Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman
Nazwisko: Przybyliński
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 09-01-1955
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryp. „Drukarz”, nr rej 45368 prowadzona przez Wydz. V KWMO w Łodzi w okresie 13.01.1982-18.05.1983. Sprawę założono w celu wykrycia osób z terenu Łodzi, podejrzanych o prowadzenie „nielegalnej” działalności wydawniczej, kolportaż biuletynów i ulotek bezdebitowych (m.in.: "Zawsze Solidarni", "Jesteśmy", "Solidarność Walcząca", „Przedwiośnie”) oraz kontynuowanie działalności związkowej po wprowadzeniu stanu wojennego. W wyniku prowadzonej sprawy zarzuty postawiono 16 osobom w tym 13 aresztowano. Roman Przybyliński został zatrzymany 08.10.1982 podczas powielania ulotek. Materiały operacyjne dot. w/w zostały włączone do SOR krypt. „Rada”. IPN Ld 047/436/J (6069/2) mikrofilm, IPN Ld 88/2 t. 1, 4 (2890/XA).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Rada” nr rej. 45447, założona przez Wydz. V KWMO w Łodzi 04.02.1982. R. Przybyliński został zarejestrowany do w/w sprawy w dn. 13.02.1982 pod numerem rej. 45489. Sprawa dotyczyła wykrycia nieformalnej grupy działaczy NSZZ „Solidarność”, pracowników zakładów branży odzieżowej w Łodzi, podejrzanych o druk i kolportaż ulotek o treściach antypaństwowych w czasie trwania stanu wojennego. Zebrany w toku rozpracowania materiał dowodowy posłużył do wszczęcia postępowania śledczego. W dn. 12.01.1983 sprawę zdjęto z ewidencji i złożono do archiwum Wydz. „C” KWMO w Łodzi pod nr arch. 5995/II. IPN Ld 047/420/J (5995/2) mikrofilm, IPN Ld pf 88/2 t. 1, 3 (2890/XA).
Akta kontrolne śledztwa. Sprawa śledcza prowadzona w trybie postępowania doraźnego przeciwko R. Przybylińskiemu w okresie 09.10.1982-23.10.1982. Postanowienie o wszczęciu śledztwa wydała Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Łodzi (Pg. Śl-II-212/82) i 09.10.1982 powierzyła prowadzenie śledztwa Wydziałowi Śledczemu KWMO w Łodzi (RSD 37/82). R. Przybyliński został zatrzymany 08.10.1982 podczas powielania ulotek i tymczasowo aresztowany. Przedstawiono mu zarzut złamania art. 48 ust. 2 i 3 dekretu o stanie wojennym. Akt oskarżenia skierowano 27.10.1982 do Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Areszt uchylono 16.10.1982. IPN pf 15/242 (1317/III), IPN Ld 092/71 t. 2 (2910/XA).
Akta sądowe. R. Przybyliński został oskarżony "o to, że w dniu 8 października 1982 w Łodzi, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą sporządził w celu rozpowszechnienia znaczną ilość ulotek zatytułowanych "Oświadczenie", zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać co najmniej niepokój publiczny". Wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Łodzi z dn. 17.11.1982 (S.POW-280/82) został skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat oraz grzywnę i obciążony kosztami postępowania karnego. Orzeczono również przepadek dowodów rzeczowych. Dn. 08.02.1994 Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa uniewinnił Romana Przybylińskiego od przypisanego mu przestępstwa z uwagi na brak ustawowych znamion czynu zabronionego. IPN By 51/191 (So.W. 427/82).
Inwigilowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Krawiec” nr rej 46831, założonego 26.01.1983 przez Wydz. V KWMO w Łodzi. R. Przybyliński występuje w materiałach jako aktywny działacz NSZZ „Solidarność”, przewodniczący KZ w Zakładach Przemysłu Odzieżowego „Próchnik”. Po wprowadzeniu stanu wojennego wraz z osobami duchownymi działał na rzecz pomocy osobom internowanym i ich rodzinom. Z R. Przybylińskim były przeprowadzane rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze oraz inspirowano szykany w miejscu pracy polegające na stosowaniu przez kierownictwo zakładu wszelkich możliwych kar dyscyplinarnych, które miały poderwać jego autorytet. Sprawę zakończono i zdjęto z ewidencji 14.11.1984, następnie złożono do archiwum Wydz. „C” WUSW w Łodzi pod sygn. 5995/II, dołączając materiały do zarchiwizowanych wcześniej akt SOR krypt. „Rada”. IPN Ld 047/420/J (5995/2) mikrofilm, IPN Ld pf 88/3 t. 1-2, 4 (2891/XA).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Wicher” nr rej. 50555, prowadzona przez Wydz. V WUSW w Łodzi w okresie 05.04.1985-02.04.1986. R. Przybyliński został zarejestrowany do sprawy 09.10.1985 pod numerem rej. 51152. SOR "Wicher" założono w celu wykrycia nieformalnej grupy antysocjalistycznej, kolportującej ulotki na terenie ZPB im. J. Marchlewskiego. W trakcie sprawy zlikwidowano punkt poligraficzny w prywatnym pomieszczeniu gospodarczym, którego dysponentem okazał się R. Przybyliński. Został zatrzymany 08.10.1985 i tymczasowo aresztowany, a materiał dowodowy zebrany w toku rozpracowania włączono do postępowania śledczego. Sprawę zakończono 02.04.1986. W dn. 30.07.1986 akta złożono do archiwum Wydz. „C” WUSW w Łodzi pod nr 5995/II, dołączając je jako kolejny tom do wcześniejszych akt R. Przybylińskiego. 14.06.1989 z akt wykonano mikrofilm, a materiały zniszczono za prot. brakowania nr 1022/90. IPN Ld 047/420/J (5995/2) mikrofilm, IPN Ld 092/71 t. 2 (2910/XA).
Akta kontrolne śledztwa. W aktach śledztwa RSD 15/85 prowadzonych przez Wydz. Śledczy WUSW Łódź w dn. 13.09.1985-07.02.1986 R. Przybyliński występuje jako osoba organizująca w okresie od lipca 1984 do października 1985 punkt poligrafii i kolportaż "nielegalnej literatury i ulotek", sygnowanych przez podziemne struktury „Solidarności”. Postawiono mu zarzut odnoszący się do art. 282a § 1 kk i art. 45 prawa prasowego. Akt oskarżenia wniosła 12.02.1986 Prokuratura Wojewódzka w Łodzi (II. Ds.37/85). Wyrokiem z dn. 18.03.1986 (SR Łódź VIII K-130/86) Sąd Rejonowy w Łodzi wymierzył karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem okresu aresztu śledczego oraz obciążono oskarżonego kosztami postępowania karnego. Zwolniony po odbyciu kary z zakładu karnego 29.07.1986. IPN pf 15/370 (1447/III).
Akta kontrolne śledztwa. Akta śledztwa nr RSD 21/85 prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUSW w Łodzi w dn. 18.11.1985-17.12.1985. R. Przybyliński występuje w aktach dot. innej oskarżonej osoby, jako kolportujący ulotki, ale w innej części miasta. Prokuratura Wojewódzka w Łodzi swoim uzasadnieniem z dn. 18.11.1985 potwierdziła w/w informację i wyłączyła R. Przybylińskiego z tej sprawy. IPN Ld pf 15/381 (1485/III).
Zarejestrowany 09.12.1986 przez Wydz. III WUSW Łódź pod numerem rej. 54283 w kategorii osoba zastrzeżona/zabezpieczona (OZ). Brak informacji o powodach rejestracji oraz o archiwizacji materiałów. Rejestrację anulowano 08.08.1989. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Markiewicz” nr rej. 46991 prowadzonej przez Wydz. V WUSW w Łodzi znajduje się informacja sporządzona przez funkcjonariusza SB dotycząca R. Przybylińskiego. IPN Ld 0040/1515 (45938/I).
Akta paszportowe. Bezterminowe zastrzeżenie wyjazdów nr „Z”-450/86/A do wszystkich krajów świata (WKŚ) wniesione 12.02.1985 przez Prokuraturę Wojewódzką w Łodzi, w związku z toczącym się postępowaniem śledczym. Anulowane 19.09.1989 z powodu zatarcia skazania. IPN Ld 533/433091 (EALD 433091).
.