Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogusław
Nazwisko: Śliwa
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 06-10-1944
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Owoc” (nr rej. 4340), prowadzonej przez Wydz. III KWMO/WUSW w Kaliszu w okresie 28.03.1978 -26.04.1984. Sprawę założono na B. Śliwę jako współpracownika KSS KOR, wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa. Po wyjeździe B. Śliwy z kraju kontrolowano jego działania współpracując z Wydz. II i V WUSW w Kaliszu oraz Departamentem I MSW w Warszawie. Sprawę zakończono 26.04.1984. Materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW w Kaliszu pod sygn. 1225/II. Zniszczono w Wydz. III WUSW Kalisz. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i akt IPN Ld 0044/2 t.18 (66/18), IPN Ld 0044/12 (98/1).
Występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Hazardziści” (nr. rej. 48358) prowadzonej przez Wydz. IV Deparamantu III MSW w Warszawie w latach 1977-1985 w celu rozpracowania członków Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO). Do akt sprawy dołączono analizy SOS krypt. „Blacha” oraz „Inicjatywa”, w ramach których B. Śliwa był rozpracowywany. IPN BU 0222/243 (53123/II).
Występuje w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Blacha” (nr rej. 4615), zarejestrowanej 06.07.1978, prowadzonej przez Wydz. III KWMO/WUSW w Kaliszu. Dnia 12.09.1978 zmieniono kwalifikację na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Sprawa prowadzona na osobę, która zamierzała udostępnić prywatne mieszkanie na punkt konsultacyjny ROPCiO. B. Śliwa występuje w sprawie jako organizator grup opozycyjnych związanych z ROPCiO, doradca komitetów strajkowych w Kaliskich Zakładach Koncentratów Spożywczych „Winiary’, Fabryki Wyrobów Runowych „Runotex”. Sprawę zakończono 08.08.1983. Materiały zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW w Kaliszu pod sygn. 1122/II. Zniszczono za prot. brak. nr 12. IPN BU 0222/243 (53123/II).
Zarejestrowany przez Wydz. III KWMO w Kaliszu do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Inicjatywa” (nr rej. 5700), prowadzonej w okresie 07.06.1979-25.07.1981 w związku ze zorganizowaniem w Kaliszu bazy poligraficznej i wydawaniem nielegalnego dwutygodnika ROPCiO „Wolne Słowo”. B. Śliwa był członkiem kolegium redakcyjnego pisma. Po zakończeniu sprawy materiały złożono do archiwum pod nr 863/II. Zniszczono za protokołem brakowania nr 12. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych oraz IPN BU 0222/243 (53123/II).
Występuje w materiałach śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy KWMO w Kaliszu w okresie 11.03.1980-21.01.1982 w sprawie rozpowszechniania w latach 1978-80 w Kaliszu „fałszywych wiadomości mogących wyrządzić szkodę interesom PRL”. B. Śliwa występuje w sprawie jako członek grup antysocjalistycznych, kolporter pism bezdebitowych współredaktor niezależnego pisma ROPCiO „Wolne Słowo”, założyciel klubu Samoobrony Społecznej regionu wielkopolsko-kujawskiego, sekretarz MKZ NSZZ ‘Solidarność” w Kaliszu. Ze względu na brak podstaw do przedstawienia zarzutów sprawę umorzono 21.01.1982 na podstawie dekretu z 12.12.1981 o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń. W ramach tej sprawy dokumentowano także wystąpienia B. Śliwy, odnoszące się do wydarzeń z 1977 kiedy, jako Wiceprokurator Prokuratury Rejonowej w Kaliszu nadzorował śledztwo, w którym oskarżył funkcjonariusza MO o zabójstwo. Uznano to za zniesławienie organów prokuratury i MO, za co w 1978 B. Śliwę usunięto ze stanowiska Wiceprokuratora Prokuratury Rejonowej w Kaliszu. IPN Ld 0043/805 t. 1, 2 (140/III).
