Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof
Nazwisko: Hariasz
Miejsce urodzenia: Kolbuszowa
Data urodzenia: 18-01-1955
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Genowefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe W aktach paszportowych znajduje się informacja o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę nr Z-I-2908/82 wydanym na wniosek Wydz. III KWMO w Lublinie na okres od 10.03.1982 do 10.03.1984 oraz informacja o zastrzeżeniu nr Z-I-3194/82 -na wniosek Wydz. Śledczego KWMO w Lublinie do wszyskich krajów świata od 14.09.1982 do odwołania (anulowano dn. 2.08.1984). IPN Lu 0358/1072 (EALU 44122)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany dn. 4.02.1980 pod nr 24843 jako figurant SOS krypt. "Kudłacz" ze względu na "propagowanie wrogich poglądów i dzialalność skierowaną przeciwko linii politycznej partii". Dn. 17.02.1982 dokonano przeszukania jego mieszkania, podczas którego zakwestionowano materiały "świadczące o tym, że prowadzi on nielegalną działalność o charakterze politycznym i dlatego został internowany, a następnie dnia 12.05.1982 wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie skazany na 1 rok i 3 m-ce pozbawienia wolności oraz 3000 zł opłaty i kosztów postępowania. Dnia 29.05.1982 zaniechano dalszego prowadzenia sprawy". Materiały zarchiwizowano do nr III/14747. IPN Lu 023/271 (III/14745) t. 1
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w materiałach sprawy krypt. "Związek" dot. Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność" w Lublinie jako aktywny działacz związku, m.in. w wykazie osób podlegających internowaniu. IPN Lu 018/162 (IV/249) t. 1
Akta operacyjne Wystepuje w materiałach dot. NSZZ "Solidarność" oraz osób internowanych w okresie stanu wojennego. Większość materiałów została zniszczona za protokołem brakowania akt z dn. 13.09.1989. Akta zachowane częściowo pod sygn. IPN Lu 020/638 (II/10190)
Akta kontrolne śledztwa Akta kontrolne śledztwa przeciwko K. Hariaszowi i innym, podejrzanym o sporządzanie, gromadzenie i przechowywanie w celu rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw, m.in. Biuletynu Informacyjnego "Solidarności". Dn. 17.02.1982 dokonano przeszukania mieszkania K. Hariasza, podczas którego zakwestionowano wiele egzemplarzy literatury bezdebitowej. Po przeszukaniu zatrzymany, a następnie internowany. Dn. 12.05.1982 skazany przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie na 1 rok i 3 m-ce pozbawienia wolności. Do akt włączono materiały sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. "Kudłacz" nr rej. 24843 i zarchiwizowano pod jedną sygn. III/14745. IPN Lu 023/271 (III/14745) t. 2
Akta prokuratorskie Akta postępowania przeciwko K. Hariaszowi podejrzanemu o "sporządzanie, gromadzenie i przechowywanie w celu rozpowszechniania materiałów zawierających treści mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". Zatrzymany dn. 18.02.1982, a następnie internowany. IPN Lu 97/1313
Akta prokuratorskie Akta w sprawie sporządzania, gromadzenia i przechowywania nielegalnych wydawnictw przeciwko K. Hariaszowi i innym. Śledztwo poprowadzono w trybie doraźnym. Dn. 17.04.1982 przekazano sprawę wraz z aktem oskarżenia do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie. IPN Lu 94/487
