Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan Jan
Nazwisko: Olszewski
Miejsce urodzenia: Pruska Łąka
Data urodzenia: 10-01-1945
Imię ojca: Jan
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Stefan Olszewski zarejestrowany 09.02.1981 pod nr 6796 do SOS krypt. "Kilometrówka" (nr rej. 6084), założonej 12.08.1980 na węzeł PKP Toruń w celu "bieżącej kontroli nastrojów wśród drużyn trakcyjnych i niedopuszczenia do ewentualnych przerw w pracy". S. Olszewski objęty SOS "Kilometrówka" z powodu pełnienia funkcji wiceprzewodniczącego KZ NSZZ "Solidarność" przy Lokomotywowni PKP Toruń. 05.12.1980 z ramienia "Solidarności" brał udział w rozmowach z Ministrem Komunikacji. 31.03.1981 sprawę przejął do prowadzenia Wydz. II KWMO w Toruniu. 02.12.1981 materiały, po wcześniejszym wyłączeniu części z nich do innych spraw (SOS "Truman", SOS "Gagarin"), złożono w archiwum. S. Olszewski od 20.03.1981 został objęty dalszą kontrolą w ramach SOS krypt. "Arlekin". IPN By 081/532 t. 1 (961/II)
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania do wprowadzenia stanu wojennego w woj. toruńskim. W aktach znajduje się «plan przeprowadzenia rozmowy ostrzegawczej w ramach operacji "Klon"» ze Stefanem Olszewskim sporządzony 10.11.1981 przez Wydz. II KWMO w Toruniu. Ww. aktywny działacz NSZZ «Solidarność» na węźle toruńskim, czynny w okresie strajku głodowego kolejarzy Lokomotywowni PKP Toruń w październiku 1980, inicjował i popierał żądania kolejarzy wobec władz zwierzchnich. Ze względu na swoją działalność związkową oraz "zagrożenie" wynikające z prowadzenia przez ww. działalności objęty kontrolą w ramach SOS krypt. "Arlekin". IPN By 466/1 (156/82), IPN By 466/2 (156/83), IPN By 466/3 (156/84)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rozpracowywany w ramach SOS krypt. "Arlekin" jako działacz NSZZ «Solidarność» przy Lokomotywowni PKP Toruń, dwukrotnie internowany za nielegalną działalność związkową. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 1412/II zostały zniszczone 22.01.1990 przez Wydz. OG WUSW w Toruniu. Materiałów o sygn. 1412/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania Materiały dotyczące internowanych z woj. toruńskiego. Stefan Olszewski internowany od 13.12.1981 do 31.12.1981 w ZK w Potulicach ze względu na prowadzenie aktywnej działalności w NSZZ «Solidarność» przy Lokomotywowni PKP Toruń. Ww. 1.05.1982 uczestniczył w zgromadzeniu zorganizowanym przez NSZZ «Solidarność» na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu. 10.05.1982 przeszukano mieszkanie ww., gdzie znaleziono nielegalne wydawnictwa m.in. pismo "Kontra", "Toruński Informator Solidarności", "Wiadomości Potulickie" oraz 3 tys. arkuszy papieru białego przeznaczonego do powielania. Ww. zatrzymano na 48 godz., a następnie podjęto decyzję o internowaniu do OO. w Strzebielinku. IPN By 082/1 t. 9 (54/III), IPN By 076/321
Akta internowanego Internowany 13.12.1981 na mocy decyzji nr 90/81-OEA wydanej 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu, ponieważ "podburza do nieposzanowania prawa". Zwolniony na mocy decyzji nr 90/81-18 o uchyleniu internowania wydanej 31.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. IPN By 97/97 (40/A/97)
Akta kontrolne śledztwa Dowody rzeczowe do śledztwa w sprawie ujawnienia ulotek w rożnych miejscach na terenie Torunia. 10.05.1982 w mieszkaniu Stefana Olszewskiego dokonano przeszukania, w trakcie którego znaleziono m.in. nielegalne wydawnictwa oraz 3 tys. arkuszy białego papieru do powielania. IPN By 082/144 t. 27 (197/III)
Akta internowanego Internowany na mocy decyzji nr 262/82 wydanej 12.05.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu, ponieważ "nie przestrzega obowiązującego prawa w czasie trwania stanu wojennego". Zwolniony na mocy decyzji nr 262/82-183 wydanej 30.06.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu. IPN Gd 159/184
Akta śledcze Akta śledztwa prowadzonego od 2.03.1984 w sprawie kolportowania na terenie Torunia ulotek zatytułowanych "Elana" sygnowanych przez zdelegalizowany NSZZ «Solidarność». W związku ze sprawą 8.03.1984 przeszukano pomieszczenia mieszkalne S. Olszewskiego. W trakcie przeszukania nie odnaleziono żadnych materiałów. IPN By 082/145 t. 4 (198/III)
Kwestionariusz ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Kontrola operacyjna byłego wiceprzewodniczącego KZ NSZZ «Solidarność» w Lokomotywowni Pozaklasowej PKP Toruń Główny, ponieważ utrzymywał kontakty z byłymi członkami związkowymi, brał udział w imprezach organizowanych przez tzw. "podziemie Solidarności", aktywnie uczestniczył we mszy św. w intencji Ojczyzny w dn. 27.11.1985 w kościele p.w. Św. Józefa w Toruniu. Od 03.02.1986 inwigilowano korespondencję krajową i zagraniczną wychodzącą i przychodzącą na adres ww. 12.03.1986 KE krypt. "Siwy" przekwalifikowano na SOS, ponieważ ww. podjął próbę odbudowania struktur związkowych na obiektach PKP Toruń Gł. Sprawę zakończono ze względu na niepodejmowanie przez ww. działalności niezgodnej z obowiązującym prawem. Z materiałów złożonych do archiwum pod sygn. 2052/II 22.03.1988 wykonano mikrofilm pod sygn. 2052/2. Materiały o sygn. 2052/II zostały zniszczone 22.01.1990 przez Wydz. OG WUSW w Toruniu. IPN By 0104/217 (mkf 2052/2)
Akta paszportowe W aktach paszportowych Stefana Olszewskiego znajduje się notatka służbowa sporządzona 24.03.1982 przez Wydz. II KWMO w Toruniu dotycząca działalności związkowej ww. Od początku powstania NSZZ «Solidarność» ww. był jego aktywnym działaczem, został wybrany wiceprzewodniczącym KZ NSZZ «Solidarność» przy Lokomotywowni PKP Toruń. Ze względu na swoją działalność był rozpracowywany w ramach SOS krypt. "Arlekin" nr rej. 6796. W aktach znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę nr Z-I-1525 wydane 18.07.1983 przez Wydz. II WUSW w Toruniu do KK (kraje kapitalistyczne) i KDL (kraje demokracji ludowej) w okresie od 18.07.1983 do 18.07.1985, ponieważ "ww. był aktywnym działaczem NSZZ «Solidarność», inicjował akcje protestacyjne skierowane p-ko podstawowym interesom kraju. W przypadku wyjazdu za granicę może wejść w kontakt z środkami zagranicznymi b. «Solidarności» oraz przekazać informacje dot. aktualnej sytuacji woj. toruńskiego". IPN By 681/38568 (EATO 38568)
.