Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof
Nazwisko: Gotowski
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 12-03-1954
Imię ojca: Edmund
Imię matki: Jolanta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Kontrola operacyjna Przedsiębiorstwa Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych Budownictwa "Elektromontaż" w Bydgoszczy w związku z przerwą w pracy załogi 28.08.1980. K. Gotowski, Wiceprzewodniczący Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ PiMUEB "Elektromontaż" w Bydgoszczy wraz z 4 innymi osobami wszedł we wrześniu 1980 w skład Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, który powstał po rozwiązaniu Komitetu Strajkowego. W aktach notka o załączeniu informacji dot. K. Gotowskiego do codziennych meldunków sytuacyjnych w ramach sprawy "Handel" nr rej. 15447 (nie zachowały się). IPN By 044/1022 (5778/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona na Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” w Lesznie w celu rozpoznania składu osobowego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” oraz inwigilowania ich działalności. K. Gotowski, przedstawiciel MKZ w Bydgoszczy wraz z inną osobą 11.03.1981 spotkał się z przedstawicielami Prezydium NSZZ „Solidarność” Zakładu Przemysłu Odzieżowego „Modus” w Bydgoszczy. IPN Po 0034/30 (49/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotycząca działalności NSZZ »Solidarność« Rolników Indywidualnych oraz strajku w gmachu Wojewódzkiego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Bydgoszczy. K. Gotowski, Wiceprzewodniczący MKZ NSZZ „Solidarność” 18.03.1981 wziął udział w spotkaniu przedstawicieli NSZZ „Solidarność” z wojewódzkimi władzami administracyjnymi w UW w Bydgoszczy, które dotyczyło zasad uczestnictwa NSZZ „Solidarność” w sesji WRN. Ww. oznajmił, że obsługa sesji ma być także zapewniona przez przedstawicieli prasy reprezentujących „Solidarność” oraz że członkowie NSZZ „Solidarność” domagają się autentycznego udziału w sesji WRN oraz wysłuchania wystąpienia członków Prezydium MKZ „S” na jej obradach. IPN By 069/1376 t. 2 (1386/IV)
Teczka dysponenta punktu sygnalizacyjnego Obserwacja Krzysztofa Gotowskiego, figuranta o pseud. "Gutek" w okresie 20-23.10.1981, 20-23.04.1982 za pomocą punktu sygnalizacyjnego zlokalizowanego naprzeciwko miejsca zamieszkania ww. IPN By 079/447 (632/81/82/85)
Akta operacyjne K. Gotowski występuje w materiałach dot. osób internowanych z woj. bydgoskiego. Internowany w ZK w Potulicach na podstawie decyzji nr 7/81 Komendanta Wojewódzkiego MO w Bydgoszczy z 12.12.1981, którą uchylono 19.12.1981 decyzją nr 1/81. Ww. internowany w ramach operacji "Jodła", zarejestrowany przez Wydz. Śledczy KWMO w Bydgoszczy 18.12.1981 pod nr 19727. IPN By 069/1357 t. 2 (1364/IV)
Akta internowanego K. Gotowski internowany 13.12.1981 na mocy decyzji nr 7/81 z 12.12.1981 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Bydgoszczy w związku z tym, że „może organizować załogi zakładów pracy do publicznych wystąpień przeciwko organom władzy i nawoływać do łamania prawa”. Decyzją nr 1/81 z 19.12.1981 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Bydgoszczy wobec ww. uchylono internowanie. IPN By 97/32 (40/A/32)
Akta śledcze Akta śledztwa "w sprawie sporządzania i rozpowszechniania na terenie Bydgoszczy ulotek i innych materiałów propagandowych zawierających wiadomości mogące osłabić gotowość obronną PRL i wywołać niepokój publiczny". K. Gotowski, były Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy figuruje w Notatce służbowej sporządzonej 17.03.1982 przez funkcjonariusza KWMO w Bydgoszczy. Z materiałów operacyjnych wynika, że część byłych działaczy NSZZ „Solidarność” udzielała pomocy internowanym oraz ich rodzinom. 17.03.1982 K. Gotowski został przeszukany w miejscu zamieszkania. