Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Hieronima Maria
Nazwisko: Pawelska
Miejsce urodzenia: Wałcz
Data urodzenia: 27-07-1946
Imię ojca: Michał
Imię matki: Helena
Znany/a też jako:
Hieronima Pawelska-Zamel


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] H. Pawelska zarejestrowana 31.01.1978 pod nr 3588 do SOS krypt. "Komunikat" z powodu „podejrzeń posiadania broszury o wrogiej treści dot. działalności KOR-u, które w toku czynności operacyjnych nie potwierdziły się«”. SOS krypt. "Komunikat" przemianowano na SOS krypt. "Artysta". Materiały złożone do archiwum 16.06.1978 pod sygn. 285/II zniszczono 08.01.1990 w Wydz. OKPP WUSW w Toruniu. Materiałów o sygn. 285/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Teczka kandydata na Tajnego Współpracownika [kTW]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] 30.10.1981 opracowywana przez Wydz. III „A” KWMO w Toruniu pod nr 7454 jako kandydatka na tajnego współpracownika [kTW]. Nie pozyskana do współpracy. 10.06.1982 przerejestrowana pod tym samym numerem do SOS krypt. "Awruk" z powodu „działalności w NSZZ »Solidarność« w Toruniu jako etatowy pracownik organu prasowego Zarządu Regionu pt. »Wolne Słowo«” i wrogiego stosunku do władzy oraz naczelnych organów administracji państwowej. Materiały złożone 23.03.1984 do archiwum pod sygn. 285/II zniszczono w Wydz. OKPP WUSW w Toruniu 25.01.1990. Materiałów o sygn. 285/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta internowania Materiały dotyczące internowanych z woj. toruńskiego. H. Pawelska-Zamel, członek „Klubu Rzeczypospolitej Samorządnej »Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość«”, zatrudniona w Zarządzie Regionu jako redaktor techniczny w Biuletynie Informacyjnym „Wolne Słowo” 14.12.1981 została zatrzymana wraz z inną osobą oraz poddana przeszukaniu podczas którego znaleziono „materiały o treści antysocjalistycznej, duże matryce i paczki papieru do powielacza”. Z ww. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą, podczas której odmówiła podpisania oświadczenia o „zaniechaniu wrogiej działalności” twierdząc, że „swoich przekonań nie zmieni i chciałaby być lojalna w stosunku do swoich kolegów z Zarządu Regionu wcześniej zatrzymanych”. Internowana 15.12.1981 na mocy decyzji nr 138/81/J z 14.12.1981 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu z powodu „przejawiania wrogiego stosunku do władzy i naczelnych organów administracji państwowej”. Decyzją nr 138/81-101 z 8.03.1982 uchylono internowanie. IPN By 082/1 t. 9 (54/III), IPN By 076/321
Akta internowanego H. Pawelska-Zamel internowana 15.12.1981 w bydgoskim Fordonie na mocy decyzji nr 138/81/J wydanej 14.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu z powodu „przejawiania wrogiego stosunku do władzy i naczelnych organów administracji państwowej”. 10.01.1982 przeniesiona do OO. w Gołdapi. Zwolniona na mocy decyzji nr 138/81-101 o uchyleniu internowania wydanej 8.03.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. IPN Bi 48/7
Dokumentacja ewidencyjna H. Pawelska otrzymała zastrzeżenie („Z”-I-1436) wniesione przez Wydz. V KWMO w Toruniu na wyjazdy za granicę do WKŚ ("Wszystkich Krajów Świata") w okresie od 20.05.1983 do 20.05.1986 w związku z tym, że „należała do aktywnych działaczy »Solidarności« oraz utrzymywała kontakty z osobami prowadzącymi wrogą działalność na szkodę PRL”. Zachowały się akta paszportowe ww. o sygn. EATO 12211, w których brak informacji o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.