Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Robert Cezary
Nazwisko: Ziemkiewicz
Miejsce urodzenia: Aleksandrów Kujawski
Data urodzenia: 24-12-1958
Imię ojca: Jan
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Robert Ziemkiewicz rejestrowany 26.02.1981 do nr 6888 przez Wydz. III KWMO Toruń jako osoba rozpracowywana w ramach sprawy krypt. "Maiusowcy" założonej na UMK w Toruniu w związku z tym, że "obiekt pozostaje w zainteresowaniu wrogich ośrodków wywiadowczych i rewizjonistycznych. Pracownicy oraz studenci utrzymują kontakty z KK". Ww. był aktywnym działaczem NZS na uczelni. W związku z zakończeniem studiów i zmianą miejsca zamieszkania rozpracowywanie ww. w ramach SO krypt. "Maiusowcy" zakończono. Materiały zniszczono "w związku ze zmianą zainteresowań pionu OKPP". Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i akt IPN By 0104/205.
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie „rozpowszechniania na terenie woj. gdańskiego pism i publikacji zawierających fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku (4Ds. 60/78) z 15.07.1980 materiały dotyczące Roberta Ziemkiewicza (protokół przeszukania i protokół przesłuchania z 26.01.1980) wyłączono ze sprawy i przekazano do dalszego prowadzenia Prokuraturze Rejonowej w Toruniu. IPN Gd 286/1 t. 2, IPN Gd 286/2 t. 1
Akta operacyjne Materiały dotyczące osób internowanych z woj. toruńskiego. Robert Ziemkiewicz figuruje w sporządzonym 23.01.1981 przez Wydz. III "A" KWMO w Toruniu «wykazie osób, które z racji swej negatywnej postawy politycznej nie powinny być wcielone do WP». W aktach znajduje się plan rozmowy ostrzegawczej z ww. sporządzony 10.11.1981 przez Wydz. III KWMO w Toruniu. Ww. członek NZS na UMK w Toruniu, aktywnie uczestniczył w redagowaniu pisma p.t. "Immunitet". IPN By 466/1-3 (156/82, 156/83, 156/84)
Akta internowania Materiały dotyczące internowany w woj. toruńskiego. Internowany do ZK w Potulicach, a następnie do OO. w Strzebielinku na wniosek Wydz. III KWMO w Toruniu z powodu aktywnej działalności w NZS na UMK w Toruniu. Wchodził w skład sekcji drukarskiej Zarządu Uczelnianego NZS wydającej pismo "Immunitet". Był autorem niektórych artykułów zamieszczonych w tym piśmie odnoszących się negatywnie do ówczesnej rzeczywistości w PRL oraz stosunków z ZSRR. IPN By 082/1 t. 14 (54/III); IPN By 076/321
Akta internowanego Internowany do ZK w Potulicach na mocy decyzji nr 23/81-OE wydanej 13.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu, ponieważ "uczestniczy w nielegalnych zgromadzeniach". Od 31.03.1982 przebywał w OO. w Strzebielinku. Zwolniony 23.06.1982 na mocy decyzji nr 23/81-OE/161o uchyleniu internowania wydanej 18.06.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. IPN Gd 159/206
Akta śledcze Akta zawierają dowody rzeczowe znalezione podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i piwnicy Roberta Ziemkiewicza w dn. 08.11.1982 w związku ze śledztwem w sprawie ujawnienia na terenie Torunia w okresie 20.12.1981-20.01.1982 nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez NSZZ "Solidarność". IPN By 082/144 t. 38 (197/III)
Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna działacza NZS w Toruniu, publicysty organu prasowego ZR NSZZ «Solidarność» Ziemi Dobrzyńskiej i Kujawskiej "Wiadomości Dnia", internowanego, podejrzewanego o działalność opozycyjną w podziemnych strukturach «Solidarności». W związku z prowadzeniem działalności w NZS na UMK w Toruniu rozpracowywanego przez Wydz. III KWMO w Toruniu pod nr 6888 do sprawy "Maiusowscy". Pomimo internowania nadal przejawiał negatywną postawę wobec władz i ustroju państwa wobec tego przeprowadzono z nim 2 rozmowy ostrzegawcze. W związku ze zmianą miejsca zamieszkania rozpracowywanego KE krypt. "Student" 07.03.1986 przekazano do dalszego prowadzenia dla Wydz. III WUSW w Toruniu (zarejestrowany 06.05.1986 pod nr 14289). Sprawę zakończono z powodu zaprzestania prowadzenia działalności niezgodnej z prawem. Z materiałów złożonych do archiwum pod sygn. 2021/II 22.03.1988 wykonano mikrofilm o sygn. 2021/2. Materiały o sygn. 2021/II 26.01.1990 zostały zniszczone przez Wydz. OKPP WUSW w Toruniu. IPN By 0104/205 (mkf 2021/2)
Dokumentacja ewidencyjna "Zastrzeżony na wyjazdy do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) przez Wydz. III KWMO Toruń do dnia 13.02.1983". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.