Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bronisław
Nazwisko: Sosna
Miejsce urodzenia: SŁUPSK
Data urodzenia: 14-01-1951
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Internowania na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem powstał na mocy zarządzenia nr 0232 szefa POW z 26.10.1982, i funkcjonował w okresie od 5.11.1982 do 9.02.1983. Był jednym z kilku powołanych w ramach akcji „Jesień 82” (podobne działały m.in. w Czerwonym Borze i Trzebiatowie). Umieszczeni w nich zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie około 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania ustawy o związkach zawodowych, delegalizującej „Solidarność”.
Oficjalnym powodem rozlokowania 305 osób na poligonie 9 Pomorskiego Pułku Pontonowego w Chełmnie, były szkolenia dla podoficerów i szeregowych rezerwy. Wśród powołanych znalazło się jednak kilkanaście osób bez przysięgi wojskowej lub chorych. Skoszarowani w Chełmnie „żołnierze” nie otrzymali też broni.
Obóz polowy wybudowano na wale wiślanym (poza obszarem jednostki), pilnowanym przez WSW. Przetrzymywani prowadzili szereg prac ziemnych, w tym budowę mostu pontonowego na Wiśle. Formą represji były również warunki bytowe (niedogrzane namioty, brak opieki lekarskiej, prawa do widzeń, cenzura korespondencji, bicie, dodatkowe kary więzienia).
Umieszczeni w obozie protestowali, podejmując głodówki, prowadząc pikiety, a także ucieczki. Więzionym udało się również postawić na terenie obozu krzyż. Było to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę prowadzoną w Chełmnie przez oficerów polityczno-wychowawczych intensywną indoktrynację.
Bibliografia:
- Chinciński T., Ekstrema w obozie, „BIPN” 2006, nr 11-12, s. 53–58.
- Lisiecki K., Panek T., Wabik W., Gdańsk w stanie wojennym 1981–1983, Gdańsk 2013.
- Pawłowski P., Trzystu z Kępy Panieńskiej. Monografia wojskowego obozu internowania dla działaczy „Solidarności” na poligonie wodnym w Chełmnie (5 listopada 1982–2 lutego 1983), Koszalin 2008.
- Polak W., Czas ludzi niepokornych, Toruń 2003.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Brak informacji o zabarwieniu sprawy. B. Sosna został zarejestrowany w charakterze figuranta w dn. 15.04.1982 pod numerem Sz 23460. W dn. 17.02.1983 wyrejestrowany ze sprawy i objęty kontrolą w kwestionariuszu ewidencyjnym krypt. "Mat" o tym samym numerze rejestracyjnym. Materiałów brak, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta internowania Internowany decyzją nr 195/82 z 08.05.1982 i osadzony w OO w Wierzchowie Pom., ponieważ brał udział w strajkach w Fabryce Kabli „Załom”, kolportował ulotki, usiłował stworzyć „nielegalne struktury Solidarności”. Zwolniony decyzją o uchyleniu internowania nr 129/82 z 23.07.1982. IPN Sz 0012/367 t. 8 (848/IV)
Akta internowanego Internowany decyzją nr 195/82 z 08.05.1982 i osadzony w OO w Wierzchowie Pom., ponieważ „może podjąć działalność skierowaną przeciwko interesom politycznym PRL i powodującą zakłócenia w gospodarce narodowej”. Zwolniony w dniu 24.07.1982 na mocy decyzji o uchyleniu internowania nr 129/82 z 23.07.1982. IPN Sz 266/188
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Sprawa dotyczyła kolportażu ulotek na terenie Fabryki Kabli „Załom”. B. Sosna występuje w doniesieniach TW „Bogdan” jako osoba „angażujące się w działalność godzącą w interesy polityczne PRL”. IPN Sz 0053/517 (17148/2 mf)
Akta administracyjne Figuruje w Księdze ewidencji żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia do wojskowego obozu internowania (JW 1636) na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem. Powołany 5.11.1982, przydzielony do 5 kompanii pontonowej. Zwolniony po odbyciu ćwiczeń wojskowych 2.02.1983. IPN By 674/7
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] B. Sosna „prowadził wrogą działalność polityczną”. Sprawę wyłączono z SOR „Łącznik”. Mat. o sygn. 15524/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczyła aktywnej działalności na rzecz powołania Komitetów Zakładowych NSZZ „Solidarność” w szczecińskich zakładach pracy. B. Sosna został zarejestrowany jako figurant sprawy w dniu rozpoczęcia sprawy pod numerem Sz 38354, ponieważ zbierał podpisy w celu powołania NSZZ „Solidarność” w Fabryce Kabli „Załom”. IPN Sz 0053/533 (17180/2 mf)
.