Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Stanisław
Nazwisko: Grabowski
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 05-03-1957
Imię ojca: Jan
Imię matki: Halina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące internowania działaczy NSZZ «Solidarność» z terenu woj. gdańskiego. R. Grabowski, zastępca redaktora naczelnego BIPS-u, figuruje w «wykazie osób internowanych z woj. gdańskiego». W materiałach znajduje się wniosek o uchylenie decyzji o internowaniu Ryszarda Grabowskiego sporządzony 22.12.1982 przez Wydz. V KWMO w Gdańsku. Ww. był pracownikiem Komisji Krajowej NSZZ «Solidarność», pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego Biura Informacji Prasowej NSZZ «Solidarność». Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku wydaną 13.12.1981 został internowany do OO. w Strzebielinku. Część akt operacyjnych krypt. "Gotowość" dotyczących ww. złożonych do archiwum pod sygn. 911/19 t. 3 zniszczono 24.08.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 0207/10 t. 1 cz. 1 (156/10, 911/2); IPN Gd 340/2 t. 1; IPN Gd 0207/11 (156/11, 911/2)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ «Solidarność» w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Ryszard Grabowski, zastępca redaktora naczelnego "BIPS", pozostający w zainteresowaniu operacyjnym Wydz. V KWMO w Gdańsku, utrzymywał kontakty z działaczami «Solidarności» z terenu Słupska. IPN Gd 003/166 t. 18 (185/IV)
Akta administracyjne Tygodniki i biuletyny «Solidarności» oraz «Raport o stanie Rzeczypospolitej i drogach jej naprawy - wersja wstępna» opracowany przez komitet redakcyjny konserwatorium «Doświadczenie i przyszłość». W materiałach znajdują się egzemplarze pisma "Serwis Informacyjny Biura Informacji Prasowej KK NSZZ «Solidarność» (BIPS) " nr 1 (255)-30(284) z 1981 oraz nr 284 z dn. 07.12.1981, którego redaktorem był m.in. R. Grabowski. IPN Gd 07/52/2 cz. 12, 15 (53/2)
Akta internowanego Internowany 14.12.1981 na mocy decyzji nr 547 wydanej 13.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, ponieważ "podejmuje działalność o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa gdańskiego". W ważnych przyczyn osobistych w dniach 19-22.06.1982 ww. udzielono przepustki. Zwolniony na mocy decyzji nr 368 o uchyleniu internowania wydanej 23.12.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Gd 159/406
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ «Solidarność» na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. 30.04.1983 Wydz V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. Ryszard Grabowski figuruje w «wykazie osób internowanych na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku» sporządzonym 31.12.1981. IPN Gd 003/176 (200/IV)
Akta paszportowe Akta paszportowe Ryszarda Grabowskiego 23.04.1986 wypożyczył Wydz. III Oddz. WSW w Gdańsku. EAGD 326285