Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Szczepan
Nazwisko: Filipkowski
Miejsce urodzenia: Stary Gromadzyn
Data urodzenia: 30-06-1912
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Helena
Znany/a też jako:
Orzeł

Szczepan Filipkowski
urodzony/a 12- 06-1910

Szczepan Filipkowski
urodzony/a 22- 06-1911

Szczepan Filipkowski
urodzony/a 30- 04-1912

Szczepan Filipkowski
urodzony/a 03- 06-1912

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawozdania z pracy Sekcji II WUBP w Białymstoku skierowane do Kierownika Wydziału II Departamentu I MBP w Warszawie za 1945 rok. Szczepan Filipkowski ps. „Orzeł” wymieniany w Sprawozdaniu za okres 10.09-20.09.1945 jako członek Narodowych Sił Zbrojnych, dowódca kompanii, wspólnie z inną osobą organizował akcje redagowania i kolportażu konspiracyjnego pisma „Głos znad Narwi” i nielegalnych ulotek na terenie powiatu łomżyńskiego. IPN Bi 045/742 (39/3).
Materiały operacyjne skomasowane, z których wynika, że Szczepan Filipkowski był rozpracowywany w ramach Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej nr rejestr. 1095 prowadzonej w okresie od 08.03.1956 do 10.12.1959 przez PUds BP/ Referat ds. Bezpieczeństwa Publicznego KPMO w Kolnie, następnie w ramach Sprawy Agenturalno-Śledczej krypt. „Bunkier” nr rej. 178 prowadzonej w okresie od 10.12.1959 do 08.10.1960 przez Referat ds. BP KPMO w Kolnie, Sprawy Operacyjnej Obserwacji nr rej. 2456 prowadzonej w okresie od 16.03.1960 do 1965 przez Referat ds. Bezpieczeństwa Publicznego KPMO w Kolnie oraz w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego nr rej. 9051 prowadzonego w okresie od 27.10.1970 do 21.11.1974 przez Referat ds. SB KPMO w Kolnie. Z materiałów wynika, że Szczepan Filipkowski to członek Związku Walki Zbrojnej od roku 1939, następnie członek AK. Od 1944 członek Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, gdzie pełnił stanowisko dowódcy kompanii, działał pod ps. „Orzeł”. W 1946 r. wraz ze swoją grupą dywersyjną rozbroił oddział Wojska Polskiego stacjonującego w Lachowie. Pomimo ujawnienia się w roku 1947 broni nie zdał oraz w dalszym ciągu przejawiał „wrogą” działalność: w czasie wydarzeń na Kubie w 1961 negował postępowanie i działalność społeczno-polityczną członków PZPR, słuchał audycji Radia „Wolna Europa”, wypowiadał się o prawdopodobnym wybuchu konfliktu pomiędzy Wschodem i Zachodem. Prowadzenie sprawy zakończono z powodu „nie stwierdzenia wrogiej działalności”. Materiały zostały połączone i złożone do archiwum pod sygn. 1343/II a-d. IPN Bi 012/46 (1343/III a-d).
Teczka Zagadnieniowa krypt. "P-14" została założona na byłych członków konspiracyjnej organizacji pn. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, którzy nadal uprawiają "wrogą antysocjalistyczną działalność na wsi w różnej formie". Sprawa była prowadzona w okresie 22.09.1959-30.11.1971 przez Wydz. III KWMO Białystok. Szczepan Filipkowski wymieniany w "Wykazie wybranych osób ze środowisk endeckich, które w latach 1945-1950 wyróżniły się działalnością przeciwko PRL" (dokument z 25.04.1964). Pełnił funkcję dowódcy Kompanii Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, działał pod pseudonimem "Orzeł". Prowadzenie Teczki zostało zakończone w powodu, że wymienione w niej osoby zostały objęte kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariuszy Ewidencyjnych. IPN Bi 011/1/1 (76/IV).
Materiały zawierają arkusze informacyjne osób posiadających lub podejrzanych o nielegalne posiadanie broni palnej w latach 1950-1965. W aktach znajduje się m.in. Arkusz Informacyjny dotyczący Szczepana Filipkowskiego (dokument z 25.02.1965 sporządzony przez Zastępcę Komendanta Powiatowego MO ds. Bezpieczeństwa w Kolnie), z którego wynika, że Szczepan Filipkowski jest podejrzany o nielegalne posiadanie broni. Pełniąc stanowisko dowódcy batalionu nielegalnej organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe posiadał broń palną, której w czasie ujawnienia się nie zdał. Z wyżej wymienionym została przeprowadzona rozmowa wyjaśniająca. IPN BU 01480/171.
