Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Barbara Zofia
Nazwisko: Hejcz
Nazwisko rodowe: Hejcz
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 16-08-1956
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Wanda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". Protokoły zniszczenia spraw krypt. "Jodła", "Azalia", "Klon". B. Hejcz, aktywistka KSS „KOR” figuruje w „Wykazie zatrzymanych w Pruszczu Gdańskim” sporządzonym 13.12.1981 przez Zastępcę Naczelnika Wydz. Śledczego KWMO w Gdańsku. Ww. występuje w Protokole komisyjnego zniszczenia i przekazania dokumentów w związku z decyzją nr 037/82 Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku z dnia 03.12.1982 dot. sprawy operacyjnej krypt. „Gotowość” odnośnie wprowadzenia stanu wojennego. W związku z powyższym do zniszczenia zakwalifikowano arkusz ewidencyjny B. Hejcz z 12.1980, który komisyjnie zniszczono 28.12.1982. IPN Gd 340/2 t. 1 (911/2), IPN Gd 0207/8 (156/8, 911/5)
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz. V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. B. Hejcz figuruje w Wykazie osób internowanych w ZK Bydgoszcz-Fordon. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". B. Hejcz figuruje w „Notatkach służbowych ze spotkania z TW pseud. »Oskar«” sporządzonych 28.09.1981 i 5.10.1981 przez funkcjonariusza Wydz. III „A” KWMO w Gdańsku. TW pseud. »Oskar« 27.09.1981 „spotkał przed Halą »Oliwia« ww., która była gościem-obserwatorem Zjazdu ze strony »Niezależnego Zrzeszenia Studentów«”. Ww. stwierdziła, ze „studenci z NZS uczestniczący w Zjeździe wiele oczekują w odniesieniu do ustawy o szkolnictwie wyższym”. IPN Gd 003/166 t. 21, 24, 27 (185/IV)
Akta internowanego B. Hejcz internowana 14.12.1981 na mocy decyzji nr 17/81 z 12.12.1981 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. Powodem internowania było "podejmowanie działania o skutkach anarchizującym życie społeczeństwa woj. gdańskiego". Ww. 13.12.1981 poddana przeszukaniu, w trakcie którego „nie znaleziono żadnych przedmiotów, których posiadanie było zabronione”. Decyzją nr 155 z 27.04.1982 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku wobec ww. uchylono internowanie. Ww. od 14.12.1981 w AŚ w Gdańsku, 16.12.1981 przeniesiona do ZK Bydgoszcz-Fordon, a 10.01.1982 do OO. w Gołdapi, gdzie przebywała do 29.04.1982. IPN Bi 50/13
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] B. Hejcz 27.08.1982 rejestrowana pod nr 44977 przez Wydz. III KWMO w Gdańsku do SOS krypt. „Latawiec” nr 44740 (prowadzonej od 02.08.1982 do 11.05.1983) jako organizatorka nielegalnej grupy. Powodem zakończenia SOS krypt. "Latawiec" było zaniechanie działalności niezgodnej z obowiązującym prawem. Materiały 21.05.1983 złożono do archiwum pod sygn. 18357/II, a następnie zniszczono. Materiałów o sygn. 18357/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta śledcze Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku od 1.09.1982 do 20.04.1983 w sprawie „niezaprzestania wrogiej działalności związkowej i rozpowszechniania fałszywych wiadomości”. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 8310/III, a następnie zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. 8310/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta nadzoru Akta nadzoru nad śledztwem (164/82) prowadzonym od 1.09.1982 do 20.04.1983 w sprawie udziału B. Hejcz w zdelegalizowanym »NZS Uniwersytetu Gdańskiego« oraz rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw w 1982 r. na terenie Gdańska. Ww. tymczasowo aresztowana 1.09.1982 na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Gdańsku w związku z podejrzeniem o to, że „od 29.04.1982 do 29.08.1982 w Gdańsku brała udział w »NZS«, którego działalność została zdelegalizowana (…) oraz rozpowszechniała przekazując innym osobom nielegalne wydawnictwa”. 14.09.1982 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku akta sprawy (4Ds. 106/82) przekazała PMW w Gdyni. Ww. 29.08.1982 w mieszkaniu czołowej działaczki NSZZ „S” wręczyła jednemu z uczestników głodówki materiały, które ten miał przekazać członkom zawieszonej „S” w Częstochowie. Z notatki służbowej prokuratora PMW w Gdyni z 19.04.1983 wynika, że osoba, której B. Hejcz przekazała materiały okazała się prowokatorem i TW. PMW w Gdyni 20.04.1983 umorzyła śledztwo przeciwko ww. IPN Gd 267/7656-7657 (3771/381/850)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] B. Hejcz 07.04.1986 rejestrowana pod nr 53773 przez Insp. 2 WUSW w Gdańsku do SOR krypt. „Ośmiornica” nr 53650 dot. nielegalnych struktur "Solidarności Walczącej". Materiały zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta prokuratorskie Prokuratura Rejonowa w Gdańsku zatwierdziła wniosek Wydz. Śledczego WUSW w Gdańsku dot. przeszukania mieszkania B. Hejcz, które zastosowano 24.04.1987. W trakcie przeszukania zakwestionowano 108 sztuk nielegalnych wydawnictw, w tym pisma "Nasz Czas", "Solidarność Walcząca", "Solidarność Pismo Regionu Gdańskiego", "Informator Solidarności". Ww. 25.04.1987 uznana winną popełnienia wykroczenia z art. 52a§1p.2 kw przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska, które wymierzyło karę grzywny oraz podanie orzeczeń do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu na koszt obwinionej. IPN Gd 73/2 t. 1/19 (347/89)
Akta prokuratorskie Korespondencja dot. spraw o wykroczenia z art. 52a Kodeksu Wykroczeń. 24.04.1987 Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku przeszukał mieszkanie B. Hejcz kwestionując „nielegalne pisma” tj. „Nasz Czas”, „Solidarność Walcząca”, „Solidarność Pismo Regionu Gdańskiego”, „Informator Solidarności”, a 25.05.1987 skierował wniosek do Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska domagając się kary grzywny oraz dodatkowej kary podania orzeczenia do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu na koszt obwinionej. Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska rozpoznało sprawę w trybie przyspieszonym. IPN Gd 77/14 t. 1
Akta paszportowe Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku 17.11.1982 wzniósł wobec B. Hejcz zastrzeżenie wyjazdów za granicę do WKŚ („Z” Nr a/a/81/Ea) z powodu podejrzenia „kontynuowania działalności w zdelegalizowanym Zrzeszeniu Studentów Polskich UG i rozpowszechniania fałszywych wiadomości”. 30.09.1982 akta wypożyczył Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku, a 12.01.1986 i 17.06.1986 Insp. 2 WUSW w Gdańsku. Ww. 18.07.1986 otrzymała zastrzeżenie („Z” Nr 01559/86/EAGD) na wyjazd do WKŚ na okres 2 lat z powodu „zaangażowania w działalność na rzecz nielegalnej organizacji »Solidarność Walcząca«. Wydz. Paszportów WUSW w Gdańsku 12.09.1986 unieważnił ww. paszport wydany 31.12.1985. W dn. 26.03.1987 odmówiono ww. wydania paszportu na wyjazd do Berlina Zach. Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku 11.05.1987 wydał zastrzeżenie („Z” Nr 01084/87/EAGD/A) wyjazdów do WKŚ w okresie 4.05.1987-3.05.1989 z powodu „rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw”. W związku z powyższym zastrzeżeniem 3-krotnie odmówiono ww. wyjazdu do RFN. IPN Gd 645/121961 (EAGD 121961)
.