Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Wincenty
Nazwisko: Skopowski
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 08-03-1948
Imię ojca: Leon
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Sklejka" dot. kontroli operacyjnej w związku ze strajkiem załogi w „Zakładach Sklejek i Chemicznego Przerobu Drewna »Sklejka«” w Bydgoszczy w okresie od 29.08.1980 do 31.08.1980. Ryszard Skopowski, Wiceprzewodniczący Zakładowej Komisji Związkowej NSZZ „Solidarność” wraz z innymi osobami figuruje w uzupełnieniu meldunku sporządzonego 22.09.1980 przez Zastępcę Naczelnika Wydz. III „A” KWMO w Bydgoszczy. Ww., aktywny członek Komitetu Strajkowego, pełniący funkcję lektora w MKZ NSZZ „Solidarność” występuje w meldunku operacyjnym z 5.12.1980. Oddelegowany wraz z inną osobą przez Komitet Strajkowy Zakładu nr 1 do załogi Zakładu nr 2 nie wyrażającej chęci przyłączenia się do strajku, której oświadczyli, iż „obejmują kierownictwo nad całą załogą żądając bezwzględnego wykonywania wszystkich wydawanych poleceń oraz kategorycznego przerwania pracy”. IPN By 044/1066 (5824/II)
Sprawa Obiektowa [SO]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] "Operacyjne zabezpieczenie NSZZ »Solidarność« przed negatywną działalnością grup antysocjalistycznych". 14.10.1980 zarejestrowany pod nr 18939 do SO krypt. "Gniazdo" nr 18917. W dn. 27.12.1981 SO przerejestrowano na SOS, od 25.09.1982 R. Skopowski kontrolowany w ramach KE krypt. „Brutal” w związku z tym, iż „był aktywnym działaczem NSZZ »Solidarność«”. Następnie kontrolę prowadził Wydz. VI KWMO w Bydgoszczy. Materiały dot. SO/SOS "Gniazdo"/"Inicjator" 2.02.1983 złożono do archiwum pod sygn. 1364/IV zostały częściowo zniszczone, natomiast materiały dot. KE „Brutal” 12.07.1985 złożone do archiwum pod sygn. 6528/II zniszczono 24.01.1990. Mat. o sygn. 6528/II oraz akt "Gniazdo" brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta operacyjne Akta dotyczą osób internowanych z terenu woj. bydgoskiego. R. Skopowski występuje w aktach jako internowany do ZK w Potulicach na mocy decyzji nr 25/81 wydanej 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Bydgoszczy w okresie od 13 do 23.12.1981. Ww. internowany w ramach operacji "Jodła", zarejestrowany przez Wydz. Śledczy KWMO w Bydgoszczy 18.12.1981 pod nr 19754. IPN By 069/1357 t. 4 (1364/IV, IPN 0164/9 t. 1)
Akta internowanego Ryszard Skopowski internowany 13.12.1981 na mocy decyzji nr 25/81 z 12.12.1981 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Bydgoszczy z tego powodu, że „może inspirować załogę przedsiębiorstwa do fizycznego przeciwstawiania się organom władzy oraz nawoływać do nieprzestrzegania przepisów prawa”. Decyzją nr 5/81/U z 23.12.1981 wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Bydgoszczy uchylono internowanie. IPN By 97/123 (40/A/123)
.