Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 30-03-2021 13:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław
Nazwisko: Wsół
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 07-08-1951
Imię ojca: Jan
Imię matki: Sabina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Czesław Wsół figuruje w aktach śledczych Wydziału Śledczego KW MO/ WUSW w Katowicach z lat 1982-1986. Powodem tego śledztwa o nr rejestr. 9/82 było "kontynuowanie działalności związkowej" w stanie wojennym i „kolportaż na terenie Huty >Katowice< zdjęć-ulotek nawołujących w swej treści do podjęcia akcji protestacyjnej wbrew przepisom”. W związku z tym w dniu 9.03.1982 Czesław Wsół został zatrzymany przez SB, a 11.03.1982 "tymczasowo" aresztowany. Był przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Katowicach do dnia 18.05.1982. IPN Ka 064/148 (64/Śl), IPN Ka 064/143 (209/Śl.), IPN Ka 064/234 t. 2 (436/C).
Akta kontrolne śledztwa przeciwko Czesławowi Wsółowi były prowadzone w Wydz. Śledczym KW MO w Katowicach od dnia 18.02.1982 do 20.03.1982. W dniu 9.03.1982 ww. został zatrzymany przez SB, przeszukano jego mieszkanie, a 11.03.1982 został "tymczasowo" aresztowany za to, że: „w okresie od 12-18.02.1982 w Dąbrowie Górniczej, będąc członkiem NSZZ >Solidarność<, którego działalność została prawnie zawieszona, działając wspólnie i w porozumieniu wbrew dekretowi o stanie wojennym, kontynuował działalność związkową w ten sposób, że wykonał ok. 100 zdjęć o związkowej tematyce propagandowej, które rozkolportował na terenie Huty >Katowice< i Dąbrowy Górniczej, tj. przestępstwo z art. 46 ust. 1 dekretu o stanie wojennym”. W dniu 18.05.1982 Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej skazał Czesława Wsóła na 1 rok i 4 miesiące pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz na 15 000 zł grzywny. IPN Ka 029/597 (9180/III).
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Czesława Wsóła wskazują, że w okresie od 12.03.1982 do 18.05.1982 przebywał on w Areszcie Śledczym w Katowicach jako "podejrzany o naruszenie dekretu o stanie wojennym". Akta te zawierają m.in. postanowienie o tymczasowym aresztowaniu z dnia 11.03.1983 i nakaz przyjęcia do ww. Aresztu Śledczego. Zwolniony z aresztu w dniu 18.05.1982. IPN Ka 34/126 t. 1-2 (12/82).
Akta postępowania sądowego przeciwko Czesławowi Wsółowi, zatrzymanemu 9.03.1982, a 11.03.1982 tymczasowo aresztowanemu, wskazują, iż został on oskarżony o to, że: "W okresie 12-18.02.1982 w Dąbrowie Górniczej, będąc członkiem NSZZ >Solidarność<, którego działalność została prawnie zawieszona, działając wspólnie i w porozumieniu wbrew dekretowi o stanie wojennym, kontynuował działalność związkową w ten sposób, że wykonał ok. 100 zdjęć o związkowej tematyce propagandowej, które rozkolportował na terenie Huty >Katowice< i miasta Dąbrowy Górniczej". W dniu 18.05.1982 Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej skazał ww. na karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności - z warunkowym zawieszeniem jej wykonywania na okres 3 lat. Sąd wymierzył mu także grzywnę w wys. 15 tys. zł. Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej zaskarżyła ten wyrok - żądając wymierzenia kary bezwarunkowego pozbawienia wolności. Na rozprawie rewizyjnej w dniu 29.10.1982 Sąd Wojewódzki w Katowicach utrzymał jednak w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. IPN Ka 119/23 (II K 249/82).
W dniu 11.04.1985 Czesław Wsół został objęty operacyjną kontrolą w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego o krypt. “Brodacz” i nr rejestr. 58559, ponieważ był "podejrzany o prowadzenie opozycyjnej działalności". Dnia 6.09.1985 z Cz. Wsółem "przeprowadzono rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą". W aktach prowadzonych przez SB z RUSW w Dąbrowie Górniczej zapisano także, że wcześniej był on "aktywnym działaczem" NSZZ „Solidarność” na terenie Huty Katowice, a po wprowadzeniu stanu wojennego "utrzymywał kontakty z osobami należącymi do TKK „Solidarność” Huty >Katowice<, na zlecenie których wykonywał i kolportował zdjęcia nawołujące do wywołania niepokojów społecznych wśród załogi". Ta operacyjna kontrola była prowadzona przez Pion V-1 RUSW w Dąbrowie Górniczej do połowy października roku 1989. Dnia 28.12.1989 sprawa “Brodacz” została zdjęta z ewidencji, a jej materiały złożono w Archiwum Wydz. „C” WUSW w Katowicach pod sygnaturą 43820/II, następnie zmikrofilmowano i złożono pod sygn. 43820/2. IPN Ka 230/5473 (43820/II), IPN Ka 0169/1694 (43820/2).
Występuje w aktach Wydziału Śledczego WUSW w Katowicach z lat 1985-1986 - dotyczących osób, których sprawy skierowano do Kolegium ds. Wykroczeń, ponieważ "brał udział w nielegalnie zorganizowanym zebraniu w dn. 16.12.1985 pod krzyżem Kopalni >Wujek<". Tego dnia Czesław Wsół został zatrzymany, zastosowano wobec niego "środek zapobiegawczy - areszt do dnia 24.01.1986". W związku z tym w dniu 25.02.1986 na podstawie art. 52 par. 1 pkt. 1 KW został ukarany grzywną w wys. 40 tys. zł. IPN Ka 064/166 (139/Śl).
Od dnia 6 czerwca 1984 Czesław Wsół został poddany operacyjnej kontroli w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. „Siwy” i nr rejestr. KA-56182. Sprawa ta została założona przez SB z Sekcji V RUSW w Dąbrowie Górniczej w związku z agenturalnym doniesieniem dotyczącym ww. "b. aktywnego działacza" NSZZ „Solidarność” Kombinatu Metalurgicznego Huta „Katowice” w Dąbrowie Górniczej, który „prowadzi wrogą działalność w środowisku” i „prawdopodobnie uczestniczy w kolportażu nielegalnych wydawnictw na terenie ochranianego obiektu”. Celem tego sprawdzenia było ustalenie źródła rozprowadzanych wydawnictw oraz „kontaktów i powiązań z innymi osobami działającymi w podziemiu”. W dniu 15.04.1985 SOS „Siwy” została przez SB przekwalifikowany na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Dnia 20.02.1989 sprawę tę przejął do dalszego prowadzenia Inspektorat II WUSW w Katowicach. Prowadzenie SOR „Siwy” zakończono 15.11.1989 w związku z wcześniejszą legalizacją NSZZ „Solidarność”. IPN Ka 048/830 t. 1-3, IPN Ka 0169/1694/J (43820/2) mikrofilm.