Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Jan
Nazwisko: Wolf
Miejsce urodzenia: Kalisz
Data urodzenia: 12-05-1948
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały administracyjne Materiały zawierają informacje i szyfrogramy, dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa kaliskiego, przesyłane przez zastępcę komendanta woj. MO ds. SB w Kaliszu do I Sekretarza KW PZPR i Gabinetu MSW. Notatka z 07.03.1979 zawiera informacje o tymczasowym aresztowaniu T. Wolfa w dn. 06.03.1979 pod pretekstem popełnienia przez w/w przestępstwa przeciwko dokumentom (art.267 kk). W notatce stwierdzono, że „zastosowanie aresztu wobec T.Wolfa ma na celu zneutralizowanie jego i osób z nim związanych w działalności antysocjalistycznej na terenie Kalisza na okres kampanii wyborczej do Sejmu i rad narodowych”. W notatkach z lat 1980-1983 przedstawiona jest działalność T. Wolfa jako czołowego działacza Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO), kolportera wydawnictw bezdebitowych, współwydawcy pisma „Wolne Słowo”, współzałożyciela Klubu Inteligencji Katolickiej (KIK) w Kaliszu. IPN Ld 0044/10 t. 1-2 (89/1-4).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany pod nr 3762 w dniu 20.09.1977 z powodu propagowania „wrogich poglądów” i prowadzenia działań przeciwko „linii polit[ycznej] partii”. Sprawę zakończono przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej. Materiały złożono 13.05.1978 w arch. Wydz. „C” KWMO w Kaliszu pod nr 382/II, zniszczono za prot. brakowania nr 9. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR prowadzona w celu rozpracowania członków Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO). T. Wolf występuje w notatkach służbowych z 1980 jako organizator spotkań grup opozycyjnych związanych z ROPCiO. IPN BU 0222/243 (53123/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOS krypt. „Blacha” (nr rej.4615) zarejestrowano 06.07.1978. Dnia 12.09.1978 zmieniono kwalifikację na SOR. Sprawa prowadzona na osobę, która zamierzała udostępnić prywatne mieszkanie na punkt konsultacyjny ROPCiO. T. Wolf został zarejestrowany 01.02.1979 jako figurant do sprawy pod nr 5147, występuje jako działacz kaliskiego ROPCiO. Dnia 23.09.1983 SOR „Blacha” zdjęto z ewidencji i zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW w Kaliszu pod sygn. 1122/II. Materiały zniszczono za protokołem brakowania nr 12. Wpis na podst. zap. ewid. i akt IPN BU 0222/243 (53123/II), IPN Ld 0044/13 t. 2 (67/173-199).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 24.08.1979 pod nr 6002 do SOR kryptonim „Inicjatywa” (nr rej. 5700) w związku z zorganizowaniem w Kaliszu bazy poligraficznej i wydawaniem nielegalnego dwutygodnika ROPCiO „Wolne Słowo”. Materiały zdjęto z ewidencji 04.08.1981, złożono do archiwum pod nr 863/II. Zniszczono za protokołem brakowania nr 12. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych oraz IPN BU 0222/243 (53123/II).
Akta kontrolne śledztwa Materiały śledztwa wszczętego 11.03.1980 w sprawie rozpowszechniania w latach 1978-80 w Kaliszu „fałszywych wiadomości mogących wyrządzić szkodę interesom PRL”. T. Wolf był podejrzany o kolportaż literatury bezdebitowej oraz współredagowanie pisma „Wolne Słowo”. W toku śledztwa dokonano przeszukania mieszkania i zarekwirowano materiały bezdebitowe. Ze względu na brak podstaw do przedstawienia zarzutów sprawę umorzono 21.01.1982 na podstawie dekretu z 12.12.1981 o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń. IPN Ld 0043/805 t. 1-2. (140/III).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w sprawie krypt. „Bumelant” ze względu na występowanie z „wrogą inicjatywą wobec władz”. Materiały zdjęto z ewidencji 16.07.1981 i zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW w Kaliszu pod sygn. 855/II. Zniszczono za protokołem brakowania nr 12. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych oraz akt IPN Ld 0044/13 t. 2 (67/173-199).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] W materiałach sprawy prowadzonej na inne osoby znajdują się informacje na temat T. Wolfa i sytuacji w kaliskim Zarządzie Regionalnym NSZZ „Solidarmość”. IPN Ld 0043/282 (878/II).
