Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Widuliński
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 08-11-1906
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały administracyjne zawierające sprawozdania roczne i miesięczne PUBP w Łęczycy za rok 1949. Tadeusz Widuliński występuje w sprawozdaniu za okres od 27.12.1948 do 27.01.1949 jako osoba zatrzymana przez PUBP w Łęczycy, podejrzana o wspieranie oddziału „Czarnego Orła” i jako osoba powiązana ze Stronnictwem Demokratycznym (SD). IPN Ld PF10/155 (162/X).
Akta śledcze. W trakcie prowadzenia śledztwa przez KP MO w Łęczycy w sprawie „wywieszenia plakatu o treści antypaństwowej”, w dn. 15.01.1949 mieszkanie T. Widulińskiego poddane zostało rewizji, w wyniku której odnaleziono „materiał służący do produkcji pism antypaństwowych”. Na wniosek Komendanta Powiatowego MO w Łęczycy, tego samego dnia T. Widuliński został aresztowany. Śledztwo zostało przekazane 17.01.1949 do PUBP w Łęczycy. Od dn. 18.01.1949 zastosowano wobec niego areszt tymczasowy, który trwał do momentu ogłoszenia wyroku. W marcu 1949 T. Widuliński został przeniesiony do aresztu WUBP w Łodzi. Na podstawie zebranego materiału dowodowego 01.04.1949 WUBP w Łodzi wszczął śledztwo nr 4/Łę/49, przeciwko T. Widulińskiemu – byłemu żołnierzowi Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) i Armii Krajowej (AK), pełniącemu funkcję zastępcy komendanta obwodu na terenie m. Ozorkowa - o przynależność: do Narodowych Sił Zbrojnych krypt. „Błyskawica”, Stronnictwa Narodowego oraz o „próbę zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego”. Śledztwo zakończono 28.08.1949. Wydz. Śledczy WUBP w Łodzi wydał 31.08.1949 akt oskarżenia i przekazał materiały do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Łodzi (sprawa nr Pr. II 33/49). IPN Ld PF12/268 (2115/III, 2115/VII).
Akta sądowe. Sprawa sądowa nr Sr. 36/50, prowadzona od 31.08.1949 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi. Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Łodzi 31.08.1949 przesłała akta do Wojskowego Sądu Rejonowego (WSR) w Łodzi. Wyrokiem WSR w Łodzi z dn. 28.02.1950 Widuliński Tadeusz ps. „Bronek” został uznany za winnego i skazany na 15 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 5 lat oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Karę na mocy ustawy o amnestii z 22.02.1947 złagodzono do lat 10. T. Widuliński wnosił skargi rewizyjne wobec powyższego wyroku. Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie w dn. 11.07.1950 pozostawił skargi rewizyjne bez uwzględnia wobec spraw nr Sr.36/50 i utrzymał wyrok z dn. 28.02.1950 w mocy. Postanowieniem WSR w Łodzi z dn. 04.01.1955 T. Widuliński został 08.01.1955 warunkowo zwolniony z odbywania kary, jednocześnie sąd wyznaczył mu okres próby do dn. 18.01.1959. Sąd Wojewódzki dla m. Łodzi 16.10.1956 zastosował amnestię z dn. 27.04.1956 i na jej podstawie skrócił karę wobec T. Widulińskiego do 2 lat i 6 miesięcy. Karę przepadku mienia darował w części niewykonanej. IPN Ld 6/847 (Sr. 36/50).
Akta penitencjarne. Od 15.01.1949 przebywał w areszcie KP MO w Łęczycy. Od 17.01.1949 w areszcie śledczym PUBP w Łęczycy, a od 18.01.1949 w więzieniu w Łęczycy. W marcu 1949 został przeniesiony do aresztu WUBP w Łodzi. Od 08.03.1950 do dnia rozprawy umieszczony w więzieniu karno-śledczym w Łodzi przy ul. Kraszewskiego. Po ogłoszeniu wyroku ponownie tam został osadzony. W dn. 13.09.1950 przetransportowany do Centralnego Więzienia we Wronkach, a następnie od 16.01.1952 przeniesiony do Więzienia w Sieradzu. 25.02.1954 przewieziony do Zakładu Karnego nr I we Wrocławiu. Postanowieniem WSR w Łodzi z dn. 04.01.1955, T. Widuliński został 08.01.1955 warunkowo zwolniony. Materiałów penitencjarnych nie odnaleziono. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych i akt śledczych: IPN Ld PF12/268 (2115/III, 2115/VII), IPN Ld 7/152, IPN Po 3/69, IPN Po 3/70, IPN Po 3/62, IPN Po 3/63.
Sprawa Ewidencji Obserwacyjnej nr rej. 1366 prowadzona od 06.06.1956 przez Wydz. III WUds.BP Łódź oraz Wydz. III KMMO Łódź na Tadeusza Widulińskiego. Podlegał on kontroli operacyjnej po opuszczeniu zakładu karnego. Sprawę zakończono, zdjęto z ewidencji i złożono do archiwum w dn. 10.12.1957 do nr 1656/II. Materiały zniszczono prot. 878 p. 136 w roku 1986. Materiałów brak 1656/II. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały administracyjne zawierające kontrwywiadowcze charakterystyki powiatu łęczyckiego opracowane przez PUBP w Łęczycy za lata 1950-1952 i KPMO w Łęczycy za lata 1958-1961. T.Widuliński występuje w charakterystyce z dn. 03.02.1958, jako były zastępca dowódcy Armii Krajowej (AK) na ternie Ozorkowa, który w czasie okupacji zajmował się wywiadem. IPN Ld PF10/340 (356/X).
Materiały administracyjne Wydz. „C” KMO m. Łódź z roku 1964, zawierające analizy i opracowania dot. „nielegalnych organizacji i oddziałów podziemia zbrojnego działających na terenie województwa łódzkiego w latach 1945-1956. Tadeusz Widuliński występuje na liście osób związanych z organizacją „Niepodległość”. IPN Ld PF10/433 t. 3 (508/X).
Materiały administracyjne Wydz. „C” KMMO w Łodzi z roku 1974, zawierające opracowanie nr 49, dot. „nielegalnej organizacji pod nazwą >Grupa Egzekucyjna NSZ Błyskawica<”, za okres działania od lipca 1945 do września 1945. Tadeusz Widuliński należał do powyższej grupy do września 1945, kolejno przeszedł do org. „Niepodległość”. Za swoją działalność został aresztowany i skazany na 15 lat więzienia. IPN Ld 030/49.
Materiały administracyjne Wydz. „C” KM MO w Łodzi z roku 1975, zawierające opracowanie nr 78, dot. organizacji „Niepodległość” za okres działalności: od maja 1945 do marca 1946. Widuliński Tadeusz występuje w materiałach jako członek AK w okresie okupacji, po „wyzwoleniu” zaś jako członek „grupy dywersyjnej NSZ >Błyskawica<” i organizacji „Niepodległość”. Za swoją działalność został aresztowany i skazany na 15 lat więzienia. IPN Ld 030/78 (1270/X).
.