Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 30-03-2021 13:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Bronisław
Nazwisko: Góralski
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 21-03-1947
Imię ojca: Leonard
Imię matki: Henryka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Operacyjna ochrona Toruńskiej Przędzalni Czesankowej „Merinotex” w Toruniu w celu rozpoznania sytuacji na terenie obiektu, ujawnienia i demaskowania osób prowadzących „wrogą działalność”. A. Góralski 29.09.1980 rejestrowany pod nr 6220 jako osoba do Sprawy Obiektowej krypt. „Wełna” nr 205 prowadzonej od 28.08.1970 do 16.01.1990. IPN By 083/56 (151/IV)
Akta operacyjne Akta dotyczące przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego na terenie woj. toruńskiego. A. Góralski występuje w »Wykazie osób przewidzianych do izolacji z terenu woj. toruńskiego 3.02.1981 sporządzonym przez Naczelnika Wydz. III „A” KWMO w Toruniu 3.02.1981 oraz w »Planie realizacji internowania wytypowanych osób z województwa toruńskiego« Naczelnika Wydz. Śledczego KWMO w Toruniu z 19.09.1982. Z ww., inicjatorem założenia NSZZ „Solidarność” w Toruńskiej Przędzalni Czesankowej »Merinotex« w Toruniu planowano przeprowadzić rozmowę ostrzegawczą oraz objąć kontrolą operacyjną na terenie zakładu pracy przy pomocy TW „Wacław” i TW „Korcz”. IPN By 466/1, 3 (156/83)
Akta internowania Akta dot. osób internowanych z terenu woj. toruńskiego w latach 1981-1982, w tym A. Góralskiego. Internowany na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu (64/81-OEA) z 12.12.1981 do OO. w Potulicach. Internowanie uchylono 19.01.1982. Ponownie internowany 11.09.1982 decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu (288/82-OEA) z 10.09.1982 do OO. w Kwidzynie. W trakcie rozmowy ostrzegawczej oświadczył, że „w dalszym ciągu będzie reprezentował NSZZ »Solidarność«". Decyzją (244/82-OEA) z 10.12.1982 uchylono internowanie. IPN By 082/1 t. 3 (54/III), IPN By 076/321
Akta internowanego Internowany 13.12.1981 na mocy decyzji nr 64/81-OEA wydanej 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. Powodem internowania było „podburzanie do nieposzanowania prawa”. Decyzją nr 64/81-50 wydaną 19.01.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu wobec ww. uchylono internowanie. Ww. OO. w Potulicach opuścił 20.01.1982. IPN By 97/33 (40/A/33)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Po zwolnieniu z internowania kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. „Wistula” w związku z tym, że „jako członek b. KZ NSZZ »Solidarność« w Toruńskiej Przędzalni Czesankowej »Merinotex« w Toruniu do chwili obecnej utrzymywał kontakty z ekstremalnymi działaczami »Solidarności«. Z ww. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Materiały złożone do archiwum 24.01.1984 pod sygn. 1106/II zniszczono w Wydz. OG WUSW w Toruniu 2.02.1990. Materiałów o sygn. 1106/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Raporty o zatrzymaniu osób w aresztach Komisariatu Milicji Obywatelskiej w Golubiu-Dobrzyniu i KWMO w Toruniu. A. Góralski zatrzymany 30.08.1982 na 48 godzin w związku z podejrzeniem o „kolportaż ulotek, pism nielegalnie wydanych po 13.12.1981, jak również o kontakt z ekstremalnym podziemiem zawieszonego NSZZ »Solidarność«”. IPN By 719/4
Akta internowanego Internowany 11.09.1982 na mocy decyzji nr 288/82-OEA wydanej 10.09.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. Powodem internowania było "nie przestrzeganie obowiązującego prawa w czasie trwania stanu wojennego". Decyzją nr 244/82-OEA wydaną 10.12.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu wobec ww. uchylono internowanie. IPN Gd 162/303 (303/12/82)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dotycząca działalności członków Rady Pracowniczej TPCz „Merinotex” w Toruniu wchodzących w skład NSZZ „Solidarność”. A. Góralski, 24.01.1984 rejestrowany pod nr 10567 jako osoba do SOS krypt. „Wkręt” nr 10184. Ww., członek Rady Pracowniczej TPCz, b. działacz NSZZ „Solidarność” 18.03.1985 wszedł w skład delegacji mającej wyjechać do Warszawy w celu przeprowadzenia rozmów w Sejmie, Radzie Państwa, KC PZPR i Ministerstwie Przemysłu Chemicznego i Lekkiego dot. braku współpracy Rady Pracowniczej z KZ PZPR oraz zwolnienia z pracy zastępcy Dyrektora ds. Techniczno-Inwestycyjnych TPCz. Z informacji przekazanych przez TW „Wacław” i TW „Albin” wynika, że ww. w związku z podjętymi działaniami operacyjnymi nosił się z zamiarem zwolnienia z TPCz. Sprawę zakończono 24.09.1986, a materiały złożono w archiwum pod sygn. 1779/II. 09.12.1986 wykonano mikrofilm o sygn. 1779/2. Materiały o sygn. 1779/II zniszczono 22.01.1990 przez Wydz. OG WUSW w Toruniu. IPN By 0104/69 (mkf 1779/2)
Akta paszportowe A. Góralski 17.03.1986 otrzymał odmowę na wyjazd za granicę do Francji w okresie 21.07.1986-9.08.1986 z powodu „ważnych względów społecznych (…), gdyż ujawnione okoliczności wskazywały, że faktycznym celem wyjazdu było podjęcie pracy zarobkowej za granicą (…)”. 21.03.1986 odwołał się od powyższej decyzji do Ministra Spraw Wewnętrznych w Warszawie. 28.04.1986 Wydz. Paszportów MSW pozytywnie rozpatrzył odwołanie, wskazując na „brak uzasadnionych przyczyn do utrzymania decyzji odmownej”. EATO 65553