Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-06-2019 13:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Marcin
Nazwisko: Kensy
Nazwisko rodowe: Kensy
Miejsce urodzenia: Sośnica
Data urodzenia: 11-11-1955
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] T. Kensy występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Wasale" dot. działalności Studenckich Komitetów Solidarności na terenie całego kraju. IPN 0222/701 t. 1, 6 (54100/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rejestrowany do numeru 19552 przez Wydz. III KWMO Kraków w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Afisz", założonej na fakt: "ulotka antyradziecka wykonana odręcznie". Sprawę zakończono 11.03.1978 "z powodu przeprowadzenia rozmowy ostrzegawczej". 20.04.1978 materiały złożono w archiwum Wydz. "C" KWMO Kraków do nr 14221/II. Brak materiałów o sygn. 14221/II. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] T. Kensy wraz z innymi osobami był rozpracowywany przez Wydział III KWMO w Krakowie w ramach SOR "Alfa" z powodu aktywnej działalności w Studenckim Komitecie Solidarności w Krakowie. Brał udział w druku i kolportażu wydawnictw SKS. IPN Kr 010/12075 (15827/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w aktach SOS/SOR krypt. "Beta" nr rej. KR 19792. Sprawa była prowadzona przez Wydział III SB KWMO w Krakowie na grupę osób związanych ze środowiskiem krakowskiego SKS. IPN Kr 010/12064 (15475/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawę założono w związku z powstaniem Komitetu Samoobrony Chłopów Ziemi Rzeszowskiej w Łowisku. W materiałach archiwalnych znajduje się informacja m.in. o znalezieniu w mieszkaniu T. Kensego "1138 różnego rodzaju broszur i pism wrogiej treści". IPN-Rz-043/1076 (16836/II) t. 1-2, 4
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOR]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawdzany, a następnie rozpracowywany (23.05.1979 SOS krypt. "Prawnik" przekwalifikowano na SOR) z powodu kolportażu "nielegalnych" wydawnictw i ulotek, utrzymywania kontaktów ze środowiskiem opozycyjnym w Krakowie i Warszawie oraz zamiarem utworzenia na terenie PKS Rzeszów związku zawodowego. W materiałach sprawy znajdują się dokumenty wytworzone przez KWMO Kraków z lat 1977-1979. IPN-Rz-043/1086 (16886/II) t. 1-2
Akta Śledcze Akta śledcze prowadzone m.in. przeciwko T. Kensy. Występuje w nich jako jeden z podejrzanych o zajmowanie się "przechowywaniem, przewożeniem i kolportowaniem pism, broszur i ulotek o treści wypaczającej rzeczywistość społeczno-polityczną" na terenie b. woj. rzeszowskiego. IPN-Rz-052/986 (7974/III) t. 1
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Rozpracowania [SOR] T. Kensy występuje jako członek prezydium MKR, były działacz KOR, oraz jako jeden z inicjatorów utworzenia Klubu Rzeczpospolitej Samorządnej "Wolność, Sprawiedliwość, Niepodległość". IPN-Rz-043/1164 (17048/II) t. 1-4
Teczka personalna i teczka pracy Tajnego Współpracownika [TW] Występuje w donosach TW "Wilk" jako działacz zdelegalizowanej NSZZ "Solidarność" na terenie b. woj. rzeszowskiego. IPN-Rz-00102/236 (15398/I) t. 1-2
Teczka personalna Tajnego Współpracownika [TW] W teczce znajdują się dokumenty świadczące o przekazywaniu przez TW informacji dot.T. Kensego. IPN Rz 0094/699 (12279/I)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] SOS krypt. "Wiec" dot. strajku okupacyjnego członków NSZZ "Solidarność" prowdzonego w budynku b. WRZZ w Rzeszowie w okresie: 2 stycznia-20 luty 1981 r. T. Kensy występuje w sprawie m.in. jako jedna z osób biorących udział w strajku okupacyjnym. Domagano się m. in. rejestracji NSZZ „Solidarność Wiejska”. IPN-Rz-043/1053 (16771/II) t. 1-2
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotyczyła nieformalnych struktur samorządowych na wsi, NSZZ "Solidarność" RI. Tadeusz Kensy brał udział w ich organizowaniu, był także zwolennikiem utworzenia Konfederacji NSZZ "Solidarność" (związek "S" rolniczej oraz robotniczej). Dnia 16.03.1981 sprawę przerejestrowano do numeru Rz-16455. IPN-Rz-053/59 (250/IV) t. 1-2, 4-5
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje (19.02.1981–18.03.1982) w SO krypt „Nonparel” jako organizator „Solidarności” w PKS w Rzeszowie oraz „Solidarności Wiejskiej”, członek MKR Rzeszów. Sprawę zarejestrowano 06.03.1975 pod nr 10776 przez Wydz. III KWMO Rzeszów. 02.03.1981 sprawa została przekazana do Wydz. II KWMO Rzeszów i zarejestrowana pod nr 16432. 28.12.1983 została ponownie przekazana do Wydz. III WUSW Rzeszów i zarejestrowana pod nr 20134. Materiały dot. operacyjnego zabezpieczenia środowiska dziennikarzy prasowych na terenie województwa rzeszowskiego. IPN-Rz-053/41 (278/IV) t. 1-2
