Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Andrzej
Nazwisko: Karwowski
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 23-03-1940
Imię ojca: Otton
Imię matki: Halina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 20.05.1980 zarejestrowany pod nr 5805 do SO krypt. "Zachód" nr rej. 1285 prowadzonej od 4.11.1975 do 5.06.1990 przez Wydz. II KWMO/WUSW w Toruniu. 3.02.1982 Wydz. II KWMO w Toruniu sprawę przekazał do Wydz. III KWMO w Toruniu. 25.06.1982 ww. został przerejestrowany do SOR krypt. „Docent” z powodu aktywnego zaangażowania w działalność tzw. »Klubu Rzeczpospolitej Samorządnej«. Z powodu zaniechania działalności materiały dot. SOR krypt. "Docent" złożono do archiwum pod sygn. 1499/II. Akta SO krypt. „Zachód” złożono do archiwum pod nr 161/IV. Materiałów o sygn. 1499/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta operacyjne Akta dotyczące przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego na terenie woj. toruńskiego. J. Karwowski figuruje we „Wniosku o zatrzymanie” sporządzonym 12.12.1981 przez Zastępcę Naczelnika Wydz. III KWMO w Toruniu w związku z wysunięciem przez ww. podczas jednego z zebrań NSZZ „Solidarność” propozycji założenia «Klubu Rzeczpospolitej Samorządnej „Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość”». Ww. figuruje w Wykazie osób przewidzianych do izolacji z terenu woj. toruńskiego sporządzonym przez Wydz. III „A” KWMO w Toruniu 3.02.1981 oraz w »Planie realizacji internowania wytypowanych osób z województwa toruńskiego« Wydz. Śledczego KWMO w Toruniu z 19.09.1982. IPN By 466/3 (156/83)
Akta internowania Akta dot. osób internowanych z terenu woj. toruńskiego w latach 1981-1982. J. Karwowski, inicjator i założyciel przy NSZZ „Solidarność” UMK w Toruniu „Klubu Rzeczypospolitej Samorządnej’ został internowany do OO. w Potulicach na mocy decyzji nr 182/81 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Toruniu z 12.12.1981 z powodu „podburzania do nieposzanowania prawa”. Zwolniony z internowania 12.01.1982. IPN By 082/1 t. 5 (54/III), IPN By 076/321
Akta internowanego Jacek Karwowski 13.12.1981 internowany do OO. w Potulicach na mocy decyzji nr 176/81/OE wydanej 12.12.1981 przez Komendanta MO w Toruniu z powodu „podburzania do nieposzanowania prawa”. Decyzją nr 176/81-46 wydaną 19.01.1982 przez Komendanta MO w Toruniu wobec ww. uchylono internowanie. IPN By 97/60 (40/A/60)
Teczka kandydata na Tajnego Współpracownika [kTW] Opracowywany przez Szefa WUSW w Toruniu jako kandydat na tajnego współpracownika. Ww. nie pozyskano do współpracy. Materiały 30.01.1990 złożone do archiwum zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Informacje opracowane na podstawie meldunków dot. sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej w PRL nadsyłanych do Dep. III MSW w listopadzie 1981 z terenu całej PRL. J. Karwowski figuruje w „Wykazie osób, które przebywały w mieszkaniu innej osoby podczas przeszukania 22.11.1981”. IPN Bu 0296/260 t. 1 (KS/4/1418)
Akta paszportowe A. Karwowski otrzymał zastrzeżenie („Z”-I-1182) na wyjazd za granicę do KK (Krajów Kapitalistycznych) do 1.06.1984. Ww. 22.03.1984 odmówiono wydania paszportu na wyjazd do Hiszpanii w okresie od 25.03.1984 do 15.04.1984, w 05.1984 na wyjazd do RFN w okresie od 1.05.1984 do 31.07.1984, a także w 11.1984 do Hiszpanii w dniach 7-12.12.1984. 2.07.1984 otrzymał zgodę na jednorazowy wyjazd do RFN, a 4.12.1984 do Hiszpanii. Zastrzeżenie („Z”-I-1182) przedłużono do 17.04.1986. 11.12.1985 ww. odmówiono wydania paszportu na wyjazd służbowy do Szwecji. Ww. otrzymał zastrzeżenie („Z”-I-2271) do WKŚ (Wszystkich Krajów Świata) do 23.10.1987. w dn. 30.04.1986 otrzymał zgodę na wyjazd do WKŚ na okres 1 roku; 18.11.1986 do WKE (Wszystkich Krajów Europy) na okres 1,5 roku. 16.01.1987 wyjechał do RFN i 27.02.1987 wrócił do kraju przerywając badania naukowe. 6.03.1987 ponownie uzyskał zgodę na wyjazd do WKE na okres 1 roku. IPN By 681/6614 (EATO 6614)
.