Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Jacek
Nazwisko: Pilchowski
Miejsce urodzenia: Gliwice
Data urodzenia: 17-03-1950
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Krystyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Jerzy Pilchowski został zarejestrowany w dn. 16.03.1978 do SOR krypt. "Przedwiośnie" (sprawa założona pierwotnie jako SOS krypt. "Przedwiośnie") dot. "propagowania wrogich poglądów i działalności skierowanej przeciwko linii politycznej partii, negatywnych wystąpień, kolportażu literatury antysocjalistycznej, wykorzystywania związków zawodowych do prowadzenia negatywnej działalności politycznej, udziału w nielegalnym zgromadzeniu o charakterze antysocjalistycznym, udziału w technicznym przygotowaniu nielegalnego czasopisma, inspirowania do przerwy w pracy". Mat. o sygn. 1015/II zniszczono w 1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Jerzy Pilchowski przechodzi w aktach śledztwa (RSD 2/80, Ds.393/80/S) prowadzonego przez Wydz. Śledczy KWMO w Wałbrzychu jako podejrzany o "rozpowszechnianie fałszywych wiadomości (publikacje KSS »KOR« i ROPCiO) mogących wyrządzić poważną szkodę interesom PRL". W dn. 29.12.1081 materiały dot. w/wym. wyłączono ze sprawy celem przekazania ich Naczelnej Prokuraturze Wojskowej w Warszawie i włączenia do sprawy II Ds 115/77 (dot. "czołowych działaczy KSS »KOR«"). W aktach RSD 2/80 zachowały się również materiały dot. SOR krypt. "Przedwiośnie" oraz śledztwa Wydz. Śledczego KWMO w Wałbrzychu (RSD 9/78) dot. rozpowszechniania bezdebitowych wydawnictw na terenie Wałbrzycha. Jerzy Pilchowski był w tej sprawie przesłuchiwany jako członek KOR, przeszukano jego mieszkanie oraz miejsce pracy. IPN Wr 028/51 (71/III)
Sprawa Obiektowa [SO] SO krypt. "Klan" przemianowana w dniu 24.08.1982 na SO krypt. "Związek" dot. "operacyjnej ochrony" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. Materiały zawierają m.in. charakterystyki działaczy, meldunki, notatki, plany zabezpieczeń zjazdów, plany działań spraw, stenogramy ze spotkań. Jerzy Pilchowski przechodzi w sprawie jako członek Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania przy MKZ NSZZ "Solidarność woj. wałbrzyskiego oraz w doniesieniu TW ps. "Roch". IPN Gd 003/166 (185/IV) t. 3,11,21,27
Akta operacyjne Akta zawierają materiały sprawy krypt. "Gotowość" dot. przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego. Jerzy Pilchowski figuruje w aktach jako członek zgromadzenia odbywającego się w mieszkaniu Jacka Kuronia w dn. 22.11.1981. IPN Gd 0207/3 (156/3)
Akta internowanego Jerzy Pilchowski został internowany 13.12.1981 z powodu "nawoływania do niepokojów społecznych i kolportażu antypaństwowej literatury". Podczas internowania w/wym. przebywał w: Areszcie Śledczym w Świdnicy (od 15.12.1981), Zakładzie Karnym w Kamiennej Górze (od 07.02.1982), Ośrodku Odosobnienia w Nysie (od 29.01.1982), Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie (od 30.07.1982) i Ośrodku Odosobnienia w Uhercach (od 16.08.1982). IPN Rz 57/463
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR krypt. „Watra” (prowadzona w latach 1973-1989) dot. Jacka Kuronia. Jerzy Pilchowski przechodzi w materiałach jako sygnatariusz Deklaracji Założycielskiej Ruchu Klubów Samorządnej Rzeczypospolitej "Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość". IPN BU 0204/1417 (50986/II) t. 46
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Jerzy Pilchowski został objęty kontrolą operacyjną w ramach KE krypt. "As" założonego na fakt "propagowania wrogich poglądów i działalności skierowanej przeciwko linii politycznej partii". Sprawę zakończono z powodu emigracji w/wym. Mat. o sygn. 1223/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały administracyjne Jerzy Pilchowski (jako działacz b. KSS-KOR) figuruje na wykazie osób przebywających za granicą, "których powrót do PRL jest niepożądany". IPN BU 0296/204 (KS/4/969) t. 17; IPN BU 0296/199 (KS/4/895) t. 2
Materiały administracyjne Jerzy Pilchowski występuje w Informatorze o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność" wrzesień-październik 1981, według którego od 1972 współpracował z Komitetem Obrony Robotników; w sierpniu 1980 był członkiem Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w kopalni "Wałbrzych"; jako członek NSZZ "Solidarność" pełnił w funkcję sekretarza, wiceprzewodniczącego MKZ w Wałbrzychu, członka Prezydium Zarządu Regionu Dolny Śląsk i członka Zarządu Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej w Wałbrzychu; kolportował nielegalną literaturę, podejmował próby tworzenia nieformalnej grupy o charakterze antysocjalistycznym i organizowania wykładów w ramach "Latającego Uniwersytetu". IPN Sz 0012/260 (1027/IV) t. 1
.