Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Jan
Nazwisko: Szeglowski
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 23-06-1947
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Internowania na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem powstał na mocy zarządzenia nr 0232 szefa POW z 26.10.1982, i funkcjonował w okresie od 5.11.1982 do 9.02.1983. Był jednym z kilku powołanych w ramach akcji „Jesień 82” (podobne działały m.in. w Czerwonym Borze i Trzebiatowie). Umieszczeni w nich zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie około 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania ustawy o związkach zawodowych, delegalizującej „Solidarność”.
Oficjalnym powodem rozlokowania 305 osób na poligonie 9 Pomorskiego Pułku Pontonowego w Chełmnie, były szkolenia dla podoficerów i szeregowych rezerwy. Wśród powołanych znalazło się jednak kilkanaście osób bez przysięgi wojskowej lub chorych. Skoszarowani w Chełmnie „żołnierze” nie otrzymali też broni.
Obóz polowy wybudowano na wale wiślanym (poza obszarem jednostki), pilnowanym przez WSW. Przetrzymywani prowadzili szereg prac ziemnych, w tym budowę mostu pontonowego na Wiśle. Formą represji były również warunki bytowe (niedogrzane namioty, brak opieki lekarskiej, prawa do widzeń, cenzura korespondencji, bicie, dodatkowe kary więzienia).
Umieszczeni w obozie protestowali, podejmując głodówki, prowadząc pikiety, a także ucieczki. Więzionym udało się również postawić na terenie obozu krzyż. Było to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę prowadzoną w Chełmnie przez oficerów polityczno-wychowawczych intensywną indoktrynację.
Bibliografia:
- Chinciński T., Ekstrema w obozie, „BIPN” 2006, nr 11-12, s. 53–58.
- Lisiecki K., Panek T., Wabik W., Gdańsk w stanie wojennym 1981–1983, Gdańsk 2013.
- Pawłowski P., Trzystu z Kępy Panieńskiej. Monografia wojskowego obozu internowania dla działaczy „Solidarności” na poligonie wodnym w Chełmnie (5 listopada 1982–2 lutego 1983), Koszalin 2008.
- Polak W., Czas ludzi niepokornych, Toruń 2003.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Dokumentacja akcji kryptonim "Jodła" dot. osób zamieszkałych na terenie województwa słupskiego wytypowanych przez Służbę Bezpieczeństwa do internowania po wprowadzeniu stanu wojennego. W aktach znajduje się arkusz ewidencyjny osoby podlegającej internowaniu dotyczący Krzysztofa Szeglowskiego sporządzony 18.09.1981 przez Wydz. III "A" KWMO w Słupsku. Od rozpoczęcia strajków sierpniowych był aktywnym działaczem NSZZ «Solidarność», wybrany przewodniczącym KZ NSZZ «Solidarność» w Kombinacie Budownictwa Komunalnego w Lęborku, pełnił funkcję wiceprzewodniczącego ZR NSZZ «Solidarność» w Słupsku, zdecydowany "przeciwnik i wróg" ustroju socjalistycznego. Zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw, brał udział w redagowaniu pisma wewnątrzzwiązkowego "Solidarność Słupska". IPN Gd 002/35 t. 1-4 (50/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Krzysztof Szeglowski figuruje w aktach jako wiceprzewodniczący ZR NSZZ «Solidarność» w Słupsku, delegat na I KZD NSZZ «Solidarność». IPN Gd 003/166 t. 19, 21, 25, 27 (185/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Długopis" prowadzonej przez Wydz. III "A" KWMO w Słupsku jako aktywny działacz NSZZ «Solidarność». 18.04.1982 sprawę przejął do prowadzenia Wydz. V KWMO w Słupsku. 13.12.1982 zarejestrowany pod nr 5432 jako osoba do SOR krypt. "Drukarz" nr rej. 6318 prowadzonej od 15.05.1982 do 01.09.1987 przez Wydz. V KWMO/WUSW w Słupsku. Od 01.09.1983 kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. "Zastępca" nr rej. 5432 przez RUSW w Lęborku. Kontrolę zakończono z powodu wyjazdu rozpracowywanego za granicę. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 1016/II zniszczono 02.11.1989 za protokołem brakowania nr 16. Materiałów o sygn. 1016/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie drukowania i rozpowszechniania odezwy Narodowego Związku Pracy Solidarystów Rosyjskich oraz posłania Komitetu Założycielskiego Wolnych Związków Zawodowych w ZSRR do I Krajowego Zjazdu NSZZ «Solidarność». W doniesieniu TW pseud. "Sąsiad" dot. zebrania członków ZR NSZZ «Solidarność» w Słupsku przechodzi Krzysztof Szeglowski, który zabrał głos na temat prowadzonego śledztwa w sprawie drukowania i kolportowania odezwy solidarystów rosyjskich. Materiały złożono w archiwum 04.01.1982 pod sygn. 51/III. IPN Gd 012/31 (51/III)
