Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jarosław
Nazwisko: Mosiejewski
Miejsce urodzenia: Białystok
Data urodzenia: 29-09-1958
Imię ojca: Daniel
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo dotyczyło kontynuowania działalności zawieszonego NSZZ "Solidarność" w związku z wytwarzaniem i rozpowszechnianiem ulotek o treści antypaństwowej, biuletynów informacyjnych i innych nielegalnie wydawanych pism. W toku śledztwa J. Mosiejewskiego zaliczono do grona osób związanych z prowadzeniem nielegalnej działalności. Oskarżony został m.in o organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach i zebraniach członków związku, gromadzenie i przechowywanie materiałów związkowych oraz udział w wydawaniu i rozpowszechnianiu nielegalnego biuletynu NSZZ „S” Region B-stok zawierającego fałszywe wiadomości na temat sytuacji panującej w kraju oraz ulotek o takiej treści mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy. Sprawę zakończono sporządzeniem w dn. 27.07.1982 aktu oskarzenia, który 28.07.1982 przesłano wraz z aktami sprawy do Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie. IPN Bi 07/147/1-4 (392/III)
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad śledztwem prowadzonym w trybie doraźnym. Po dokonaniu przeszukania u J. Mosiejewskiego, Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Białymstoku 28.04.1982 wydała postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. J. Mosiejewski został oskarżony o to, że „w okresie od dnia 13.12.1981 do lutego 1982 w Białymstoku, będąc członkiem NZS, którego działalność została zawieszona, a następnie Zrzeszenie zostało rozwiązane nie odstąpił od jej kontynuowania, biorąc udział w zebraniach członków Zrzeszenia, przechowując mienie Zrzeszenia, zwłaszcza służące do druku, które następnie było używane do wydawania nielegalnych publikacji związanych z wprowadzeniem stanu wojennego, a także wraz z innymi wydawał nielegalne druki – ulotki zawierające fałszywe wiadomości na temat sytuacji społeczno-politycznej panującej w kraju, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Dn. 23.08.1982 odstąpiono od prowadzenia śledztwa w trybie doraźnym. IPN Bi 173/96-100 (Pg Śl II-25/82).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia[SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W dn. 08.04.1982 J. Mosiejewski został zarejestrowany pod nr Bk 28261 do sprawy operacyjnej krypt. "Uparty" (nr rej. Bk 27909) z powodu przynależności do nielegalnej grupy zajmującej się drukiem i kolportażem podziemnego biuletynu "Solidarności" Region Białystok oraz kolportażem ulotek i innych wydawnictw o wrogiej treści. Rozpracowanie zakończono skierowaniem sprawy do sądu. Akta o sygn. 2868/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta tymczasowo aresztowanego Tymczasowo aresztowany w dn. 28.04.1982 na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Białymstoku w związku z tym, że w okresie od 13.12.1981 będąc członkiem NSZZ „Solidarność”, którego działalność została zawieszona nie odstąpił od kontynuowania tej działalności, a w szczególności organizował i uczestniczył w spotkaniach i zebraniach członków tego związku, gromadził i przechowywał materiały związkowe oraz działając w opisanym wyżej miejscu i czasie działając wraz z innymi osobami, brał udział w wydawaniu i rozpowszechnianiu nielegalnego biuletynu NSZZ „Solidarność” Region B-stok zawierającego fałszywe wiadomości na temat sytuacji panującej w kraju, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy. Zwolniony z aresztu w dn. 23.12.1982 na mocy postanowienia Wojskowego Sądu Garnizonowego w Białymstoku. IPN Bi 156/433
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założona w celu ustalenia sprawców kolportażu ulotek nawołujących do bojkotu pochodu z okazji 1 Maja, rozrzuconych na terenie akademików Politechniki Białostockiej w kwietniu, maju i czerwcu 1982. W odezwie do mieszkańców Białegostoku i biuletynie "Opornik" figurowało nazwisko J. Mosiejewskiego - studenta Filii UW w Białymstoku aresztowanego i bezprawnie przetrzymywanego przez SB. W toku sprawy ustalono, że za kolportaż ulotek odpowiadają osoby związane z grupą tymczasowo aresztowanych studentów. Sprawę zakończono, gdyż "wszystkie ujawnione zagrożenia zostały wyjaśnione i zlikwidowane". IPN Bi 012/399 (2570/II)
Akta sądowe Akta sprawy J. Mosiejewskiego wraz z aktem oskarżenia zostały 28.07.1982 przekazane do Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Dn. 11.08.1982 Sąd WOW w Warszawie zwrócił akta sprawy prokuraturze celem uzupełnienia śledztwa. Dn. 14.03.1983 WSG w Białymstoku uznał ww. winnym tego, że w styczniu 1982 w B-stoku wziął udział w sporządzeniu ok. 400 sztuk biuletynu informacyjnego NSZZ „S” Region B-stok i około 100 sztuk ulotek, które zawierały fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy i skazał na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. W dn. 31.05.1983 Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu Garnizonowego w Białymstoku i przekazał sprawę Sądowi WOW w Warszawie do prowadzenia, a ten w dn. 20.06.1983 przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Wojewódzkiemu w Białymstoku. Dn. 29.08.1983 Sąd Wojewódzki w Białymstoku umorzył postępowanie na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983. Materiały dotyczące wyrokowania odnośnie ww. zachowały się częściowo w aktach prokuratorskich. Materiałów o sygn. II K 57/83 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Rewizja nadzwyczajna wniesiona do Sądu Najwyższego przez Ministra Sprawiedliwości- Prokuratora Generalnego w dn. 19.03.1993. Rewizja dotyczy zaskarżenia prawomocnych postanowień Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku wydanych w sprawie II K 57/83 w dniach 4, 29.08.1983 oraz 3.07.1989. Wśród osób na rzecz których wnoszono rewizję znajdują się dane J. Mosiejewskiego. W związku z prowadzoną działalnością w okresie od 13.12.1981 do lutego 1982 przeciw w/w Wojskowy Sąd Garnizonowy w Białymstoku prowadził postępowanie karne. W dn. 29.08.1983 Sąd Wojew. w Białymstoku na podstawie amnestii z 21.07.1983 umorzył postępowanie karne. Następnie w dn. 03.07.1989 Sąd Wojew. w Białymstoku zastosował wobec w/w abolicję. Powyższe postanowienia o aktach łaski wobec w/w Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny w swojej rewizji z dn. 19.03.1993 uznał na podstawie obowiązującego stanu prawnego za "niesłuszne" bowiem "były one związane ze stwierdzeniem winy (...), mimo braku podstaw do jej przyjęcia". IPN BU 725/14 (RN VI 630/8/93).
.