Akta śledztwa Śledztwo w sprawie kontynuowania działalności związkowej przez działaczy NSZZ „Solidarność" w woj. kaliskim, podczas obowiązywania stanu wojennego. W aktach sprawy znajdują się materiały dot. okoliczności zatrzymania w dniu 13.04.1983 ukrywającego się od wprowadzenia stanu wojennego T. Wolfa. IPN Ld 0043/813 t. 6 (157/III).
Materiały operacyjne Plany działań grupy specjalnej powołanej decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Kaliszu z 08.11.1982 w celu rozpracowania struktur organizacyjnych Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Wielkopolska Południowa oraz ustalenia miejsca pobytu osób poszukiwanych m.in. ukrywającego się T. Wolfa.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] KE krypt. „Puzon” (nr rej. 5147) założono na T. Wolfa 23.09.1983 jako działacza ROPCiO, byłego pracownika etatowego ZR NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska Południowa. Kontrolę operacyjną prowadzono do 14.09.1989. Materiały zarchiwizowano w Wydz. „C” WUSW w Kaliszu pod nr 2008/II. Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podst. zapisów ewidencyjnych oraz akt adm. IPN Ld 0044/2 t. 18 (66/18), IPN Ld 0044/12
Akta śledztwa Śledztwo prowadzone w sprawie zorganizowania nielegalnego pochodu w dniu 01.05.1983 na placu Św. Józefa w Kaliszu. T. Wolfowi zarzucono, że „działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami podjął działania mające na celu wywołanie niepokoju publicznego”. Wobec ww. zastosowano areszt na okres 3 miesięcy. Śledztwo umorzono 01.08.1983 na podstawie ustawy z dnia 21.07.1983 o amnestii. IPN Ld 0043/811 (152/III).
Akta śledztwa Śledztwo prowadzone wobec osób podejrzanych o gromadzenie materiałów bezdebitowych. T. Wolf postanowieniem Prokuratora Wojewódzkiego w Kaliszu z 14.11.1984 został ukarany grzywną za „bezpodstawne uchylenie się od złożenia zeznań w charakterze świadka”. W aktach śledztwa umieszczony także w wykazie członków KIK w Kaliszu. IPN Ld 0043/838 (RSD 24/84).
Akta administracyjne W problemowych planach pracy SB WUSW w Kaliszu na lata 1984 i 1986 znajdują się informacje o działalności opozycyjnej T. Wolfa. IPN Ld 0044/2 t. 15 (66/15), IPN Ld 0044/2 t. 17 (66/17).
Akta kontrolne śledztwa Przesłuchiwany 02.05.1985 w charakterze świadka podczas śledztwa prowadzonego przeciwko innej osobie. IPN Ld 0043/846 (211/III).
Akta administracyjne W planach pracy Wydz. III KWMO/WUSW w Kaliszu za lata 1980 i 1982-1988 znajdują się informacje o planowanych działaniach wobec opozycyjnej działalności T. Wolfa. IPN Ld 0044/12 (98/1).
Akta administracyjne Sprawozdania dot. sytuacji społeczno-politycznej w woj. kaliskim w latach 1988-1989. Do notatki informacyjnej z 12.12.1988 dołączono ulotkę dotyczącą utworzenia i ujawnienia działalności Tymczasowej Wojewódzkiej Rady Rolników Indywidualnych (RI) „Solidarność” w Kaliszu. T. Wolf wszedł w skład Prezydium Rady jako rzecznik. IPN Ld 0044/19 t. 22 (124/22).
Akta administracyjne Szyfrogramy i informacje zastępcy szefa WUSW ds. SB w Kaliszu za okres 23.03-15.08.1989. T. Wolf występuje w notatkach dot. Wojewódzkiej Rady RI „Solidarność” w Kaliszu. IPN Ld 0044/19 t. 20 (120/20).
.