Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Mickiewicz
Miejsce urodzenia: Aleksandrów Kujawski
Data urodzenia: 21-11-1952
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zbigniew Mickiewicz został zarejestrowany 05.10.1981 do nr 3881 do sprawy obiektowej krypt. „Niezależni” nr rej. 3360. Sprawę dotyczącą „operacyjnej ochrony MKZ NSZZ »Solidarność« we Włocławku przed wpływami elementów antysocjalistycznych” prowadził od 11.10.1980 do 09.10.1985 Wydz. III „A”/V KWMO/WUSW we Włocławku. 25.03.1982 Zbigniew Mickiewicz został przerejestrowany do nr 4562 i poddany dalszej kontroli operacyjnej w ramach kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Poeta”. 09.10.1985 materiały złożono do archiwum pod sygn. 403/IV i zniszczono 18.10.1989 za protokołem brakowania nr 14. Materiały o sygn. 403/IV zniszczono 18.1.01989. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta internowania Zbigniewa Mickiewicza. Internowany w ramach Akcji „Jodła” w ZK we Włocławku-Mielęcinie od 13.12.1981 do 13.02.1982 na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO we Włocławku. Został zarejestrowany 17.12.1981 w ramach Akcji „Jodła” do nr 4138 przez Wydz. „C” KWMO we Włocławku. IPN By 080/432, IPN By 074/21 t. 1 (399/IV).
Akta internowanego Zbigniewa Mickiewicza. Internowany 13.12.1981 na mocy decyzji nr 55/81 z 13.12.1981 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO we Włocławku z powodu „prowadzenia aktywnej działalności polityczno-destrukcyjnej skierowanej przeciwko żywotnym interesom PRL”. Decyzją nr 55/a/81 z 13.02.1982 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego MO we Włocławku uchylono internowanie. IPN By 88/116 (31/82/56).
Zbigniew Mickiewicz, etatowy pracownik Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej oddelegowany z Rejonowej Komisji Koordynacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim został objęty kontrolą operacyjną po zwolnieniu z internowania w związku z tym, że „może podjąć działalność przeciw ustrojowi PRL i jej sojuszom”. Był organizatorem ruchu związkowego NSZZ „Solidarność” na terenie Aleksandrowa Kujawskiego oraz strajku w zakładzie pracy. Kontrolę w ramach kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Poeta” nr rej. 4562 prowadził Wydz. V KWMO/WUSW we Włocławku/ Pion V RUSW w Aleksandrowie Kujawskim w okresie od 25.03.1982 do 05.08.1987. W dn. 06.04.1982 ze Zbigniewem Mickiewiczem przeprowadzono rozmowę sondażową, na którą stawił się ze znaczkiem „Solidarności” przypiętym do marynarki. Stwierdził, że „po odwołaniu stanu wojennego związek nadal będzie działał”. 12.06.1982 przeprowadzono z nim kolejną rozmowę podczas której zaznaczył, że „nie zmienia swoich poglądów i nadal nic by nie zmienił w ruchu »Solidarności« tak pod względem programu jaki i pod względem składu personalnego”. Od 06.04.1982 do 06.05.1985 wielokrotnie prowadzono rozmowy operacyjne-sondażowe. Figuruje w odpisie donosu od TW ps. „Andrzej” z 11.01.1984, który zdał szczegółową relację z wyjazdu do Głogowca na mszę święta, w której po raz pierwszy uczestniczyli internowani z ZK Włocławek-Mielęcin. Przechodzi w wyciągu z informacji TW ps. „Marzec” z 01.10.1985, w którym poza charakterystyką Zbigniewa Mickiewicza znajduje się zapis, że na terenie dworca PKP w Aleksandrowie Kujawskim przekazał innemu mężczyźnie jadącemu z Torunia do Kutna dwie torby. Przechodzi w wyciągu z informacji TW ps. „Jerzy” z 14.08.1986. Zbigniew Mickiewicz pełnił funkcję członka ZR, przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” w Zakładach Remontowo-Budowlanych i Mechanicznych Przemysłu Kruszyw i Surowców Mineralnych „Budkrusz” w Aleksandrowie Kujawskim. 02.02.1982 przeprowadzono z nim rozmowę w ZK Włocławek-Mielęcin. 18.10.1983 sprawę przejął Pion V RUSW w Aleksandrowie Kujawskim. Po zakończeniu sprawy materiały złożono do archiwum pod sygn. 1283/II i zniszczono 18.10.1989. Zachował się mikrofilm z akt o sygn. mkf 1283/2. IPN By 0102/71 (mkf 1283/2).
Akta kontrolne śledztwa (Wl 7/85) prowadzonego od 21.02.1985 do 02.08.1985 przez Wydz. Śledczy WUSW we Włocławku w sprawie nielegalnego gromadzenia i kolportażu wydawnictw bezdebitowych przez inną osobę, która jak wynika z notatki urzędowej sporządzonej 18.04.1985 przez starszego inspektora Wydz. III WUSW we Włocławku, utrzymywała kontakty ze Zbigniewem Mickiewiczem, członkiem b. Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” we Włocławku. Zbigniew Mickiewicz na stacji PKP w Aleksandrowie Kujawskim prowadził poufne rozmowy oraz „wynosił różne pakunki o nieznanej zawartości”. 17.04.1985 Wydz. Śledczy WUSW we Włocławku złożył wniosek do Prokuratury Wojewódzkiej we Włocławku o wydanie postanowienia na przeszukanie mieszkania Zbigniewa Mickiewicza. IPN By 073/121 (154/III).
.