Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Benedykt Jan
Nazwisko: Czuma
Miejsce urodzenia: Niepołomice
Data urodzenia: 27-01-1941
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Lubow
Dodatkowe informacje:

Doniesienia dot. B. Czumy w teczce pracy TW "Wacław" (Wydział III KWMO Łódź) sygn. IPN Ld 0082/65 t. 1-3 (45766/I), teczce pracy TW "Jarosław" (Wydział IV KWMO Łódź) sygn. IPN Ld 0082/1 t. 5-7 (38604/I), teczce pracy TW "Derek" (Wydział III KWMO Łódź) sygn. IPN Ld 0082/48 t. 2-3 (45233/I), teczce pracy TW "Szary" (Wydział III KWMO Łódź) sygn. IPN Ld 0040/558 t. 1-2 (44075/I)Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Benedykt Czuma, wówczas student wydz. mechaniki precyzyjnej Politechniki Warszawskiej, figuruje wraz z 30 innymi osobami w aktach "Sprawy ewidencyjno-operacyjnej" o krypt. "X-10" (nr rej. 1411). Sprawa ta i inwigilacja Benedykta Czumy oraz innych studentów była prowadzona przez SB z Wydziału III KMO Miasta Stołecznego Warszawy od 8 marca 1960 do 7 listopada 1963 i dotyczyła ich stwierdzonego "wrogiego stosunku do PRL" oraz kontaktów z warszawskim duszpasterstwem akademickim. Akta te zawierają między innymi doniesienia pięciu tajnych współpracowników SB o pseudonimach: "J. Kamiński", "Piotr", "Bruno", "S-34" i "Janusz". IPN 01286/1759 (2123/III).
Akta dochodzeniowo-śledcze SB z Biura Śledczego MSW z lat 1970-1971 obejmują między innymi wielotomowe akta sprawy operacyjnej krypt. "Rewident". Akta te i śledztwo dot. "przynależności do nielegalnej organizacji o nazwie "Ruch", śledztwo było prowadzone od czerwca 1970 przeciwko Andrzejowi Czumie, Benedyktowi Czumie i kilkudziesięciu innym osobom z antykomunistycznej organizacji "Ruch". IPN BU 01820/17 t. 34-38, 41-47, 52, 58, 68-69, 71-72, 81-82, 85, 88-90, 93-94, 100 (6851/III).
Akta dochodzeniowo-śledcze SB z Wydziału Śledczego KS MO Warszawa z lat 1970-1971 obejmują między innymi śledztwo w sprawie przynależności do nielegalnej organizacji "Ruch" prowadzone przeciwko Andrzejowi Czumie, Benedyktowi Czumie i kilkudziesięciu innym osobom z antykomunistycznej organizacji "Ruch". IPN 0581/9 t. 6 (24017/III).
Benedykt Czuma figuruje wraz z kilkudziesięcioma innymi osobami w aktach operacyjnych i śledczych SB z KM MO w Łodzi z roku 1970 i 1971 dotyczących rozpracowania nielegalnej organizacji o nazwie "Ruch" - działającej w Łodzi do czerwca 1970. Akta te zawierają m.in.: "plan czynności operacyjno-śledczych", notatki informacyjne SB dot. przebiegu i wyników śledztwa oraz osób związanych z organizacją "Ruch" z 1970 roku, wykaz aresztowanych z "grupy łódzkiej" oraz osób "przechodzących" w protokołach aresztowanych z lipca 1970, Biuletyny Informacyjne SB KM MO w Łodzi nr 1-77 dot. "śledztwa przeciwko członkom nielegalnej organizacji "Ruch". IPN Ld 0122/503 (978/X-KM, 320/14).
Figuruje wraz z 86 innymi osobami w aktach śledczych SB z Wydziału Śledczego KM MO w Łodzi i Biura Śledczego MSW w Warszawie z roku 1970 i 1971 dotyczących rozpracowania "nielegalnej organizacji" o nazwie "Ruch" - działającej w Łodzi i innych miastach do czerwca 1970. Akta te zatytułowano: "Akta kontrolne śledztwa przeciwko: Myszkiewicz-Niesiołowski Marek (...), Czuma Andrzej (...) i inni, podejrzani o działalność w nielegalnej organizacji >Ruch< na terenie Łodzi, Warszawy oraz innych miast w latach 1963-1970, tj. o przestępstwa z art. 278 §1 kk i innych". Do tych akt załączono między innymi: sprawozdanie z badań pisma ręcznego przeprowadzonych przez Zakład Kryminalistyki KG MO w Warszawie i wykaz dowodów rzeczowych. IPN Ld PF15/64 t. 1-24 (945/III).
Benedykt Czuma figuruje wraz z innymi osobami w aktach dochodzeniowo-śledczych SB z Wydziału Śledczego KW MO w Lublinie zatytułowanych "Czuma Łukasz i inni, sprawa krypt. "OMEGA". Akta te były prowadzone od lipca roku 1970 i dotyczyły członków "nielegalnej organizacji" konspiracyjno-niepodległościowej pod nazwą "RUCH" - działającej od roku 1965 i 1966 w Łodzi, Warszawie i Lublinie. IPN Lu 023/5 t. 2-6 (14390/III).
