Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Andrzej
Nazwisko: Stepek
Miejsce urodzenia: Sanok
Data urodzenia: 23-12-1951
Imię ojca: Zdzisław
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany dn. 4.03.1980 pod nr 25007 do SOR krypt. "Redaktorzy" ze względu na prowadzenie działalności antypaństwowej i kolportowanie nielegalnych materiałów politycznych. Sprawa dot. nielegalnego wydawnictwa społeczno-politycznego pn. "Spotkania". IPN Lu 020/746 (II/10595)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany dn. 14.11.1977 pod nr 1553 jako figurant SOS "Historyk" ze względu na "kolportaż niepublikowanego opracowania publicystycznego lub naukowego o treści antysocjalistycznej". Sprawę zakończono po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej. Materiały zniszczono na podstawie Zarządzenia nr 003/82 MSW z dn. 7.07.1982. Akta o sygn. II/374 zostały zniszczone; wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Zastrzeżenie wyjazdu Na wniosek Wydz. III KWMO Krosno, pod nr Z-I-20/EAKS, zastrzeżenie wyjazdu do krajów kapitalistycznych i krajów demokracji ludowej do 20.04.1981. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Akta operacyjne Akta dot. działalności NSZZ "Solidarność" oraz osób internowanych w okresie stanu wojennego. Większość materiałów została zniszczona za protokołem brakowania akt z dn. 13.09.1989. Materiały zachowane częściowo pod sygn. IPN Lu 020/638 (II/10190)
Akta internowanego Internowany dn. 23.09.1982 (wcześniej pozostawał w ukryciu) na podstawie decyzji nr 223 Komemendanta Wojewódzkiego MO w Lublinie za to, że "czynnie działając w ugrupowaniach antysocjalistycznych, publicznie nawoływał do nieposłuszeństwa ustawom i innym prawnym rozporządzeniom naczelnych organów państwowych". Zwolniony dn. 6.11.1982 po podpisaniu zgody na emigrację. IPN Lu 23/375 (154/XI/82)
Akta paszportowe W materiałach znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę nr Z-I-286 z dn. 27.07.1982 na okres od 27.07.1982 do 27.07.1984 wydane przez Wydz. IV KWMO Lublin. Zastrzeżenie uzasadniono tym, że w/w jest "aktywistą nielegalnie działającej redakcji kwartalnika o profilu społeczno-politycznym" ["Spotkania"]. W aktach znajdują się również inne materiały o charakterze operacyjno-śledczym, m.in. decyzja nr 223 o internowaniu oraz dokumenty Wydz. IV KWMO w Lublinie związane z wyjazdem emigracyjnym J. Stepka do Francji w 1983 r. (zwolniony z internowania pod warunkiem wyjazdu na stałe z Polski). EAKS 027408
Zabezpieczenie Operacyjne [ZO]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany dn. 23.09.1985 pod nr 7725 w kategorii zabezpieczenie operacyjne - był podejrzany o kontakty ze służbami specjalnymi Francji, gdzie wyemigrował. Dn. 11.12.1986 ZO przekształcono na SOS krypt. "Historyk". Materiały zniszczono dn. 16.01.1990 w jednostce operacyjnej. Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej; wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.