Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Michał
Nazwisko: Walentynowicz
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 07-09-1952
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta prokuratorskie Akta w sprawie "redagowania i kolportowania na terenie Gdańska i innych miast oraz przesyłania za granicę pism zawierających fałszywe wiadomości dot. PRL". J. Walentynowicz przechodzi w notatce służbowej z 17.01.1979 dot. przeszukania innej osoby. IPN Gd 286/1 t. 2
Osoba Zabezpieczona [OZ]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany 17.01.1980 przez Wydz. III „A” KWMO w Gdańsku pod nr 30432 jako O[soba] Z[abezpieczona]. 30.01.1980 przerejestrowany do SOS krypt. „Brama” z powodu „wspierania osób prowadzących wrogą działalność polityczną”. Materiały złożono do archiwum 17.12.1980 pod sygn. 17626/II z powodu „zaniechania wrogiej działalności”. Materiałów o sygn. 17626/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". J. Walentynowicz figuruje w informacji sporządzonej przez Zastępcę Naczelnika Wydz. III „A” KWMO w Gdańsku 2.06.1981 skierowanej do Naczelnika Wydz. „B” KWMO w Gdańsku dot. przyjazdu do Trójmiasta „czołowej działaczki »Solidarności«”, mającej spotkać się z ww. W związku z powyższym planowano „operacyjnie zabezpieczyć pobyt oraz sporządzić dokumentację fotograficzną”. IPN Gd 003/166 t. 13 (185/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 9.03.1982 zarejestrowany pod nr 42735 do SOS krypt. „Suwnicowa” nr rej. 26100 z powodu „wspierania osób prowadzących wrogą działalność polityczną”, prowadzonej od 13.09.1978 przez Wydz. III "A" KWMO w Gdańsku, 30.11.1978 SOS przekwalifikowanej na SOR. W zachowanych aktach kontrolnych SOS/SOR „Suwnicowa”/ „Emerytka” znajduje się informacja, że 24.09.1981 po powrocie do kraju J. Walentynowicz i czołowa działaczka NSZZ „Solidarność” na zlecenie Zarządu Zwiadu WOP, zostali poddani przeszukaniu bagażu przez Urząd Celny na Dworcu Lotniczym „Okęcie” w Warszawie, w trakcie którego ujawniono 87 pozycji literatury bezdebitowej. 12.06.1982 Wydz. „T” i Wydz. „B” KWMO w Gdańsku ustalił, że ww. „spotkał się z obywatelem Japonii”. IPN Gd 411/1 t. 1-3 (5475/k)
Akta operacyjne Sprawa dotycząca przygotowań i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ "Solidarność". W aktach znajduje się kwestionariuszu ewidencyjny osoby podlegającej internowaniu sporządzony 25.08.1982 przez Wydz. V KWMO w Gdańsku dotyczący J. Walentynowicza. Ww. „związany z ekstremalną grupą działaczy związkowych »Solidarności« oraz grupami prowadzącymi nielegalną działalność angażuje się w organizowanie pomocy osobom internowanym oraz osobom, które od momentu wprowadzenia stanu wojennego ukrywają się przed internowaniem lub w stosunku do których prowadzone jest śledztwo". W przypadku napięć społecznych ww. „może podejmować wrogą działalność, a szczególnie agitować do podejmowania strajków i demonstracji, a tym samym przyczynić się do zakłócenia porządku publicznego”. Na wniosek Wydz. V KWMO w Gdańsku ww. 30.08.1982 został internowany. Część materiałów operacyjnych krypt. "Gotowość" o sygn. 911/19 t. 9 dot. ww. zniszczono 24.08.1989 protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 0207/11 (911/2)
Akta internowanego Internowany 01.09.1982 do OO. w Strzebielinku na mocy decyzji nr 764 wydanej 29.08.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku ze względu na „uzasadnione podejrzenie, iż przebywając na wolności nie będzie przestrzegać porządku prawnego”. Decyzją nr 375 z 23.12.1982 Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku internowanie wobec ww. uchylono. IPN Gd 159/457
Akta śledcze Akta śledcze dot. zerwania 28.03.1983 przez J. Walentynowicza „czerwonej flagi wywieszonej z okazji rocznicy wyzwolenia Gdańska”. 6.04.1983 Prokuratura Rejonowa w Gdańsku (3 Ds. 896/83) sporządziła akt oskarżenia. Sąd Rejonowy w Gdańsku 19.08.1983 umorzył postępowanie na mocy amnestii z 21.07.1983. Materiały złożone 12.09.1983 do archiwum pod sygn. 8348/III zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. 8348/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Akta J. Walentynowicza 22.03.1984 i 28.12.1984 wypożyczył Insp. 2 WUSW w Gdańsku. Insp. 2 WUSW w Gdańsku 18.07.1986 wniósł wobec ww. zastrzeżenie („Z” Nr 01549/86/EAGD/A), („Z” Nr 028937/86/EAPP) na na wyjazdy do WKŚ ("wszystkie kraje świata") na okres dwóch lat z powodu „utrzymywania ścisłych kontaktów z członkami byłej »Solidarności« prowadzącymi nielegalną działalność oraz aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz nielegalnych struktur »Solidarności«”. EAGD 193035
.