Pisma, notatki i opracowania dot. działalności operacyjnej KWMO/WUSW w Kaliszu w latach 1979-1986. W materiałach znajduje się notatka sporządzona 02.02.1981 przedstawiająca okoliczności usunięcia B. Śliwy z w Prokuratury Rejonowej w Kaliszu. IPN Ld 0044/4 (90/1-77).
Występuje w materiałach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Pajęczyna” (nr rej. 4944), prowadzonej w okresie 16.12.1980-13.09.1989 przez Wydz. III A/V KWMO/WUSW w Lesznie dot. kontroli operacyjnej Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Lesznie. IPN Po 0034/30 (49/IV).
Występuje w materiałach KWMO/WUSW w Kaliszu zawierających kopie ankiet osobowych, w tym B. Śliwy, wypełnianych przez delegatów NSZZ „Solidarność" Region Wielkopolska Południowa na I Krajowy Zjazd Delegatów w 1981. Do ankiet dołączone noty biograficzne sporządzane i opracowywane przez SB w latach późniejszych. Materiały gromadzone były na potrzeby wydawnictwa Biura „C” MSW pt. „Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność” wrzesień-październik 1981 r.” IPN Ld 0166/5, IPN Sz 0012/260 t. 2 (1027/IV).
Materiały Dep. III MSW dotyczące sytuacji społeczno-politycznej w PRL w listopadzie 1981. Nazwisko B. Śliwy zamieszczone zostało w wykazie osób biorących udział w zebraniu założycielskim „Kluby Samorządnej Rzeczypospolitej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość” w dniu 22.11.1981 w Warszawie. IPN BU 0296/260 t. 1 (KS/4/1418).
Materiały śledztwa prowadzonego przeciwko B. Śliwie i innej osobie przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową we Wrocławiu w związku z przynależnością do związku „Kluby Samorządnej Rzeczypospolitej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość” oraz rozpowszechnianiem nielegalnych wydawnictw na terenie Kalisza w latach 1979-1981. Śledztwo prowadzono w okresie 16.12.1982-31.01.1983. Umorzono na podstawie Dekretu z 12.12.1981 o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń. IPN Wr 35/285 (PgŚl-II-466/82).
Zarejestrowany przez Wydz. III KWMO/WUSW w Kaliszu do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Mrówa” (nr rej. 8507), prowadzonej od 30.11.1981 do 18.01.1983, z powodu utworzenia w Kaliszu „Klubu Samorządnej Rzeczypospolitej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość” Sprawę zakończono rozmową ostrzegawczą i przekazano do archiwum Wydz. „C” WUSW w Kaliszu pod nr 1050/II. Zniszczono przy protokółem brakowania nr 12. Relację dot. SOR krypt. „Mrówa” dołączono do akt śledztwa RSD 20/82 (IPN Ld 0043/787). Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych oraz IPN Ld 0043/787 (110/III).
Internowany 26.02.1982 na mocy decyzji nr 121 Komendanta Wojewódzkiego MO w Kaliszu. Jako powód wskazano, że „nawoływał do niepokojów społecznych”. W związku z zadeklarowaniem zamiaru wyjazdu na stałe z kraju otrzymał przepustkę w okresie 29.07-20.09.1982. Internowanie uchylono 24.11.1982 decyzją nr 73 Komendanta Wojewódzkiego MO w Kaliszu. Występuje w wykazie alfabetycznym osób internowanych. IPN Ld 0044/7 t. 47 (101/47), IPN Po 161/1.
W aktach innych osób internowanych znajdują się informacje o B. Śliwie. IPN Ld 0044/7 t. 13, 20, 37 (101/13, 101/20, 101/37).
Internowany w okresie 26.02.1982-24.11.1982. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie i Kwidzynie (akta internowanego). IPN Gd 162/234 (234/11/82), IPN Po 104/67.