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 27 kwietnia 1982 umorzyła śledztwo z powodu niewykrycia sprawców. IPN By 070/5157 t. 2 (5676/III)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] K. Gotowski, były aktywny działacz NSZZ „Solidarność” od 20.12.1984 kontrolowany w ramach KE krypt. „Murarz” z powodu „wrogiej działalności w środowiskach”. Kontrolę zakończono z powodu "zaprzestania wrogiej działalności". Materiały 19.09.1988 złożone do archiwum pod sygn. 7112/II zniszczono 24.01.1990. Materiałów archiwalnych o sygn. 7112/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdz. [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rejestrowany 14.10.1980 do SO krypt. "Gniazdo" (założonej 10.10.1980 pod nr 18917). 27.12.1981 przerejestrowany do sprawy "Inicjator" (nr rej. 19665), następnie do założonej 23.10.1982 pod nr 20906 SOR krypt. "Gama" dot. „nielegalnej struktury utworzonej przez byłych działaczy «Solidarności» mającej na celu zorganizowanie w 11.1982 strajku w bydgoskich zakładach”. Sprawę zakończono z powodu "zaprzestania wrogiej działalności". Materiały 20.12.1984 złożone do archiwum pod sygn. 6339/II zniszczono 24.01.1990. Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] K. Gotowski rejestrowany 19.09.1988 pod nr 28474 jako osoba do SO krypt. „Spółdzielcy” nr 23901 przez Wydz. V WUSW w Bydgoszczy dot. operacyjnego zabezpieczenia Wojewódzkich Związków Spółdzielczych w woj. bydgoskim. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Akta dotyczące wydarzeń w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy z 19.03.1981 podczas VI sesji WRN - przedstawiciele MKZ NSZZ "Solidarność" w Bydgoszczy nie chcieli dobrowolnie opuścić sali obrad. K. Gotowski i 2 inne osoby, przedstawiciele MKZ NSZZ "Solidarność" w Bydgoszczy 23.02.1981 wręczyli dyrektorowi Zakładów Energetycznych Okręgu Północnego, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, tekst rezolucji z 8.02.1981 oraz wniosek o zwołanie specjalnej sesji WRN poświęconej sprawom rolnictwa, chłopskich związków zawodowych i wyżywienia narodu. 9.03.1981 ww., wiceprzewodniczący MKZ wziął udział w spotkaniu z sekretarzami KW PZPR, podczas którego omawiano sprawy powołania wspólnych komisji problemowych i form współdziałania oraz udziału „Solidarności” w sesji WRN, poświęconej sprawom rolnictwa i gospodarki żywnościowej. IPN By 99/50 t. 2
Akta sądowe Akta w sprawie dot. innej osoby, której postawiono zarzut napadu rabunkowego na funkcjonariusza MO, wykonującego czynności służbowe oraz przywłaszczenia mienia należącego do WUSW w Bydgoszczy podczas manifestacji przy Bazylice w Bydgoszczy 1.05.1985. K. Gotowski objęty aktem oskarżenia sporządzonym przez Prokuraturę Rejonową w Bydgoszczy (1Ds.777/85) 27.02.1986, która zarzucała ww., że „1.05.1985 w Bydgoszczy chcąc, by inna osoba uniknęła odpowiedzialności karnej za dokonany czyn, udzielił mu pomocy poprzez nakłonienie do sporządzenia antydatowanego pisma o udzielenie urlopu, które następnie dostarczył do współwłaściciela prywatnego warsztatu ślusarskiego, aby w ten sposób wykazać, że ten nie przebywał w Bydgoszczy. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy wyrokiem (III K 370/86) z 18.09.1986 uniewinnił ww. od zarzucanych mu czynów. IPN By 298/16 t. 1-5
Materiały administracyjne Sprawozdania, oceny i informacje dotyczące aktualnej sytuacji operacyjno-politycznej w woj. bydgoskim. K. Gotowski, pierwszy Zastępca Przewodniczącego MKZ NSZZ »Solidarność« figuruje w „Informacji dotyczącej osób wchodzących w skład Prezydium MKZ NSZZ »S« w mieście i woj. bydgoskim” z 12.01.1981. Ww. brał aktywny udział w zorganizowaniu strajku w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Montażowym „Elektromontaż”, a także zajmował się terytorialno-branżową organizacją związku. IPN By 077/492 (68/12)
Akta administracyjne Informacje dot. osób pozostających w zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa. K. Gotowski figuruje w informacji sporządzonej 11.11.1980 przez Naczelnika Wydz. III „A” KWMO w Bydgoszczy adresowanej do Naczelnika Wydz. III Dep. III „A” MSW zawierającej krótką charakterystykę ww., I Zastępcy Przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy. IPN BU 0296/254 t. 3 (KS/4/1356)
Akta administracyjne Dokumentacja fotograficzna z zebrań i narad działaczy NSZZ "Solidarność" w zakładach pracy. IPN Bu 024/175 (041/175)
.