Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Barbara Ewa
Nazwisko: Jaworska
Nazwisko rodowe: Rybicka
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 15-04-1937
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowana dn. 25.11.1983 pod nr 9386 jako osoba do SOS krypt. "Zecer" nr rej. 8969 dot. produkcji i kolportażu na terenie Radomia podziemnego wydawnictwa "Wolny Robotnik". Dn. 10.02.1984 sprawę przekwalifkowano na SOR. Dn. 16.11.1987 B. Jaworska została przerejestrowana do SOR krypt. "Mur" nr rej. 11119. Materiały jej dotyczące zarchiwizowano do nr II/871, a następnie w 1990 zniszczono. Akta o sygn. II/871 zostały zniszczone; wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta kontrolne śledztwa Występuje w aktach kontrolnych śledztwa w sprawie "przechowywania w celu rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw o treściach antypaństwowych", prowadzonego w ramach akcji "Świt". IPN Ra 04/239 (III/240)
Akta kontrolne śledztwa Akta kontrolne śledztwa nr RSD-6/84 w sprawie "produkowania nielegalnych wydawnictw i ich kolportażu przeciwko Barbarze Jaworskiej i innym". Dn. 9.03.1984 dokonano przeszukania mieszkania B. Jaworskiej, podczas którego zakwestionowano "szereg antypaństwowych wydawnictw". Zostosowano wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania od dn. 10.03.1984. Postawiono jej zarzut tego, że "w okresie od 1982 roku do 9.III.1984 roku w Radomiu działając wspólnie z innymi wzięła udział w działalności nielegalnych podziemnych struktur b. związku zawodowego NSZZ >Solidarność<, w ramach którego rozpowszechniała ulotki i wydawnictwa tzw. >KOS< i inne nielegalne materiały o treści wyszydzającej organy państwowe zawierające fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL". Dn. 24.07.1984 Prokuratura Rejonowa w Radomiu uchyliła środek zapobiegawczy, a dn. 31.07.1984 umorzyła śledztwo na mocy ustawy o amnestii. IPN Ra 04/364 (III/366)
Akta prokuratorskie Akta w sprawie "masowej produkcji i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw o treści wyszydzającej naczelne organy PRL oraz zawierające fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL" przeciwko grupie osób, w tym przeciwko B. Jaworskiej, tymczasowo aresztowanej dn. 10.03.1984 pod zarzutem tego, że "w okresie od sierpnia 1982 r. do dnia 9 marca 1984 r. w Radomiu i Warszawie, działając wspólnie wzięła udział w działalności nielegalnych podziemnych struktur byłego związku zawodowego NSZZ >Solidarność<, w ramach którego sporządzała i rozpowszechniała ulotki i wydawnictwa tzw. Komitetu Oporu Społecznego >KOS< i inne nielegalne materiały o treści wyszydzającej organy państwowe oraz zawierające fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL". Dn. 26.07.1984 B. Jaworska została zwolniona z aresztu. Dn. 31.07.1984 śledztwo zostało umorzone na podstawie amnestii. IPN Ra 3/1 t. 1-5 (Ds. 1073/84)
Akta penitencjarne Tymczasowo aresztowana dn. 10.03.1984 na podstawie postanowienia Prokuratury Rejonowej w Radomiu jako podejrzana o to, że "od sierpnia 1982 r. do 9 marca 1984 r. w Radomiu działając wspólnie z innymi wzięła udział w działalności nielegalnych podziemnych struktur byłego związku zawodowego NSZZ >Solidarność<,w ramach którego rozpowszechniała ulotki i wydawnictwa tzw. Komitetu Oporu Społecznego >KOS< i inne nielegalne materiały o treści wyszydzającej organy państwowe, zawierające fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę PRL". Zwolniona dn. 26.07.1984 na mocy ustawy o amnestii. IPN BU 483/22
Akta śledcze Akta w sprawie znieważenia pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej w Radomiu przy ul. Żeromskiego w dniu 21.02.1985. Barbara Jaworska występuje w sprawie jako podejrzana. Dn. 18.05.1985 śledztwo zostało umorzone wobec niewykrycia sprawców. IPN Ra 04/372 (III/374)