Szyfrogramy Wydz. Śledczego KWMO w Kaliszu obejmujące okres 1981-1983 dot. internowań w stanie wojennym na terenie woj. kaliskiego. W materiałach znajdują się informacje dot. internowania B. Śliwy. IPN Ld 0044/7 t. 75-77 (101/75-77).
Występuje w aktach śledztwa RSD 20/82 prowadzonego w okresie 24.03.1982 -06.08.1982 przez Wydz. Śledczy KWMO w Kaliszu w sprawie kontynuowania zawieszonej dekretem z 12.12.1981 działalności związkowej przez niektórych byłych członków Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa. B. Śliwie zarzucono, że od 13.12.1981 do 22.02.1982 jako wiceprzewodniczący Zarządu przekazywał do druku swoje artykuły, które były kolportowane na terenie Kalisza. Wobec braku dowodów winy dnia 06.08.1982 śledztwo umorzono. IPN Ld 0043/787 (110/III).
W problemowych planach pracy SB KWMO w Kaliszu na 1981 i 1983 rok zamieszczone informacje o działalności opozycyjnej oraz internowaniu B. Śliwy. IPN Ld 0044/2 t. 11, 13 (66/11, 13).
Występuje w aktach śledztwa RSD 31/82 prowadzonego przez Wydz. Śledczy KWMO w Kaliszu w okresie 23.08.1982-27.08.1983 w sprawie kontynuowania działalności związkowej przez działaczy NSZZ „Solidarność" w woj. kaliskim, podczas obowiązywania stanu wojennego. W związku z opracowanym przez SB planem zabezpieczenia obchodów święta 1 Maja 1983 dokonano przeszukania mieszkania B. Śliwy. Był także ujęty w wykazie osób, wobec których przewidywano zatrzymanie w dniu 29.04.1983. Śledztwo zostało umorzone postanowieniem z dn. 27.08.1983. IPN Ld 0043/813 t. 6 (157/III).
Informacje dot. B. Śliwy znajdują się w przygotowanych planach działań grupy specjalnej powołanej decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Kaliszu z 08.11.1982, w celu rozpracowania struktur organizacyjnych Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa . IPN Ld 0043/346 (1131/II).
Występuje w aktach śledztwa RSD 11/83 wszczętego 03.05.1983 przez Prokuraturę Rejonową w Kaliszu (Ds.1114/83), prowadzone przez Wydz. Śledczy KWMO w Kaliszu w sprawie zorganizowania nielegalnego pochodu w dniu 01.05.1983 na Pl. Św. Józefa w Kaliszu. B. Śliwie zarzucono, że „działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami podjął działania mające na celu wywołanie niepokoju publicznego”. Wobec ww. zastosowano areszt na okres 3 miesięcy. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Kaliszu z 07.06.1983 areszt uchylono. Śledztwo umorzono 01.08.1983 na podstawie ustawy z dnia 21.07.1983 o amnestii. IPN Ld 0043/811 (152/III).
Występuje w materiały zawierających informacje i szyfrogramy z lat 1980-83, dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa kaliskiego, przesyłane przez zastępcę komendanta woj. MO ds. SB w Kaliszu do I Sekretarza KW PZPR i Gabinetu MSW. W notatkach przedstawiano działalność B. Śliwy jako głównego działacza opozycyjnego z terenu Kalisza, doradcy strajkujących załóg fabryki Wyrobów Runowych Runotex i Kaliskich Zakładów Koncentratów Spożywczych Winiary, współtwórcy i organizatora NSZZ „Solidarność” w Kaliszu oraz „Solidarności Wiejskiej” w woj. kaliskim, współzałożyciela KIK w Kaliszu. IPN Ld 0044/10 t. 1-2 (89/1-4).
Figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Układ” nr rej.11599 prowadzonej przez Wydz. V WUSW w Kaliszu w okresie 06.10.1983-24.09.1986 wobec działaczy Międzyregionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Kalisz-Konin-Sieradz. Materiały zdjęto z ewidencji 18.12.1986 i złożono w archiwum pod sygn.1661/II. Zniszczono za protokółem brakowania nr 12. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i akt administracyjnych IPN Ld 0044/2 t. 18 (66/18).
