Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Witold Kazimierz
Nazwisko: Rak
Miejsce urodzenia: Grójec
Data urodzenia: 08-04-1953
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Genowefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Socha" nr rej. 6941, dot. powstania NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych w Radomiu. Witold Rak był przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" RI w Radomiu. Po wprowadzeniu stanu wojennego i zawieszeniu działalności związków zawodowych sprawę zakończono, a materiały złożono do archiwum pod sygn. II/398. IPN Ra 05/341 (II/398)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Objęty kontrolą operacyjną w ramach KE krypt. "Organizator" ze względu na działalność w NSZZ "Solidarność" i posiadanie nielegalnych wydawnictw związkowych. Dnia 2.04.1984 KE przekwalifikowano na SOR. Witold Rak był kilkakrotnie zatrzymywany na 48 godz., dokonano przeszukania jego mieszkania, przeprowadzano romowy profilaktyczno-ostrzegawcze. Sprawę zakończono w 1986 r., a materiały złożono w archiwum pod sygn. II/701. Zniszczono je w 1990 r. Akta o sygn. II/701 zostały wybrakowane; wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie "przechowywania w celu rozpowszechniania materiałów nielegalnych o treści antypaństwowej". Czyn, jakiego miał dopuścic się Witold Rak, polegał na tym, iż "w celu dalszego rozpowszechn[iania] gromadził i przechowywał wydawane nielegalnie przez podziemne struktury rozw[iązanego] zw[iązku] >S[olidarność]< biuletyny i druki wyszydzające w swej treści naczelne organa PRL oraz zawierające fałszywe wiadomości". W ramach prowadzonego postępowania dokonano kilkudziesięciu przeszukań na terenie Radomia i woj. radomskiego, m.in. u Witolda Raka, wobec którego zastosowano dozór MO. Akta postępowania przygotowawczego złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW Radom pod sygn. III/240. IPN Ra 04/239 (III/240)
Akta prokuratorskie Akta postępowania w sprawie dopuszczenia się przez W. Raka czynu, o którym mowa w art. 273 § 2 kk, tj. "przechowywania i rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw zawierających treści wyszydzające ustrój i organa naczelne PRL". Witold Rak został zatrzymany i przesłuchany dn. 7.03.1984. W dniu 8.03.1984 przedstawiono mu zarzut przechowywania w celu rozpowszechniania biuletynów i druków sygnowanych przez podziemne struktury NSZZ "Solidarność"; zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru MO. Dnia 30.07.1984 śledztwo zostało umorzone na mocy amnestii. IPN Ra 3/5
Zastrzeżenie wyjazdów Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata wydane na wniosek Wydz. Śledczego WUSW w Radomiu na okres od 1.06.1984 do 1.06.1986. Zastrzeżenie zarejstrowano w WUSW w Radomiu pod nr 9783. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty kontrolą operacyjną w ramach KE krypt. "Skorpion". Dnia 16.12.1988 przerejestrowano do SOS krytp. "Rada" nr rej. 12172; materiały włączono do powyższej sprawy i zarchiwizowano w grudniu 1989 r. pod sygn. II/1117. W styczniu 1990 r. akta te zostały zniszczone. Akta o sygn. II/1117 zostały zniszczone; wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany dn. 17.11.1988 pod nr 12517 jako osoba do SOS krytp. "Rada" nr rej. 12172 dot. działalności Tymczasowej Wojewódzkiej Rady Rolników NSZZ "Solidarność" w Radomiu. Dn. 6.12.1989 sprawę zdjęto z ewidencji operacyjnej SB, materiały złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW Radom pod sygn. II/1117, a w styczniu 1990 r. zniszczono. Akta o sygn. II/1117 zostały zniszczone; wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta kontrolne wykroczenia Akta kontrolne w sprawie wykroczenia, dot. Witolda Raka, obwinionego o przenoszenie nielegalnych wydawnictw "bez wymaganego zezwolenia z zamiarem rozpowszechniania". IPN Ra 04/509 (III/512)
Akta sprawy o wykroczenie Akta sprawy o wykroczenie, dot. "przewożenia i przenoszenia bez wymaganego zezwolenia nielegalnych wydawnictw przez Ob. Witolda Raka". Dnia 23.03.1988 Wydz. Śledczy WUSW w Radomiu skierował wniosek o ukaranie W. Raka do Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Grójcu. Dnia 6.04.1988 Kolegium ukarało W. Raka grzywną w wys. 50 tys. zł, przepadkiem nielegalnych wydawnictw i 1 tys. zł kosztów postępowania. IPN Ra 82/14
Akta kontrolne wykroczenia Akta kontrolne wykroczenia w sprawie prowadzonej przeciwko Witoldowi Rakowi, obwinionemu o przenoszenie w celu rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych. IPN Ra 04/513 (III/516)
Akta sprawy o wykroczenie Akta sprawy o wykroczenie przeciwko Witoldowi Rakowi, obwinionemu o to, że "w dniu 13 października 1988 r. w Grójcu, woj. radosmkie przenosił bez wymaganego zezwolenia z zamiarem rozpowszechniania nielegalne wydawnictwa [...] w celu wywołania niepokoju publicznego". Dnia 20.10.1988 Wydz. Śledczy WUSW w Radomiu skierował wniosek o ukaranie W. Raka do Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Grójcu. Dnia 7.11.1988 Kolegium ukarało W. Raka grzywną w wys. 50 tys. zł , przepadek nielegalnych wydawnictw i 1500 zł kosztów postępowania. W dniu 31.07.1989 Kolegium ponownie rozpatrzyło sprawę i postanowiło umorzyć postępowanie. IPN Ra 82/16
.