Akta sądowe Akta w sprawie karnej przeciwko Krzysztofowi Hariaszowi, oskarżonemu o to, że "w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 16 lutego 1982 r. w Lublinie i innych miejscowościach, działając wspólnie z innymi nieustalonymi osobami, w celu rozpowszechniania sporządzał, gromadził i przechowywał pisma i druki zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój społeczny lub rozruchy". Dn. 12.05.1982 skazany na 1 rok i 3 miesiące więzienia z zaliczeniem aresztu tymczasowego od dn. 7.04.1982. Dn. 9.02.1983 Sąd postanowił warunkowo zwolnić K. Hariasza, uwzględniając tym samym prośbę o warunkowe przedterminowe zwolnienie. IPN Lu 97/1314 (Sg. 59/82)
Akta internowanego Zatrzymany dn. 18.02.1982 i od dn. 19.02.1982 internowany na mocy decyzji nr 148 z dn. 19.02.1982 Komendanta Wojewódzkiego MO w Lublinie. Umieszczony w Ośrodku Odosobnienia we Włodawie, a nastepnie dn. 26.03.1982 przeniesiony do Zakładu Karnego w Lublinie. Dn. 7.04.1982 przeniesiony na oddział śledczy (areszt tymczasowy). IPN Lu 23/125 (47/IV/82)
Akta sądowe Akta w sprawie karnej przeciwko innym osobom oskarżonym o kontynuowanie działalności w zawieszonym Niezależnym Zrzeszeniu Studentów i kierowanie strajkiem okupacyjnym w domu studenckim UMCS w Lublinie. Krzysztof Hariasz występuje w materiałach jako członek uczelnianego komitetu strajkowego w domu studenckim "Grześ". IPN Lu 225/4 (II K. 20/82)
Akta penitencjarne Akta tymczasowo resztowanego-skazanego - na podstawie postanowienia Wojskowej Prokuraturty Garnizonowej w Lublinie z dn. 7.04.1982 tymczasowo aresztowany i umieszczony w Areszcie Śledczym w Lublinie jako podejrzany o "sporządzanie, gromadzenie i przechowywanie w celu rozpowszechniania pism i druków zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać nipokój publiczny lub rozruchy". Dn. 12.05.1982 skazany przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie na 1 rok i 3 miesiące pozbawienia wolności. Dn. 27.05.1982 przeniesiony do Zakładu Karnego w Łęczycy, a następnie dn. 4.06.1982 do Zakładu Karnego w Hrubieszowie, skąd w dn. 9.02.1983 został warunkowo zwolniony. IPN Lu 78/60
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa krypt. "Boruta" nr rej. 28373 została założona "na fakt otrzymywania przez pracowników tut. Wydziału anonimów pogróżkowych". Autor listów pisał w imieniu "podziemia studenckiego ruchu oporu uczelni lubelskich", dlatego K. Hariasz znalazł się w kręgu podejrzanych. Jednak "mimo zrealizowania szeregu wielokrotnych działań niewykryto sprawcy lub sprawców. Dnia 24.12.1984 zaniechano dalszego prowadzenia sprawy". IPN Lu 0218/45 t. 1 (III/14847)
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie sporządzania i wysyłania do Wydz. III KWMO w Lublinie anonimów pogróżkowych. K. Hariasz występuje w sprawie jako jeden z podejrzanych. Postępowanie zakończono dn. 14.04.1983 z powodu niewykrycia sprawców. IPN Lu 0218/45 t. 2 (III/14847)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany dn. 6.02.1985 pod nr 32419 jako figurant KE krypt. "Aktor" ze względu na na to, że wyemigrował do USA i zachodziło podejrzenie, że "może być wykorzystywany do prowadzenia antypolskiej dzialalności z inspiracji amerykańskich służb specjalnych". Dn. 7.03.1989 przerejestrowano go do SO krypt. "Jankesi". Materiały wybrakowano w jednostce operacyjnej w styczniu 1990. Materiały zostały zniszczone; wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Sprawa Obiektowa [SO] Dn. 7.03.1989 zarejestrowany do SO krypt. "Jankesi" nr rej. 13724. Materiały zniszczono na czynnych numerach za protokołem brakowania akt nr 015/90 z dn. 29.01.1990, a sprawę zdjęto z ewidencji operacyjnej w dn. 31.01.1990. Materiały wybrakowano w jednostce operacyjnej; wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych
.