Akta internowanego Internowany 14.12.1981 na mocy decyzji nr 26 wydanej 13.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Słupsku, ponieważ "może być inspiratorem wrogich działań przeciwko PRL". Zwolniony na mocy decyzji nr 26 o uchyleniu internowania wydanej 17.03.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Słupsku. IPN Gd 159/100
Akta kontrolne Akta w sprawie nadużyć finansowych w ZR NSZZ «Solidarność» w Słupsku. Krzysztof Szeglowski przechodzi w materiałach jako wiceprzewodniczący ZR NSZZ «Solidarność» w Słupsku. IPN Gd 012/180 (244/III)
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie założenia i kierowania nielegalną organizacją «Konfederacja Wyzwolenia Narodowego» (KWN) w Słupsku oraz wyszydzania ustroju PRL. W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że z inspiracji działaczy zawieszonego ZR NSZZ «Solidarność» w Słupsku, w tym m.in. Krzysztofa Szeglowskiego powstała «KWN». Materiały 11.10.1982 złożono do archiwum pod sygn. 62/III. IPN Gd 012/41 (62/III)
Akta internowanego Internowany 10.05.1982 na mocy decyzji nr 71 wydanej 09.05.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Słupsku, ponieważ "może być niebezpieczny dla porządku prawnego w okresie stanu wojennego". Zwolniony 15.07.1982 na mocy decyzji nr 71/82 o uchyleniu internowania wydanej 14.07.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Słupsku. IPN Gd 159/279
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie działalności w zawieszonym związku NSZZ «Solidarność» oraz przewożenia, przechowywania i kolportowania materiałów bezdebitowych. W związku z prowadzonym śledztwem Wydz. Śledczy KWMO w Słupsku zamierzał przesłuchać Krzysztofa Szeglowskiego przebywającego na internowaniu w OO. w Strzebielinku. Materiały 05.01.1983 złożono do archiwum pod sygn. 73/III. IPN Gd 012/48 (73/III)
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie prowadzenia działalności związkowej poprzez redagowanie, drukowanie i kolportowanie nielegalnych wydawnictw. Krzysztof Szeglowski przechodzi w materiałach jako organizator na terenie Lęborka tzw. «Okręgowego Komitetu Oporu». 19.07.1982 ww. był przesłuchiwany w sprawie w charakterze świadka. IPN Gd 012/50 (75/III)
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie działaczy "Solidarności" ze Słupska, którzy "od marca 1982 do 30.11.1982 w Słupsku nie odstąpili od działalności związkowej w ten sposób, że organizowali, a następnie weszli w skład tzw. Zakładowych Komitetów Oporu byłego zawieszonego związku NSZZ "Solidarność", a następnie uczestniczyli wraz z innymi osobami w produkcji i rozpowszechnianiu druków ulotnych, w tym m.in. 11 kolejnych biuletynów "Solidarność Słupska" lżących naczelne organa PRL, zawierających fałszywe wiadomości". K. Szeglowski został zatrzymany 15.12.1982. W dn. 17.12.1982 postanowieniem WPG w Koszalinie materiały dot. ww. wyłączono do odrębnego postępowania prowadzonego pod nr Pg.Śl.II.149/82 i śledztwa Sl 20/82. W związku z prowadzonym śledztwem ww. zastrzeżono wyjazdy do KDL (Kraje Demokracji Ludowej) i KK (Kraje Kapitalistyczne) w okresie od 5.01.1983 do 5.01.1985 (zastrzeżenie zarejestrowano 7.01.1983 pod nr 7067). Materiały złożono 21.06.1983 do archiwum pod sygn. 76/III. IPN Gd 012/52 (76/III)
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa wszczętego 17.12.1982 na wniosek Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie (Pg.Śl.II.149/82) w sprawie zorganizowania i prowadzenia w okresie od marca do 30.11.1982 na terenie Słupska nielegalnych struktur związkowych w postaci Okręgowego i Zakładowych Komitetów Oporu "Solidarności". Materiały dot. ww. wyłączono ze śledztwa Sl-18/82. Ww. postawiono dodatkowo zarzut: kierowania wspólnie z innymi osobami od 11.10. do 15.12.1982 Okręgowym Komitetem Oporu "Solidarność". Postępowanie zakończono sporządzeniem 31.12.1982 aktu oskarżenia. Ww. został skazany 24.03.1983 wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Koszalinie (SoG-9/83) na karę roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd Najwyższy w Warszawie (Rw.409/83) wyrokiem z 9.05.1983 podwyższył karę i skazał ww. na 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. IPN Gd 012/53 (77/III)