Akta administracyjne Informacje dzienne, szyfrogramy przesyłane przez KWMO Rzeszów do MSW. IPN-Rz-004/377
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła przekazania przez działaczy MKR "Solidarność" ulotki "antypaństwowej" funkcjonariuszom KMMO Rzeszów. T. Kensy występuje jako jeden z członków MKR NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie, z którymi przeprowadzono rozmowy w dniu 25.07.1981. IPN-Rz-043/1055 (16780/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany operacyjnie w ramach SOR krypt. "Gablota jako inicjator kolportażu ulotek zawierających "obraźliwe sformułowania pod adresem centralnych władz polityczno-administracyjnych". IPN-Rz-043/1173 (17060/II)
Sprawa Obiektowa [SO] T. Kensy występuje w aktach SO o krypt. „Debata” dotyczącej I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” jako jedna z 11 osób, które mino działań MSW zostały wybrane do Komisji Krajowej. Materiały zawierają m.in.: plany działań operacyjnych, meldunki i notatki funkcjonariuszy SB, stenogramy z przebiegu obrad, wykazy uczestników Zjazdu i osobowych źródeł informacji. IPN BU 236/243 (2282/IV)
Akta internowania Internowany na wniosek Wydz. V KWMO Rzeszów w okresie 13.12.1981-09.12.1982 z powodu działalności w NSZZ "Solidarność". IPN-Rz-052/746 (7689/III)
Akta internowanego Internowany jako aktywny działacz NSZZ "Solidarność". IPN-Rz-56/255
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w SOR krypt. "Konspiratorzy" jako szef informacji i propagandy MKR NSZZ "Solidarność" Rzeszów. Brał udział w mszach i spotkaniach organizowanych u OO Bernardynów dla byłych internowanych. Materiały dotyczą działaczy zdelegalizowanej NSZZ "S" oraz rozpowszechniania "nielegalnych treści". IPN-Rz-044/412 (17601/II) t. 1-2
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w sprawie krypt. "Opór", która dot. działaczy Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie. IPN-Rz-00163/13 t. 1 (18344/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Kontrolowany w ramach KE/ SOR z uwagi na fakt, iż był działaczem KSS KOR w Krakowie. Po podjęciu pracy w PKS Rzeszów nawiązał kontakt z miejscowymi działaczami opozycji oraz kolportował "nielegalną" prasę z terenu Krakowa. T. Kensy był jednym z inicjatorów założenia w Rzeszowie NZS. Zmiany kategorii sprawy na SOR dokonano w dniu 12.02.1983. IPN-Rz-044/861 (18100/II) t. 1-2
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] T. Kensy występuje w sprawie założonej w celu rozpracowania aktywistów ruchu związkowego. IPN-Rz-044/1107 (18352/II) t. 2-3
Akta kontrolno-śledcze Występuje w aktach śledczych jako internowany redaktor pisma "Wryj". Sprawa prowadzona na inną osobę,będąca operacyjną prowokacją skierowaną przeciwko T. Kensemu. IPN-Rz-071/71 (121/III) t. 2
Teczka personalna i pracy Tajnego Współpracownika [TW] W teczce znajdują się doniesienia dotyczące T. Kensego. IPN Rz 00102/1347 t. 1-2 (16740/I)
Teczka personalna i pracy Tajnego Współpracownika [TW] Występuje w donosach sporządzanych przez TW ps. "Jaśmin"/ "Supon" w okresie 06.02.1982-09.12.1987 jako kandydat, a następnie członek RKW NSZZ "S" Rzeszów oraz jako uczestnik spotkań organizowanych w kościele OO Bernardynów. IPN Rz 00102/1383 (16790/I) t. 2-3
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w SOR krypt. "Robotnik" jako jedna z osób planujących zorganizować na terenie Rzeszowa "grupę osób do prowadzenia działalności antysocjalistycznej (...) w środowisku wiejskim i studenckim". Razem z inna osobą T. Kensy planował wydawać i kolportować „nielegalne” pismo „Poglądy”. IPN-Rz-044/274 (17440/II) t. 1-8
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w materiałach jako aktywny działacz NSZZ "Solidarność", członek Prezydium MKR "S" Rzeszów. Celem prowadzonej sprawy miała być "operacyjna ochrona" związku "głównie przed wpływami grup i elementów antysocjalistycznych". IPN-Rz-053/65 (244/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w SO krypt. "Relikt" jako były działacz NSZZ "Solidarność" utrzymujący nadal kontakty ze środowiskiem opozycyjnym. Sprawa dotyczyła środowiska byłych działaczy NSZZ RI "S" i Duszpasterstwa RI. IPN-Rz-062/10 (268/IV) t. 1-4
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w SO krypt. "Azymut II'. Materiały dotyczą działalności MKZ NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie. IPN-Rz-053/30 (294/IV) t. 2
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w materiałach SOR krypt. „Kora” jako działacz opozycji solidarnościowej i jedna z osób chcących powołać grupę do wyjaśnienia sprawy mordu 600 żołnierzy AK w Turzy k. Sokołowa Młp. Materiały dotyczą rozpracowywania Rzeszowskiego Komitetu Oporu Rolników. IPN-Rz-044/793 (18027/II)