Aktach śledztwa prowadzonego od 18.04.1985 przez Wydz. Śledczy WUSW w Kaliszu w sprawie „wejścia przez B. Śliwę w porozumienie z Radiem Wolna Europa w celu działania na szkodę interesów politycznych PRL”. Śledztwo zawieszono 10.07.1985. IPN Ld 0043/846 (211/III).
Akta Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Kaliszu dotyczących śledztwa RSD 7/85. B. Śliwie zarzucono, że „od listopada1984 r. do kwietnia 1985 r. wszedł na terytorium Szwecji w porozumienie z osobami działającymi na rzecz gazety "Dagens Nyheter" oraz rozgłośni Radio Wolna Europa i udzielił tym osobom wywiadów, w których szkalował naczelne organa władzy PRL”. Śledztwo zawieszono 10.07.1985 z uwagi na pozostawanie przez ww. poza granicami kraju. W tym samym dniu wydane zostało postanowienie o zastosowaniu, względem B. Śliwy środka zapobiegawczego – tymczasowego aresztowania oraz poszukiwaniu go listem gończym. Sprawa została ponownie podjęta postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej we Wrocławiu w dn. 17.01.1990 (Pg-Śl.II-7/90), w którym odwołano poszukiwania B. Śliwy listem gończym i uchylono środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Postanowieniem z dn. 20.01.1990 śledztwo umorzono. IPN Wr 35/2132 (PgŚl.-II-7/85, PgŚl.-II-7/90).
Materiały pomocnicze do śledztwa RSD 7/85 prowadzonym przeciwko B. Śliwie. Informacje na temat Rozgłośni Radio Wolna Europa oraz szwedzkiego dziennika „Dagens Nyheter”, w którym zamieszczono wywiad z B. Śliwą. IPN BU 1585/18117 (MSW II 37703).
Materiały śledztwa Pg-Śl.II-7/85 przeciwko B. Śliwie przekazane do Naczelnej Prokuratury Wojskowej w ramach nadzoru. IPN BU 1207/122 (Pn.Nadz. 31/85).
W „Planach pracy Wydz. III KWMO/WUSW w Kaliszu za lata 1980-1988” zamieszczono informacje o działalności opozycyjnej B. Śliwy w latach 1979-1984 oraz przedstawiono działania służb bezpieczeństwa skierowane przeciwko ww. będącemu od 1983 na emigracji. IPN Ld 0044/12 (98/1).
W opracowaniach MSW w Warszawie z okresu 1981-1986 dot. struktur NSZZ „Solidarność” B. Śliwa wymieniony w wykazie członków Prezydium Zarządu Regionu Wielkopolska Południowa. IPN BU 0726/59 t. 1 (222/36).
W aktach paszportowych prowadzonych w latach 1982-1984 znajduje się wniosek Naczelnika Wydz. Paszportów KWMO w Kaliszu z dn. 14.07.1982, w którym stwierdza, że B. Śliwa był „inspiratorem wszelkich negatywnych działań skierowanych przeciwko władzy państwowej (…). Wobec powyższego wnoszę o udzielenie B. Śliwie oraz jego żonie i córce pozwolenia na wyjazd na pobyt stały do Francji”. IPN Ld 537/40583 (EAKL 40583).
Występuje w materiałach Departamentu III MSW sporządzonych w 1984. B. Śliwa figuruje na wykazie osób ze środowiska b. KSS-KOR przebywających za granicą, "których powrót do PRL jest niepożądany". IPN BU 0296/204 t. 17 (KS/4/969), IPN BU 0296/199 t. 2 (KS/4/895).
B. Śliwa 19.04.1984 został wpisany do indeksu osób niepożądanych w PRL na wniosek Naczelnika Wydz. III WUSW w Kaliszu. Skreślony z indeksu dn. 23.11.1989. IPN BU 1368/20327 (N-214739).
.