Akta sądowe Sądu Powiatowego Łódź-Śródmieście z lat 1970-1971 obejmują sprawę karną przeciwko Markowi Niesiołowskiemu-Myszkiewiczowi i innym członkom antykomunistycznej organizacji "Ruch", w tym przeciwko Benedyktowi Czumie. Dnia 23 października 1971 Benedykt Czuma został skazany na łączną karę sześciu lat więzienia, w tym m.in. za "próbę obalenia przemocą ustroju socjalistycznego". IPN Ld 99/158 t. 1-20 (VII Kp 643/71).
Akta penitencjarne Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich z lat 1971-1974 obejmują m.in. akta dot. Benedykta Czumy jako skazanego 23 października 1971 na karę 6 lat więzienia za działalność w niepodległościowej organizacji "Ruch". W aktach tych zapisano między innymi, że Benedykt Czuma został zwolniony z tego więzienia dn. 25 września 1974 (na mocy amnestii z lipca 1974). IPN Wr 140/128 (33/72).
Benedykt Czuma figuruje wraz z kilkudziesięcioma innymi osobami w aktach administracyjnych Wydz. "C" KS MO w Warszawie z roku 1974, które obejmują m.in. materiały dot. organizacji "Ruch". Zostały one zatytułowane "Charakterystyka nr 58, nazwa organizacji: Ruch, dowódca: Andrzej Czuma (...) okres działalności: 1968 r. - 1970 r., obszar działalności: Warszawa, Łódź, Lublin, Bydgoszcz, Gdańsk". Akta te obejmują następujące rodzaje dokumentów: charakterystykę ww. organizacji, kwestionariusze osobowe, tzw. "karty na czyn przestępny", notatki funkcjonariuszy SB, informacje dodatkowe. Materiały zostały opracowane w roku 1974 przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO w Warszawie na potrzeby Wydziału II Biura "C" MSW. IPN BU 0190/59 (Charakterystyka nr 58, p.58).
Benedykt Czuma figuruje wraz z kilkoma innymi osobami w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Propagator" (nr rej. 32674). Sprawa ta i inwigilacja ww. była prowadzona przez SB z Wydziału III KW MO / WUSW w Łodzi od grudnia 1975 i obejmowała działalność Benedykta Czumy w różnych "nielegalnych organizacjach", a przede wszystkim w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO). Dotyczyła także duszpasterstwa akademickiego w Łodzi i osób podejrzanych o "powielanie i kolportaż wydawnictw bezdebitowych" oraz "inicjowanie nielegalnych spotkań" w ramach łódzkiego Klubu Swobodnej Dyskusji. Od roku 1987 w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Propagator" operacyjną kontrolą objęto już jedynie Benedykta Czumę. Prowadzenie tej kontroli formalnie zakończono dn. 16.12.1988. Do akt SOR krypt. "Propagator" załączono materiały Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Femina" - prowadzonej przez SB z Wydziału III KW MO w Szczecinie i dot. inwigilacji Elżbiety Czumy. IPN Ld 047/292/J (5540/2) mikrofilm.
Benedykt Czuma figuruje wraz z kilkudziesięcioma innymi osobami w aktach dochodzeniowo-śledczych SB z Wydziału Śledczego KW MO Łódź z roku 1980 zatytułowanych "Akta kontrolne śledztwa w sprawie rozpowszechniania materiałów bezdebitowych, tj. przestępstwo z art. 271§1 kk". Do tych akt załączono wykaz "materiałów bezdebitowych" wydawanych przez KSS-KOR, ROPCiO, SKS, Niezależną Oficynę Wydawniczą NOWA i inne wydawnictwa. Dochodzenie SB w tej sprawie było prowadzone od dnia 11 stycznia 1980. IPN Ld pf 15/436 t. 1 (1513/III).
Akta administracyjne SB z Wydziału III KW MO Łódź z roku 1981 zatytułowane "Materiały dotyczące przygotowań do realizacji akcji kryptonim >Azalia< i >Klon<" zawierają między innymi plan rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej z Benedyktem Czumą. IPN Ld pf 86/14 t. 1 (1345/III).
Benedykt Czuma figuruje w aktach Wydziału Śledczego KW MO Łódź z roku 1981 i 1982 dotyczących jego internowania jako działacza ROPCiO i "Solidarności". Internowany w Łowiczu w okresie od dn. 13.12.1981 do 08.07.1982. IPN Ld pf 86/21 t. 2 (1360/III).
Akta internowanego prowadzone przez tzw. Ośrodek Odosobnienia w Łowiczu i jego administrację więzienną, zawierają m.in. zapisy stwierdzające, iż Benedykt Czuma był internowany w tym Ośrodku w okresie od dnia 13.12.1981 do 8.07.1982. IPN Ld 24/163 (5/82).
Akta paszportowe Benedykta Czumy były prowadzone w Wydziale Paszportów KW MO/ WUSW Łódź w latach 1970-1989. Akta te zawierają między innymi kilkakrotne tzw. zastrzeżenia wyjazdów zagranicznych, tj. zakaz wydawania paszportu. Zastrzeżenia następowały na wniosek SB z Wydz. III KW MO Łódź. IPN Ld 0175/12897 (EALD 009999).
.