Akta nadzoru Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie z 17.12.1982 tymczasowo aresztowany. 31.12.1981 oskarżony o to, że "od marca do 11 października 1982 w Słupsku będąc członkiem byłego NSZZ «Solidarność», którego działalność została zawieszona nie odstąpił od niej, a wraz z innymi osobami zorganizwał, a następnie kierował podziemnymi strukturami tego związku w postaci Okręgowego Komitetu Oporu-Region Słupsk oraz kierował wraz z innymi redagowaniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem druków ulotnych tego Komitetu w tym 9 kolejnych numerów biuletynów «Solidarność Słupska», które w swej treści lżyły naczelne organa PRL oraz zawierały fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". IPN Sz 385/130
Akta sądowe Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Koszalinie (Sg.W.9/83) z 24.03.1983 na karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności w związku z postępowaniem prokuratorkom Pg. Śl. II-149/82. Sąd Najwyższy w Warszawie wyrokiem z 09.05.1983 (Rw. 409/83) zmienił wyrok WSG w Koszalinie z 24.03.1983 i podwyższył ww. karę pozbawienia wolności do 2 lat i 6 miesięcy. Postanowieniem WSG w Koszalinie (Sg.W. 9/83) z 29.07.1983 na mocy ustawy amnestyjnej z 21.07.1983 ww. darowano karę pozbawienia wolności i zarządzono zwolnienie go z zakładu karnego. Postanowieniem WSG w Koszalinie (Sg.W.9/83) z 08.09.1989 na mocy art. 1 ust 1 ustawy z dnia 29.05.1989 "o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń" ww. puszczono w niepamięć przestępstwo popełnione z powodów politycznych. IPN Sz 366/71-74
Akta tymczasowo aresztowanego 18.12.1982 osadzony w Areszcie Śledczym w Słupsku na mocy postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie z 17.12.1982 o tymczasowym aresztowaniu w związku z toczącym się postępowaniem Pg. Śl. II-149/82. Zwolniony na mocy postanowienia Wojskowego Sądu Garnizonowego w Koszalinie (Sg. W. 9/83) z 24.03.1983. IPN Gd 150/10 (87/96)
Akta penitencjarne 28.04.1983 osadzony w Areszcie Śledczym w Słupsku na mocy wyroku Wojskowego Sądu Garnizonowego w Koszalinie (Sg. W. 9/83) z 24.03.1983 skazującego ww. na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. 26.05.1983 przeniesiony do Zakładu Karnego w Potulicach. Zwolniony 30.07.1983 na mocy postanowienia Wojskowego Sądu Garnizonowego w Koszalinie (Sg.W.9/83) z 29.07.1983 o darowaniu skazanemu kary pozbawienia wolności i niezwłocznego zwolnienia z zakładu karnego na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983. IPN By 165/91 (39/980)
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa w sprawie redagowania, sporządzania i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw w tym biuletynu "Robotnik Lęborka". Krzysztof Szeglowski 17.02.1983 był przesłuchiwany w sprawie w charakterze świadka. Ww. przechodzi w zeznaniach osoby podejrzanej w sprawie jako członek NSZZ «Solidarność», internowany w OO. w Strzebielinku. IPN Gd 012/55 t. 1, 3 (89/III)
Akta śledcze Akta w sprawie postępowania amnestyjnego na podstawie przepisów ustawy o amnestii z 21.07.1983, dotyczące spraw o charakterze politycznym. Na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983 Garnizonowy Sąd Wojskowy w Koszalinie 29.07.1983 postanowił o darowaniu kary Krzysztofowi Szeglowskiemu skazanemu 09.05.1983 wyrokiem Sądu Najwyższego w Warszawie na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. IPN Gd 012/64 (102/III)
Akta administracyjne Figuruje w Księdze ewidencji żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia do wojskowego obozu internowania (JW 1636) na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem. Powołany 5.11.1982, przydzielony do 6, a następnie 7 kompanii pontonowej. Zwolniony 03.12.1982. IPN By 674/7
Dokumentacja ewidencyjna Zastrzeżenie wyjazdów za granicę nr Z-I-13/83 do KDL (Kraje Demokracji Ludowej) i KK (Kraje Kapitalistyczne) od 05.01.1983 do 05.01.1985 wniesione i 07.01.1983 zarejestrowane pod nr 7060 przez Wydz. Śledczy KWMO w Słupsku. Zastrzeżenie anulowano 15.08.1984. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.