Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-12-2019 12:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zenon Stefan
Nazwisko: Pałka
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 06-12-1952
Imię ojca: Juliusz
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zenon Pałka został zarejestrowany 29.07.1977 do nr 38675 w ramach SOR krypt. "Kameleon" w związku z "nawiązaniem kontaktu z członkami grupy krypt. »Gracze«", ponadto ustalono, iż "był propagatorem powołania tzw. Studenckiego Komitetu Solidarności", w którym "brał udział w organizowaniu zebrań, opracowywaniu, drukowaniu i kolportowaniu wrogich ulotek i oświadczeń. Był organizatorem wystąpień studentów wr[ocławskich] w związku ze śmiercią St. Pyjasa. W 1979 był współorganizatorem i sygnatariuszem aktu powołania we Wrocławiu Klubu KSS-KOR. Brał udział w zebraniach organizacyjnych, w drukowaniu i kolportowaniu ulotek i rozpowszechnianiu literatury antysocjalistycznej. Utrzymywał kontakty z działaczami antysocjalistycznymi z Warszawy. Był członkiem MKZ NSZZ »Solidarność« we Wrocławiu". Sprawę zakończono z powodu wyjazdu Zenona Pałki za granicę w 1983 r. (w ramach tzw. "emigracji politycznej"). Materiałów o sygn. II-102090 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Akta dot. postępowania 2.Ds.19/79 prowadzonego na grupę osób podejrzanych o "sporządzanie i rozpowszechnianie publikacji zawierających wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL". Zenon Pałka figuruje w Postanowieniu o umorzeniu postępowania z dn. 27.02.1982. IPN Wr 33/195 (III Dsn 9/82/Wr.VI)
Akta kontrolne śledztwa Sprawa dot. postępowania 2.Ds.48/81 prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście m.in. przeciwko Zenonowi Pałce. W/w podejrzany był o rozpowszechnianie "»Apelu do Żołnierzy Wojska Polskiego« sygnowanego przez Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ »Solidarność«, zawierającego fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważne szkody interesom PRL” (dot. m.in. przyczyn przedłużenia czasu trwania zasadniczej służby wojskowej). W dn. 23.01.1982 postępowanie zawieszono z uwagi na ukrywanie się w/w. W dn. 04.03.1982 (w związku z zatrzymaniem Zenona Pałki w dn. 03.03.1982) postępowanie podjęto, wyłączono ze sprawy 2.Ds.48/81 i przekazano do Wojskowej Prokuratury Garnizonowej we Wrocławiu. IPN Wr 039/11364 (III-24609)
Akta prokuratorskie Akta dot. nadzoru nad sprawą 2.Ds.48/81. IPN Wr 33/183 (III Dsn 36/81/Wr.VI)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Zenon Pałka został zatrzymany w dn. 03.03.1982, a następnie tymczasowo aresztowany (05.03.1982) za rozpowszechnianie wydawnictw "Solidarność Dolnośląska", "Biuletyn informacyjny", "Biuletyn Dolnośląski" i "Tygodnik wojenny" zawierających "nieprawdziwe wiadomości dot. nielegalności ustanowienia stanu wojennego, masowych aresztowań i umieszczeń w obozach dla internowanych, sytuacji w obozach dla internowanych i inne, mogące wywołać niepokój publiczny bądź rozruchy". IPN Wr 28/221 (41/82)
Akta prokuratorskie Akta dot. postępowania 2.Ds.48/81 przekazanego w dn. 04.03.1982 z Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa we Wrocławiu umorzyła w dn. 31.03.1982 śledztwo przeciwko Zenonowi Pałce. IPN Wr 35/142 (Pg.Śl.II-119/82)
Akta prokuratorskie Zenon Pałka został zatrzymany w dn. 03.03.1982, a następnie tymczasowo aresztowany (05.03.1982) za rozpowszechnianie wydawnictw "Solidarność Dolnośląska", "Biuletyn informacyjny", "Biuletyn Dolnośląski" i "Tygodnik wojenny" zawierających "nieprawdziwe wiadomości dot. nielegalności ustanowienia stanu wojennego, masowych aresztowań i umieszczeń w obozach dla internowanych, sytuacji w obozach dla internowanych i inne, mogące wywołać niepokój publiczny bądź rozruchy". Śledztwo umorzono z braku dostatecznych dowodów, "iż podejrzany dopuścił się zarzucanego mu czynu". IPN Wr 35/139 (Pg.Śl.II-116/82)
Akta internowania Internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. Jako powód podano, iż "mógłby podjąć działalność niezgodną z przepisami obowiązującymi w okresie stanu wojennego". Z internowania zwolniony "w związku z otrzymaniem paszportu na wyjazd stały z kraju". IPN Wr 040/860 (IV 3751/724)
Akta internowanego Internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. IPN Wr 30/1163 (424/82)
Zabezpieczenie [Zab.] Zenon Pałka został zabezpieczony do nr 85082 w dn. 06.03.1984 przez Wydz. I Biura Studiów MSW. Brak możliwości ustalenia powodu zabezpieczenia. Od 10.11.1989 pozostawał w zainteresowaniu Wydz. III Dep. Studiów i Analiz MSW. Z zabezpieczenia zrezygnowano w dn. 05.12.1989. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sądowe Akta dot. innej osoby. Zenon Pałka figuruje w aktach jako świadek w sprawie oraz w zeznaniach innych osób jako założyciel Klubu Samoobrony Społecznej KOR i wydawca pisma "Biuletyn Dolnośląski". IPN Wr 101/352, IPN Wr 101/353 (So.W.38/82)
Akta paszportowe W aktach zachowały się Postanowienia o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do wszystkich krajów świata w okresie od 30.07.1977 do 30.07.1982 wniesione przez Wydz. III KWMO Wrocław z uwagi na "szkodliwą działalność polityczną". Kolejne zastrzeżenie wydano na okres od 20.03.1982 do 20.03.1984 w zawiązku z przedstawieniem w/w zarzutu "gromadzenia i kolportażu ulotek o treści antypaństwowej". EAWR 54165