Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Celestyn Stanisław
Nazwisko: Nagięć
Miejsce urodzenia: Nowosiółki
Data urodzenia: 24-09-1921
Imię ojca: Wawrzyniec
Imię matki: Elżbieta
Znany/a też jako:
Sas

Koropiec

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Śledztwo prowadzone przez Wydz. Śledczy WUBP w Krakowie w okresie od 20.11.1946 do 08.01.1947 przeciwko kilkunastu osobom - członkom nielegalnej, opozycyjnej organizacji działającej pod nazwą "Liga Walki z Bolszewizmem", która była odłamem Narodowych Sił Zbrojnych. Celestyn Nagięć - żołnierz AK ps. "Sas", członek Samodzielnego Batalionu Partyzanckiego "Skała" - od marca 1946 do chwili zatrzymania tj. do dnia 27.11.1946, należał w Krakowie do "Ligii Walki z Bolszewizmem", brał udział w akcjach organizowanych przez tę organizację i używał ps. "Koropiec". Na mocy postanowienia Podprokuratora Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Krakowie 27.11.1946 tymczasowo aresztowany i osadzony w więzieniu Montelupich w Krakowie. Śledztwo zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia. IPN Kr 05/9 t. 1-3 (316/III), IPN Kr 096/279 (316/3) mikrofilm.
Akta prokuratorskie dotyczą między innymi Celestyna Nagięcia - członka opozycyjnej organizacji działającej pod nazwą "Liga Walki z Bolszewizmem", która była odłamem Narodowych Sił Zbrojnych. Celestyn Nagięć został oskarżony o to, że w okresie od marca 1946 do 27.11.1946 w Krakowie był członkiem wyżej wymienionej organizacji oraz w jej ramach prowadził nielegalną działalność. Sprawa została skierowana do sądu z wnioskiem o rozpatrzenie w trybie doraźnym. IPN Kr 111/442 (Pr. 3081/46).
Akta sądowe w sprawie Celestyna Nagięcia i innych oskarżonych o przynależność do "Ligi Walki z Bolszewizmem". Celestyn Nagięć wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie z 03.02.1947 (sprawa rozpatrywana w trybie doraźnym) został uznany winnym tego, że w okresie od marca 1946 do sierpnia 1946 w Krakowie należał do nielegalnej organizacji "Liga Walki z Bolszewizmem" "usiłującej zmienić przemocą ustrój Państwa Polskiego" i brał udział w akcjach organizowanych przez tę organizację. Za powyższe skazany został na karę łączną 15 lat więzienia oraz karę dodatkową utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 5 lat oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Postanowieniem Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie z 17.03.1947 karę złagodzono do 10 lat więzienia na podstawie ustawy o amnestii. Przebywał w więzieniu Montelupich w Krakowie, w więzieniu Rawiczu i w więzieniu w Potulicach. Zwolniony warunkowo dn. 08.01.1955. Sąd Wojewódzki w Krakowie Wydz. III Karny Postanowieniem z 22.02.1994 stwierdził nieważność wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie z 03.02.1947. IPN Kr 110/1080 t. 1-3 (Sr. 83/47, Sr 356/47).