Opracowanie pn. "Charakterystyka nr 12" dotyczące konspiracyjnej organizacji „Narodowe Siły Zbrojne” Komendy Powiatu Łomża kryptonim XIII/9 działającej od pierwszej połowy 1943 do końca września 1945 na terenie powiatu łomżyńskiego woj. białostockiego. We wrześniu 1945 Narodowe Siły Zbrojne krypt. XIII/9 zostały scalone z organizacją „Narodowe Zjednoczenie Wojskowe” krypt. „Zaporoże”. Z połączonych organizacji krypt. XIII/9 i krypt. „Zaporoże” powstała w powiecie łomżyńskim jedna nielegalna organizacja Narodowe Zjednoczenie Wojskowe pod krypt. „Łaba”. Szczepan Filipkowski ps. "Orzeł" w okresie od września 1944 do 30.09.1945 na terenie powiatu łomżyńskiego był członkiem nielegalnej organizacji Narodowe Siły Zbrojne. Pełnił funkcję dowódcy Kompanii w Batalionie. Następnie, we wrześniu 1945 przeszedł do nielegalnej organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. W materiałach zachował się Kwestionariusz osobowy na członka Narodowych Sił Zbrojnych dotyczący Szczepana Filipkowskiego z dnia 28.11.1978 sporządzony w Wydziale "C" KWMO Białystok. IPN Bi 019/79/1-3 (2/32).
Opracowanie pn. "Charakterystyka nr 50" dotyczące konspiracyjnej organizacji NZW krypt. „Zaporoże”/„Łaba”/„Podhale” działającej od 04.1945 do 12.1949 na terenie pow. łomżyńskiego. Organizacja powstała z połączenia Komendy Powiatowej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego krypt. "Zaporoże" z Komendą Powiatową Narodowych Sił Zbrojnych krypt. "XIII/9". Po scaleniu została utworzona jedna Komenda Powiatowa Narodowego Zjednoczenia Wojskowego krypt. "Łaba", która prowadziła działalność do kwietnia1947 tj. do zakończenia akcji amnestyjnej. W maju 1947 na bazie nieujawnionych członków Narodowego Zjednoczenia Wojskowego została powołana nowa Komenda Powiatowa Narodowego Zjednoczenia Wojskowego krypt. "Podhale", która prowadziła działalność do czasu jej całkowitej likwidacji w grudniu 1949. Szczepan Filipkowski od września 1945 do kwietnia 1947 był członkiem Narodowego Zjednoczenia Wojskowego na terenie pow. łomżyńskiego. Pełnił funkcję dowódcy Kompanii I oraz dowódcy patrolu Pogotowia Akcji Specjalnej (tzw. PAS -oddział do wykonywania zadań specjalnych) przy Batalionie I krypt. „Koło”. Brał udział w akcjach organizowanych przez członków Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. W dn. 08.04.1947 ujawnił się w PUBP Łomża, broni nie zdał. Charakterystykę sporządzono w Wydz. "C" KWMO w Białymstoku w latach 1977-80 IPN Bi 019/90/1-2 (2/39), IPN Bi 019/91/2 (2/39).
"Charakterystyka nr 159" sporządzona w Wydz. "C" KWMO w Olsztynie w roku 1984 dotycząca konspiracyjnej organizacji Narodowe Zjednoczenie Wojskowe Komenda Powiatowa Łomża krypt „Łaba” powstałej na bazie byłych członków Narodowych Sił Zbrojnych, byłych członków Narodowej Organizacji Wojskowej oraz byłych członków AK. Organizacja działała od lipca 1945 do 1947 na terenie pow. łomżyńskiego i wchodziła w skład Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego krypt. „Chrobry” woj. białostockiego. Szczepan Filipkowski ps. „Orzeł” od 07.1945 członek Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w Gromadzynie Starym gm. Czerwone pow. łomżyński. W okresie od lipca 1945 do kwietnia1947 był dowódcą II kompanii krypt. „Stasia” w batalionie „Koło”. W styczniu 1946 zorganizował Pogotowie Akcji Specjalnej batalionu „Koło” i od stycznia 1946 do kwietnia 1947 wspólnie inną osobą, pełnił funkcję jego dowódcy. Brał udział w akcjach organizowanych przez Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. W 1947 r. ujawnił się w PUBP Łomża. IPN Bi 065/8/1-2 (779/IV).
Opracowanie pn. "Charakterystyka nr 158" dotyczące konspiracyjnej organizacji Narodowe Siły Zbrojne Komendy Okręgu krypt. „XIII” działającej w okresie: kwiecień 1945 czerwiec [lipiec] 1945 na terenie pow. łomżyńskiego pod dowództwem „Kaliny” (pseudonim). W skład Okręgu krypt. „XIII” wchodziły trzy Komendy Powiatowe Narodowych Sił Zbrojnych, m.in. Komenda Powiatowa Łomża Narodowych Sił Zbrojnych krypt. „XIII-9”, w której działał Szczepan Filipkowski ps. "Orzeł". Wyżej wymieniony był członkiem Narodowych Sił Zbrojnych od kwietnia1945 do czerwca1945. Pełnił funkcję dowódcy II kompanii krypt. „Stasia” batalionu I krypt. „Koło” obejmującego swym zasięgiem miasto Kolno, gm. Czerwone i częściowo gm. Mały Płock. Brał udział w akcjach organizowanych przez Narodowe Siły Zbrojne. Dalszą działalność prowadził w ramach Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. W materiałach zachował się Kwestionariusz ewidencyjny dotyczący Szczepana Filipkowskiego z dnia 21.06.1982 sporządzony w Wydziale "C" KWMO Olsztyn. IPN Bi 065/5/1-2 (776/IV).
Materiały zawierają zaświadczenia o ujawnieniu wydawane przez WUSW Białystok osobom, które ujawniły swoją przynależność do konspiracyjnych organizacji, m.in. zaświadczenie dotyczące Szczepana Filipkowskiego, który w dn. 08.04.1947 przed Komisją Amnestyjną w PUBP w Łomży ujawnił fakt przynależności od września 1945 do organizacji AK-NZW (dokument z 06.02.1990 sporządzony przez Naczelnika Wydz. „C” WUSW w Białymstoku). IPN Bi 0044/181.
.