Akta kontrolne śledztwa Akta kontrolne śledztwa przeciwko grupie osób podejrzanych o znieważenie pomnika Wdzięczności Armii Radzieckiej w Radomiu w dn. 21.02.1985. B. Jaworska była jedną z podejrzanych. Dn. 28.02.1985 została przesłuchana. Dn. 18.05.1985 postępowanie zostało umorzone ze względu na niewykrycie sprawców. IPN Ra 04/327 (III/329)
Akta kontrolne śledztwa Akta kontrolne śledztwa w sprawie "gromadzenia i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw o charakterze antypaństwowym". W ramach śledztwa kilkakrotnie przeszukano mieszkanie Barbary Jaworskiej i przesłuchiwano ją w charakterze świadka. Z powodu niewykrycia sprawców Prokuratura Rejonowa w Radomiu umorzyła śledztwo. IPN Ra 04/374 (III/376)
Akta prokuratorskie Akta w sprawie "gromadzenia w celu rozpowszechniania wydawnictw o treści antypaństwowej". W toku śledztwa dokonano wielu rewizji i przesłuchań; kilkakrotnie przeszukano mieszkanie Barbary Jaworskiej i przesłuchano ją w charakterze świadka. IPN Ra 3/3 (Ds. 2413/85/S)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dn. 16.11.1987 zarejestrowana do sprawy krypt. "Mur" nr rej. 11119 (przerejestr. ze sprawy krypt. "Zecer") dot. działalności podziemnych struktur NSZZ "Solidarność" w Radomiu. Sprawę zakończono dn. 9.12.1987, a materiały dot. Barbary Jaworskiej zarchwizowano do nr II/871 i w 1990 zniszczono. Akta o sygn. II/871 zostały zniszczone; wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta główne śledztwa Akta śledztwa w sprawie "podejamowania działań w celu wywołania niepokoju publicznego lub rozruchów", tj. o przestępstwo z art. 282a kk. Śledztwo wszczęto po tym jak u Barbary Jaworskiej, podczas przeszukania, znaleziono nielegalne wydawnictwa, ulotki i tzw. cegiełki na rzecz więźniów politycznych. Dn. 17.09.1986 Prokuratura Rejonowa w Radomiu umorzyła postępowanie ze względu na niewykrycie sprawców. IPN Ra 04/473 (III/476)
Akta kontrolne śledztwa Akta kontrolne śledztwa nr RSD-10/86 w sprawie "podejmowania działań w celu wywołania niepokoju publicznego", tj. o przestępstwo z art. 282 a KK. Barbara Jaworska występuje w sprawie jako jedna z podejrzanych. Dn. 15.05.1986 dokonano przeszukania jej mieszkania, podczas którego zakwestionowano ulotki, tzw. cegiełki na fundusz "Uwolnić więźniów politycznych", "Tygodnik Mazowsze" i inne nielegalne wydawnictwa "zawierające treści antypaństwowe". Dn. 16.05.1986 zatrzymano ją i przesłuchano, a następnie, ze względu na stan zdrowia, przewieziono do szpitala. Dn. 17.09.1986 postępowanie zakończono, ponieważ "nie zdołano ustalić sprawców produkcji i kolportażu ujawnionych nielegalnych wydawnictw". IPN Ra 04/383 (III/385)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowana dn. 7.01.1988 pod nr 12121 jako osoba do sprawy krypt. "Działacze" nr rej. 12119 dot. "nielegalnej propagandy politycznej" w ramach podziemnych struktur NSZZ "Solidarność" na terenie kraju oraz utrzymywanie kontaktów z "duchownymi kleru reprezentującymi negatywną postawę polityczną". Sprawę zdjęto z ewidencji operacyjnej dn. 15.02.1988, materiały zarchiwizowano do nr II/904. IPN Ra 05/775 (II/904)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęta kontrolą operacyjną w ramach KE krypt. "Wdowa" ze względu na utrzymywanie kontaktów z działaczami b. "Solidarności" oraz "wykazywanie negatywnej postawy w stosunku do obecnej rzeczywistości". Kontrola nie wykazała prowadzenia działalności w opozycji politycznej, w związku z czym dn. 21.12.1988 zakończono prowadzenie kwestionariusza. IPN Ra 05/866 (II/1004)
.