Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz Kazimierz
Nazwisko: Gaduła-Zawratyński
Nazwisko rodowe: Gaduła
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 22-11-1963
Imię ojca: Walenty
Imię matki: Alina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo wszczęte w związku z zatrzymaniem T. Gaduły 24.08.1982 podczas kolportowania ulotek o treści antypaństwowej. W trakcie przeszukania w mieszkaniu znaleziono przyrządy do drukowania oraz inne nielegalne materiały i ulotki. Tymczasowo aresztowany 26.08.1982. Ww. przedstawiono zarzut przechowywania i rozpowszechniania pism zawierających fałszywe wiadomości o sytuacji polit. i społ. w kraju. Postępowanie zakończono 09.09.1982. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Łodzi 10.09.1982 skierowała akt oskarżenia do Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. IPN Ld pf15/237 (1312/III), IPN Ld 092/14 (2910/XA).
Akta sądowe Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko T. Gadule. Skazany wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dn.24.09.1982 na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz 20 tys. zł grzywny. T. Gaduła objęty został dozorem kuratora sądowego. IPN By 51/167 (So.W. 374/82).
Akta dozoru sądowego T. Gaduła wyrokiem Sądu POW w Bydgoszczy został objęty dozorem kuratora sądowego. IPN By 51/168 (D 81/82, So.W 374/82).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Kontrolowany w ramach SOR krypt. „Chłopcy” (nr rej. 46164) założonej w związku z „ujawnieniem nielegalnego wydawania komunikatów, biuletynów i deklaracji” oraz ich kolportażem. Sprawę zakończono ze względu na zaprzestanie „wrogiej” działalności i przekazano do archiwum Wydz. „C” sygn. 06058/II. Materiały zniszczono za protokołem brakowania nr 995/89. Informacje dot. SOR krypt. „Chłopcy” zawierają meldunki Wydziału III KWMO do Departamentu III MSW. Wpis na podst. zapisów ewidencyjnych oraz akt adm. IPN BU 01232/13/3, IPN BU 01232/25/2
Sprawa Obiektowa [SO]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdz. [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] T. Gaduła występuje w sprawie obiektowej założonej na uczelnie wyższe w Łodzi jako członek grupy studentów Wydziału Prawa UŁ prowadzących działalność opozycyjną, która w listopadzie 1986 wystąpiła z inicjatywą reaktywowania Koła Młodych Prawników. Materiały zniszczono w 1990. Wpis na podst. akt adm. IPN BU 01232/12/3.
Materiały spraw o wykroczenie Materiały dot. ścigania w trybie karno-administracyjnym w okresie 1986-1989. T. Gadułę zatrzymano 07.11.1988 w Łodzi podczas happeningu „Galopująca inflacja”, którego uczestnicy „powodowali zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym”. Wszczęto wobec niego postępowanie w sprawie o wykroczenie. Sprawę skierowano do Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Łódź-Śródmieście. Kolegium postanowieniem z 29.11.1988 odmówiło wszczęcia postępowania przeciwko T. Gadule. IPN Ld Pf 15/461 (1538/III), IPN Ld 0050/75/15 (31/1/91).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany 11.10.1985 do SOS krypt. „Walet” pod nr 51613 ze względu na „nielegalną propagandę polityczną”. 26.03.1986 sprawę przesłano do Wydz. III WUSW w Łodzi. Materiały zwrócono 11.09.1986, po czym sprawę zarejestrowano pod innym numerem rejestracyjnym oraz zmieniono kategorię rejestracji na KE. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Inwigilację T. Gaduły kontynuowano w ramach KE krypt. „Walet” założonego 16.09.1986. Dnia 07.04.1988 zmieniono kategorię rejestracji na SOR. Materiały sprawy zniszczono bez archiwizacji 02.11.1989. Fragmentaryczne informacje dot. SOR „Walet” znajdują się w szyfrogramach przesyłanych przez Wydział III WUSW Łódź do Departamentu III MSW i dot. m.in. zorganizowania przez T. Gadułę manifestacji podczas sesji wyjazdowej Komitetu Ekonomicznego RM w Łodzi. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych oraz akt adm. IPN BU 01232/7.
Materiały administracyjne Charakterystyka T. Gaduły jako działacza opozycyjnego zamieszczona w materiałach przekazywanych przez Wydz.III WUSW w Łodzi dot. działaczy NZS na terenie uczelni wyższych w Łodzi. IPN BU 2521/24 (24).
Materiały operacyjne W teczce pracy TW ps. "Paweł" nr rej. 48817 znajduje się donos dot. T. Gaduły. IPN Ld 0040/2429 (46940/I).
Materiały operacyjne W teczce pracy TW ps. "Valeo" nr rej. 50928 znajdują się donosy dot. T. Gaduły. IPN Ld 0040/1093 t. 2 (45250/I).
Materiały operacyjne W teczce pracy TW ps. "Nowak" nr rej. 54530 znajdują się donosy dot. T. Gaduły. IPN Ld 0040/2325 t. 2 (46810/I).
.