Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maciej Zbigniew
Nazwisko: Mach
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 03-08-1955
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Emilia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] / Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Maciej Mach był rozpracowywany wraz z innymi osobami w ramach w ramach SOS/SOR krypt. "Automaty" KR 27297. Sprawa została zarejestrowana 13.04.1983 przez Wydział V KWMO w Krakowie. SOS "Automaty" została przekształcona 06.07.1983 w SOR "Automaty" KR 27297 i prowadzona przez Pion V DUSW SB w Krakowie-Nowej Hucie. Sprawa dotyczyła grupy działaczy "Solidarności", którzy drukowali i kolportowali podziemne wydawnictwa na terenie Kombinatu Huty im. Lenina w Krakowie. Materiały złożono 09.03.1985 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygnaturą 16590/II-gr. IPN Kr 04/61, t. 1-2 (16590/II-gr), IPN Kr 0101/90/D (16590/II-gr) mkf.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Maciej Mach został zarejestrowany 11.03.1985 przez Pion V DUSW SB w Krakowie-Nowej Hucie pod numerem KR 30578 do SOR "Nowotwór" KR 28540 założonej 06.03.1984 w związku z kolportażem wydawnictw bezdebitowych na terenie Kombinatu HiL. M. Mach działał w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność" na terenie HiL. Sprawę zakończono 16.03.1986 w związku z skierowaniem sprawy do sądu. Materiały SOR "Nowotwór" 16.04.1986 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygnaturą 16805/II. Akta zniszczono w grudniu 1989. Pozostał mikrofilm 16805/II-gr. IPN Kr 0101/261/D (16805/II) mkf.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] / Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Maciej Mach był rozpracowywany w ramach SOS/SOR krypt. "Komisja" KR 28326 założonej 03.02.1984. Został zarejestrowany 25.09.1987 przez Pion V SB DUSW w Krakowie-Nowej Hucie pod nr KR 33918. SOS została przekształcona 17.03.1984 w SOR "Komisja. M. Mach działał w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność" na terenie Kombinatu HiL - Tajna Komisjia Robotnicza Hutników. Materiały sprawy włączono 15.07.1988 do założonej SOR krypt. "Strajk". Całość materiałów zniszczono 20.12.1989. Akta KR 28326 zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] / Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOS krypt. "Strajk" KR 34632 została założona 29.04.1988 w związku z wybuchem strajku w Kombinacie HiL w Krakowie. Maciej Mach został zarejestrowany 29.04.1988 przez Pion V DUSW w Krakowie-Nowej Hucie pod numerem KR 33918. SOS "Strajk" została przekształcona 28.05.1988 w SOR o tym samym krypt. i numerze. M. mach był rozpracowywany w ramach SOR "Strajk" jako jeden z przywódców strajku w HiL. Sprawę zakończono i materiały złożono 12.12.1989 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 17383/II-gr. Materiały sprawy zostały zniszczone 20.12.1989. Akta 17383/II-gr. zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] / Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Maciej Mach był rozpracowywany w ramach SOS/SOR krypt. "Rozłam II" nr rej. KR 32788. Został zarejestrowany 08.01.1987 przez Pion V DUSW SB w Krakowie-Nowej Hucie pod numerem KR 33169. SOS przekształcono 10.04.1987 w SOR "Rozłam II" nr KR 32788. Działał w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność" na terenie Kombinatu HiL w Krakowie Nowej Hucie. Sprawę zakończono i materiały złożono 26.09.1987 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygnaturą 17057/II-gr. Akta zniszczono w grudniu 1989. Akta 17057/II-gr zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Maciej Mach był rozpracowywany w ramach SOR "Komitet" KR 35259. Został zarejestrowany 03.12.1988 przez Pion V DUSW SB w Krakowie-Nowej Hucie do numeru 33918. W ramach tej sprawy SB prowadziła rozpracowanie odtwarzających się w Kombinacie HiL struktur NSZZ "Solidarność". Materiały sprawy zostały zniszczone 20.12.1989 w jednostce operacyjnej. Akta KR 35259 zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Maciej Mach przechodzi w SOS krypt. "Jenot" jako osoba utrzymująca kontakt z głównym figurantem sprawy. M. Mach był członkiem Komisji Robotniczej Hutników i działaczem ośrodka duszpasterskiego w Krakowie. Zajmował się wydawaniem i kolportażem wydawnictw drugiego obiegu. IPN Sz 00105/274 (5266/II), IPN Sz 00124/785 (5266/II) mkf.
Akta kontrolno-śledcze Akta kontrolno-śledcze dotyczące druku i kolportażu przez Macieja Macha wydawnictw drugiego obiegu m. in. pisma "Hutnik". Został zatrzymany 19.02.1985, aresztowany 21.02.1985 i oskarżony 27.03.1985. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Krakowie-Nowej Hucie z 07.06.1985 został skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat oraz 50 tys. zł grzywny. IPN Kr 096/1099 (5688/III) mkf.
Akta sądowe Maciej Mach został tymczasowo aresztowany 21.02.1985 i oskarżony 27.03.1985 w związku z podejrzeniem o kolportaż pism "Hutnik", i "Aktualności". Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie z 07.06.1985 został skazany na karę 1,5 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat. IPN Kr 17/239 (II K 344/85/N) t. 2
Akta penitencjarne Akta penitencjarne M. Macha. Został aresztowany 21.02.1985 i osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie jako podejrzany o kolportaż wydawnictw bezdebitowych w 1985. Postanowieniem z 07.06.1985 uchylono areszt tymczasowy i zwolniono M. Macha. IPN Kr 081/482 (38/528/85)
Akta kontrolno-śledcze Akta Wydziału Śledczego WUSW w Krakowie w sprawie strajku na Kombinacie HiL w okresie 26.04.1988-05.05.1988. Maciej Mach został aresztowany 06.05.1988 i oskarżony z art. 282a kk o udział i kierowanie strajkiem. Decyzją Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie z 13.01.1989 postępowanie zostało umorzone. M. Mach został zwolniony z aresztu 16.05.1988. Materiały złożono 17.07.1989 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygnaturą 5987/III-gr. IPN Kr 07/5522, t. 1-6 (5987/III-gr.), IPN Kr 096/1206 (5987/III-gr.) mkf.
Akta penitencjarne Maciej Mach został tymczasowo aresztowany 06.05.1988 i osadzony w Areszcie Śledczym w Krakowie w związku z podejrzeniem o kierowanie akcją protestacyjną w HiL w Krakowie. Został zwolniony 16.05.1988. IPN Kr 081/553 (38/330/88)
Akta paszportowe Akta paszportowe M. Macha. Zastrzeżenie wyjazdu do WKŚ nr Z-9185/85 wniesione przez Wydział Śledczy WUSW w Krakowie na okres 12.03.1985-12.03.1987 spowodowane sprawą o kolportaż wydawnictw. Zastrzeżenie wyjazdu do WKŚ nr Z-0392/88 wniesione przez Wydział Śledczy WUSW w Krakowie na okres 29.03.1988-07.06.1990 z powodu wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty. Anulowano 18.07.1989. Zastrzeżenie wyjazdu do WKŚ nr Z-0848/88 wniesione przez Wydział Śledczy WUSW w Krakowie na okres 14.06.1988-01.07.1989 w związku z prowadzonym śledztwem w sprawie strajku na Kombinacie HiL. Anulowano 25.04.1989 w związku z umorzeniem śledztwa. IPN Kr 37/271728 (EAKr 271728)
.