W okresie od 09.06.1947 do 13.03.1953 osadzony w Centralnym Więzieniu w Rawiczu, następnie przetransportowany do Więzienia w Potulicach. IPN Po 3/35, IPN Po 3/38, IPN Po 3/42, IPN Po 3/43, IPN Po 3/44, IPN Po 3/45, IPN Po 3/46, IPN Po 3/48, IPN Po 3/96
Rozpracowywany w ramach Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej prowadzonej w okresie od 27.10.1956 do 23.07.1960 przez PDdsBP/KPMO w Węgorzewie pod nr rejestr. 1841/a następnie przez Wydz. III KWMO Olsztyn pod nr rejestr. 2162 jako osoba negatywnie ustosunkowana do PRL, która odsiadywała karę pozbawienia wolności za działalność skierowaną przeciwko PRL. Celestyn Nagięć - od 1942 żołnierz ZWZ-AK, od 1944 w Samodzielnym Batalionie Partyzanckim "Skała", w 1946 działacz "Ligii Walki z Bolszewizmem" na terenie Krakowie. Za swoją działalność w ww. organizacji skazany na 10 lat więzienia. Po opuszczeniu więzienia przybył na teren woj. olsztyńskiego i podjął pracę na terenie Węgorzewa. Celem prowadzenia sprawy było rozpoznanie zachowania Celestyna Nagięcia, jego zamierzeń na przyszłość oraz ustalenie w jakim celu przybył do Węgorzewa położonego w pasie granicznym. Podczas prowadzenia sprawy stosowano inwigilację korespondencji. W związku z wyjazdem Celestyna Nagięcia do Olsztyna, sprawę postanowieniem z dnia 11.04.1957 przekazano do Wydz. III KWMO w Olsztynie. Prowadzenie sprawy zakończono w związku z niestwierdzeniem „wrogiej” działalności. Akta o sygn. 10170/II zmikrofilmowano 19.09.1986, a następnie zniszczono za protokołem brakowania akt Nr 33/87. Zachował się mikrofilm o sygn. IPN Bi 0089/1549 (1570/2). IPN Bi 0089/1549 (1570/2) mikrofilm.
Sprawa Obiektowa krypt. "Uczelnia R" nr rejestr. Ol 4452, prowadzona w okresie od 27.10.1970 do 16.01.1990 przez Wydz. III KWMO/WUSW w Olsztynie celem operacyjnej ochrony Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W informacji dotyczącej żony Celestyna Nagięcia, która pełniła funkcję prorektora Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, znajdują się zapisy dotyczące Celestyna Nagięcia: żołnierz AK, ujawnił się 13.10.1945, w marcu 1946 wstąpił do Narodowych Sił Zbrojnych i działał w organizacji „Liga Walki z Bolszewizmem”, aresztowany w listopadzie 1946 i skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie, po zastosowaniu amnestii karę zmniejszono do 10 lat pozbawienia wolności. IPN Bi 065/4/3 (767/IV).
Charakterystyka nr 189 nielegalnej organizacji pn. "Liga Walki z Bolszewizmem" działającej w roku 1946 na terenie m. Krakowa oraz powiatów chrzanowskiego i krakowskiego w woj. krakowskim. Podstawowym celem organizacji była walka z ustrojem komunistycznym, m.in. członkowie organizacji kolportowali ulotki wzywające do głosowania "3 x nie" w referendum ludowym. Celestyn Nagięć ps. "Koropiec" od marca 1946 był członkiem "Ligii Walki z Bolszewizmem" i brał udział w akcjach organizowanych przez tę organizację. Za swoją działalność skazany dn. 03.02.1947 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Krakowie na karę 15 lat więzienia, którą na mocy amnestii złagodzono do 10 lat pozbawienia wolności. Zwolniony z więzienia dn. 08.01.1955. Kwestionariusz osobowy dotyczący Celestyna Nagięcia sporządzony został 11.06.1985 w Wydz. "C" WUSW w Krakowie na podstawie m.in. materiałów o sygn. 316/III. IPN Kr 074/188 (189/X).
Materiały dotyczące byłych żołnierzy AK zawierają m.in. kopie dokumentów dot. Celestyna Nagięcia - między innymi życiorys, legitymacje, zaświadczenia o odznaczeniach, wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie z 03.02.1947, unieważnienie ww. wyroku, korespondencję. IPN Kr 169/1.
Dokumenty przekazane przez Środowisko Żołnierzy Kedywu Krakowskiego Okręgu AK i Samodzielnego Baonu Partyzanckiego „Skała” AK w Krakowie. Materiały zawierają m.in. korespondencję Celestyna Nagięcia ps. "Sas" ze środowiskiem żołnierzy Samodzielnego Baonu Partyzanckiego „Skała” AK w Krakowie oraz korespondencję żony Celestyna Nagięcia dotyczącą wydania drukiem wspomnień Celestyna Nagięcia. IPN Kr 139/27.
.