Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Romuald Dominik
Nazwisko: Kulig
Miejsce urodzenia: Piotrowice
Data urodzenia: 10-10-1941
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Osoba zabezpieczona [OZ]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia[SOS]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] H. Kulig 24.08.1981 zarejestrowany przez Wydz. IV KWMO w Słupsku do nr 5598 w kategorii Osoby Zabezpieczonej. 2.02.1983 przerejestrowany pod tym samym numerem do SOS krypt. „Hydrolog” z powodu „podejrzeń o działalność konspiracyjną w nielegalnych strukturach NSZZ »Solidarność«. 21.02.1986 SOS przerejestrowano na KE krypt. „Hydrolog”. Materiały 26.09.1989 złożono do archiwum pod sygn. 1132/II. Materiałów o sygn. 1132/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Akta dotyczące nadużyć finansowych w b. Zarządzie Regionu "Solidarność" w Słupsku. R. Kulig figuruje w aktach jako główny specjalista ds. propagandy, pracownik etatowy Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Słupsku. IPN Gd 012/180 (244/III)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona na Wojewódzki Kompleks Gospodarki Żywnościowej w Słupsku. R. Kulig, jeden z założycieli i Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Oddziale Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Słupsku, a od 09.1981 główny specjalista ds. propagandy Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Słupsku przechodzi w charakterystyce sporządzonej 2.08.1982. IPN Gd 002/31 t. 3 (35/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Dokumentacja akcji kryptonim "Jodła" dot. osób zamieszkałych na terenie województwa słupskiego wytypowanych przez Służbę Bezpieczeństwa do internowania po wprowadzeniu stanu wojennego. R. Kulig, Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Oddziale Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Słupsku figuruje w „Wykazie osób internowanych z województwa słupskiego” sporządzonym 15.12.1981. Internowany dwukrotnie w okresie od 13.12.1981 do 29.12.1981 oraz od 3.05.1982 do 3.07.1982 w OO. w Strzebielinku na mocy decyzji nr 31 z 13.12.1981 i nr 66/82 1.05.1982 wydanych przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Słupsku. 2.01.1982 z ww. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. 30.04.1982 wobec ww. zastosowano przeszukanie mieszkania. IPN Gd 002/35 t. 1-5 (50/IV)
Akta internowanego Internowany na mocy decyzji nr 31 z 13.12.1981 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Słupsku w związku z tym, że „może być inspiratorem wrogich działań przeciwko PRL”. Decyzją nr 31 z 28.12.1981 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Słupsku wobec ww. uchylono internowanie. OO. w Strzebielinku opuścił 29.12.1981. IPN Gd 159/19
Akta internowanego Internowany 3.05.1982 na mocy decyzji nr 66/82 z 1.05.1982 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Słupsku w związku z tym, że „może być niebezpieczny dla porządku prawnego w okresie stanu wojennego”. Decyzją z 3.07.1982 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Słupsku wobec ww. uchylono internowanie. IPN Gd 159/240
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa dot. działaczy b. NSZZ "Solidarność", którzy w okresie od marca do 30.11.1982 w Słupsku „zorganizowali podziemne struktury tego związku w postaci Okręgowego Komitetu i Zakładowych Komitetów Oporu »Solidarność«”. Działalność organizacji polegała na wydawaniu i kolportowaniu m.in. 11 kolejnych numerów biuletynu „Słupska Solidarność Wojenna”, w których zawarto treści lżące naczelne organa PRL. R. Kulig i inni wchodził w skład utworzonego w kwietniu 1982 „Okręgowego Komitetu Oporu”, wydającego i kolportującego od 04.1982 do 21.11.1982 na terenie Słupska i zakładów pracy w Słupsku 11 numerów Biuletynów „Solidarność Słupska”. Ww. przechodzi w sprawie jako świadek. IPN Gd 012/52 t. 1 (76/III)
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa prowadzonego w okresie 19.04.1983-31.05.1983 w sprawie innej osoby podejrzanej o przewożenie 16-17.04.1983 pomiędzy Warszawą a Słupskiem nielegalnych pism i ulotek oraz urządzeń służących do ich powielania. R. Kulig przywiózł z Warszawy 3 puszki farby drukarskiej, którą przekazał innej osobie w celu powielania biuletynów sygnowanych przez Okręgowy Komitet Oporu „Solidarność Słupska”. 31.12.1982 Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania karnego wobec ww. Przesłuchany i przeszukany w miejscu zamieszkania 29.04.1983. Zatrzymany na 48 godzin z powodu „wyjaśnienia wszystkich okoliczności mających związek z przewidywanym kolportażem literatury bezdebitowej przed 1.05.1983 na terenie Słupska. Główny podejrzany w sprawie na polecenie R. Kuliga, działacza „Biskupiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom” odebrał od „znanego SB księdza” z kościoła św. Stanisława Kostki na Żoliborzu w Warszawie urządzenia do powielania i 450 egzemplarzy literatury. IPN Gd 012/57 (91/III)
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa wszczętego 17.12.1982 na wniosek Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie (Pg.Śl.II-141/82) w sprawie zorganizowania i prowadzenia w okresie od marca do 30 listopada 1982 na terenie Słupska „Okręgowego i Zakładowych Komitetów Oporu »Solidarności«” oraz „rozpowszechniania nielegalnego biuletynu pt. »Słupska Solidarność«”. R. Kulig w 10.1982 przekazał innej osobie materiały do drukowania biuletynów zawieszonego wówczas NSZZ „Solidarność” w celu wydania kolejnych numerów „Słupskiej Solidarności”. Ww., szef propagandy Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Słupsku został przesłuchany 24.12.1982. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Koszalinie postanowieniem z 31.12.1982 odmówiła wszczęcia postępowania karnego wobec ww. i innych osób z powodu „znikomego stopnia społecznego niebezpieczeństwa czynów”. IPN Gd 012/53 (77/III)
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie podjęcia działań w celu „wywołania niepokoju publicznego przez kilku aktywistów byłej »Solidarności«” na terenie Słupska w 1984. Śledztwo wszczęte 9.08.1984 na wniosek Prokuratury Rejonowej w Słupsku i powierzone do prowadzenia Wydz. Śledczemu WUSW w Słupsku zawieszono 30.10.1984. R. Kulig figuruje w notatce służbowej starszego inspektora Wydz. V WUSW w Słupsku z 1.10.1984 z której wynika, że ww. i inni czołowi działacze b. „Solidarności” podjęli kroki zmierzające do utworzenia jednolitej organizacji opozycyjnej poprzez nawiązanie kontaktu z osobą z Bydgoszczy, z którą wstępnie ustalili strukturę i zadania. Celem organizacji było utworzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej służącej osobom prowadzącym działalność antykomunistyczną. IPN Gd 012/76 t. 1-2 (116/III)
Akta paszportowe R. Kulig, „aktywista nurtu ekstremalnego NSZZ „Solidarność” otrzymał 2 zastrzeżenia („Z”-I-845/82), („Z”-I-845/84) wyjazdów za granicę do "krajów demokracji ludowej" (KDL) i "krajów kapitalistycznych" (KK) wniesione przez Wydz. IV KWMO w Słupsku w okresie od 1.02.1982 do 31.01.1984 oraz od 15.10.1984 do 30.09.1985 w związku z „aktywną działalnością w nielegalnych strukturach b. NSZZ »Solidarność« oraz w Biskupim Komitecie Charytatywnym w Słupsku”. EASL 25256
.