Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Sylwian Andrzej
Nazwisko: Mogieliński
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 30-11-1937
Imię ojca: Roman
Imię matki: Cecylia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 29.08.1969 Sylwian Mogieliński został zarejestrowany przez SB z Wydz. II KM MO Łódź pod numerem 17106 jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Skrzynka”. Powód tej rejestracji i inwigilacji: „w dniu 18.06.1969 w Zebrzydowicach nielegalnie przekroczył granicę PRL ukryty w skrzynce bagażowej używanej do przewozu przesyłek zagranicznych, przedostał się do Austrii i RFN”. Dnia 27.06.1974 sprawę tę zdjęto z ewidencji, jej materiały złożono do Wydziału „C” KM MO w Łodzi pod sygnaturą 04291/II. Materiałów o sygnaturze 04291/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sylwian Mogieliński figuruje w aktach Wydz. Śledczego KM MO w Łodzi z lat 1969-1973. Sprawa śledcza nr 10/69 została zarejestrowana dn. 27.11.1969 przez Wydział Śledczy KM MO w Łodzi jako "nielegalne przekroczenie granicy", tj. "przestępstwo z art. 30§1 dekr. z dn. 13.03.1956 r.". Postanowieniem Prokuratury Łódź-Polesie nr Ds.-550/69 z dn. 20.11.1969 sprawę tę zawieszono ze względu na odnotowaną jego "nieobecność w kraju". Sylwian Mogieliński został aresztowany dn. 19.09.1971 przez Wydział Śledczy KM MO w Łodzi do sprawy śledczej nr 18/70 - za przestępstwo j.w. z dodatkowym zarzutem z art. 265 §1 i art. 21 dekr. o dowodach osobistych oraz art. 192. W dniu 13.06.1972 sprawę tę zakończono wniesieniem aktu oskarżenia do sądu. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego dla m. Łodzi z dn. 30.03.1973 ww. został skazany na łączną karę 5 lat więzienia, m.in. "za podrobienie paszportów i dowodu osobistego i wywóz za granicę bez zezwolenia dowodu osobistego i książeczki wojskowej". Do akt załączono: fotografię szkicu obozu dla uciekinierów w Zindorf, arkusz rozpoznawczy z fotografiami S. Mogielińskiego, odpis aktu urodzenia S. Mogielińskiego, odpis wyroku sądu z dnia 30.03.1973. IPN Ld PF15/61 (924/III).
Od dnia 17.02.1975 Sylwian Mogieliński był rozpracowywany przez SB z Wydz. II KM MO Łódź w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Skazany” (nr rej. 33319). Dnia 11.03.1975 Sylwian Mogieliński został "zwolniony z ZK [zakładu karnego] po odbyciu kary". W dniu 28.04.1976 materiały tej sprawy przekazano do SB z Wydziału II KW MO we Wrocławiu w celu "rozpoznania zachowania się figuranta po opuszczeniu zakładu karnego". W okresie prowadzenia tej sprawy ustalono, że w maju 1975 "figurant wyjechał do Wrocławia, gdzie uzyskał nowy dowód, na podstawie którego wyjechał do NRD, a następnie do RFN". W związku z tym prowadzenie tej sprawy zakończono w dniu 4.06.1976. Jej materiały złożono do archiwum Wydziału „C” KM MO w Łodzi pod sygnaturą 04291/II. Materiałów o sygnaturze 04291/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sylwian Mogieliński figuruje wraz z 73 innymi osobami w aktach administracyjnych Wydz. Śledczego KM MO w Łodzi z lat 1969-1974 zatytułowanych: "Meldunki Wydziału Śledczego KM MO w Łodzi dotyczące spraw wszczętych w 1970 r. przesyłane do Wydziału Inspekcji Biura Śledczego MSW w latach 1970-1974". IPN Ld PF13/412 (2799/X A).
Materiały ewidencyjne Wydz. Paszportów KM MO Łódź z lat 1975-1979 stwierdzają m.in., iż dnia 15.03.1975 Sylwian Mogieliński otrzymał "zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do Wszystkich Krajów Świata" (nr Z-1032/75), które następnie zostało anulowanie w dniu 8.03.1979. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjno-kartotecznego.
.