Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz Piotr
Nazwisko: Cofta
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 10-09-1956
Imię ojca: Bernard
Imię matki: Joanna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność" na terenie woj. gdańskiego. Tomasz Cofta, członek «Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania» i «Klubu Myśli Politycznej im. Konstytucji 3 Maja», figuruje w «wykazie osób internowanych z terenu woj. gdańskiego» sporządzonym 13.12.1981. Arkusz ewidencyjny osoby podlegającej internowaniu dotyczący ww. sporządzony 23.09.1981 zniszczono 28.12.1982 za «protokołem komisyjnego zniszczenia i przekazania dokumentów w związku z decyzją nr 037/82 Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku z dnia 3.12.1982 r.». Część akt operacyjnych krypt. "Gotowość" dotyczących ww. złożonych do archiwum pod sygn. 911/19 t. 2 zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 0207/8 (156/8, 911/5); IPN Gd 0207/10 t. 1 cz. 1 (156/10, 911/2)
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie wygłoszenia referatów w dniu 11 listopada 1981 w miejscu publicznym, w których treści znalazły się fragmenty wyszydzające PRL, ustrój i naczelne organy państwowe jak również fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL. W aktach znajduje się «Stenogram przemówień wygłoszonych w czasie imprezy z okazji 63 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę odbytej w dniu 11.11.1981 r. pod pomnikiem Jana III Sobieskiego w Gdańsku». W imieniu «Klubu Myśli Politycznej im. Konstytucji 3 Maja» przemawiał Tomasz Cofta. 28.12.1981 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku odmówiła wszczęcia w tej sprawie postępowania na mocy art. 1 ust. 7 i 8 dekretu Rady Państwa z dnia 12.12.1981 "o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń". IPN Gd 58/19
Akta internowanego Internowany 13.12.1981 na mocy decyzji nr 483 wydanej 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, ponieważ "podejmuje działania o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. gdańskiego". Zwolniony na mocy decyzji nr 118 o uchyleniu internowania wydanej 29.04.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Gd 159/109
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. Tomasz Cofta figuruje w «wykazie osób internowanych na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku» sporządzonym 31.12.1981. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Akta paszportowe Akta paszportowe Tomasza Cofty 7.05.1984 wypożyczył Wydz. III WUSW w Gdańsku. EAGD 107401
.