Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Józef
Nazwisko: Olechnowicz
Miejsce urodzenia: Chrule
Data urodzenia: 17-10-1934
Imię ojca: Józef
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 20.01.1982 Ryszard Olechnowicz został zarejestrowany przez Wydz. VII Dep. IV MSW pod nr 69052 jako figurant Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. „Olek”. Dnia 25.02.1985 KE przekazano do Wydz. III Dep. VI MSW w celu dalszego prowadzenia. Wg zapisu jednej z kart archiwalnych (z roku 1988), R. Olechnowicz to „działacz b. >Solidarności<. Przewodniczący koła NSZZ >S< przy Min. Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Internowany 13.12.1981. Przebywał w Białołęce. Zwolniony z internowania 20.12.1982. Po zwolnieniu z internowania nie zaprzestał nielegalnej działalności do chwili zmiany miejsca pracy tj. do 1.07.1983”. Dnia 22.03.1988 prowadzenie Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Olek” zakończono i zdjęto z ewidencji. W dniu 27.04.1988 zgromadzone materiały z Wydz. III Dep. VI MSW złożono i sfilmowano w archiwum Wydz. II Biura „C” MSW pod sygn. 54232/II i F–54232/2. Akta te zniszczono w sierpniu 1988 (protokół nr 101). W styczniu 1990 mikrofilm o sygn. 54232/2 „zniszczono we własnym zakresie ze względu na małą przydatność operacyjną”. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta osobowe internowanego Ryszarda Olechnowicza stwierdzają, że został internowany na podstawie art. 42 Dekretu z 12.12.1981 o stanie wojennym ze względu na "uzasadnione podejrzenie, że pozostając na wolności w czasie obowiązywania stanu wojennego nie będzie przestrzegał porządku prawnego lub będzie prowadził działalność zagrażającą interesom bezpieczeństwa lub obronności państwa". Był internowany na wniosek Wydz. VII Dep. IV MSW - początkowo w Ośrodku Odosobnienia w Białołęce (od 13.12.1981 do 26.08.1982), a następnie w Ośrodku w Strzebielinku (do grudnia 1982). IPN Gd 159/433, IPN BU 448/573 t. 64.
W związku z nakazem zatrzymania z dnia 12.12.1981 - na podstawie decyzji nr 88/1981 Komendanta Stołecznego MO - Ryszarda Olechnowicza doprowadzono do Ośrodka Odosobnienia Warszawa-Białołęka. Na podstawie wniosku z 24.08.1982 i decyzji Komendanta Stołecznego MO, został przetransportowany z Ośrodka Odosobnienia Warszawa-Białołęka do Ośrodka Odosobnienia w Strzebielinku. Decyzją nr 670 z dnia 7.12.1982 uchylono internowanie Ryszarda Olechnowicza. IPN BU 0787/560 (4044/III) t. 2.
Uzupełnienie dokumentów, wniesione przez Ryszarda Olechnowicza w dniu 24.08.2017, zawiera: 1. Sentencję wyroku Okręgowego Sądu Pracy w Warszawie z 3.10.1984 – Sąd oddalił odwołanie R. Olechnowicza, który po wypowiedzeniu mu umowy o pracy (z dniem 30 czerwca 1983) wnosił o przywrócenie do pracy w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na poprzednich warunkach; 2. Wyrok Sądu Najwyższego – Izby Pracy z 13 czerwca 1984 – uchylający zaskarżony przez R. Olechnowicza wyrok Okręgowego Sądu Pracy i przekazujący mu sprawę do ponownego rozpatrzenia; 3. Kopię rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości od wyroku Okręgowego Sądu Pracy z 23 lutego 1984; 4. Urzędową informację Departamentu Kadr dla Ministra Sprawiedliwości z 13.01.1984 - na temat byłego pracownika Ryszarda Olechnowicza; 5. Urzędową notatkę inspektora MSW z 24.08.1983 na temat Ryszarda Olechnowicza i jego postawy w okresie internowania: "W miejscu odosobnienia R. Olechnowicz zachowywał się niepoprawnie. W stosunku do funkcjonariuszy był arogancki. Strajkował. Odmówił podpisania oświadczenia o lojalności i przestrzeganiu obowiązującego porządku prawnego". IPN BU 1471/297.
.