryptonimie "Brzoza" - realizowanej przez WUSW w Radomiu wobec osób zaangażowanych w działalność konspiracyjnych struktur na terenie miasta Radomia i województwa radomskiego w 1986 r. IPN Ra 04/439.
Figuruje w materiałach operacyjnych SB z WUSW w Radomiu z roku 1986. Akta te dotyczą "czynności sprawdzających" w sprawie planów emisji nielegalnej audycji radiowej za pomocą nadajnika radiowego - w październiku 1986 r. w Radomiu. IPN Ra 04/436.
Występuje w aktach Sprawy Obiektowej o krypt. „Syndyk” nr rej. 105721 - prowadzonej od 2 marca 1988 przez Wydz. I Biura Studiów SB MSW. SB „kontrolowała operacyjnie” Krajową Komisję Wykonawczą „Solidarności” (KKW), ponieważ ta „nie uzyskała zgody na działalność”. Akta zawierają m.in.: karty identyfikacyjne z danymi personalnymi członków KKW, notatki służbowe, szyfrogramy oraz dokumenty wytworzone przez KKW. W treści „Notatki służbowej dot. regionalnych struktur kierowniczych b. NSZZ >Solidarność<” z 19.11.1988 występuje Wiesław Mizerski (pod błędnie zapisanym nazwiskiem Mizierski) – ówczesny działacz RKW NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska. Prowadzenie SO „Syndyk” zakończono 12.03.1990. IPN BU 0236/425 (2551/IV).
Akta paszportowe Wiesława Mizerskiego zawierają postanowienie Wydz. Paszportów WUSW Radom z 14.11.1985 o tzw. zastrzeżeniu wyjazdów zagranicznych na okres 2 lat - poczynając od dnia 9.11.1985. Decyzję uzasadniono śledztwem toczącym się wówczas przeciwko wymienionemu. Akta zawierają również rozpatrzone negatywnie paszportowe wnioski Wiesława Mizerskiego o wyjazd do USA. To "zastrzeżenie" zagranicznych wyjazdów anulowano 30.12.1987. IPN Ra pf 35/94885 (EARA 94885).