Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Artur
Nazwisko: Lipnicki
Miejsce urodzenia: Hrubieszów
Data urodzenia: 26-11-1967
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

Ppl 130/12/Gd zarządzenie z dnia 10.09.2012 r. dotyczące Artura Lipnickiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR]/ Sprawa kontrolna Dotyczy kolportażu na terenie Hrubieszowa informatorów i biuletynów «Solidarności» Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie. Jednym z otrzymujących ulotki do kolportażu był A. Lipnicki. Równocześnie Wydz. III WUSW w Zamościu prowadził sprawę kontrolną krypt. "Informator". Akta sprawy krypt. "Informator" włączono do SOR krypt. "Pionierzy" ze względu na podobny charakter sprawy. Sprawę kontrolną krypt. "Informator" zakończono 25.05.1987 i skomasowano z aktami SOR krypt. "Pionierzy" pod sygn. 1532/II. Materiały dotyczące SOR/ Sprawy Kontrolnej krypt. "Informator" zachowały się w t. 1 akt o sygn. IPN Lu 027/108. Materiałów brak. Wpis na podstawie akt IPN Lu 027/108 t. 1.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 17.02.1986 zarejestrowany pod nr 11508 przez Pion III RUSW w Hrubieszowie do SOR krypt. "Pionierzy" nr rej. 11420 prowadzonej od 01.02.1986 do 12.05.1987 przez Pion III RUSW w Hrubieszowie. Ww. był podejrzany o kolportaż literatury bezdebitowej na terenie Hrubieszowa. Sprawę zakończono przeprowadzeniem z ww. rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej. Materiały złożono do archiwum 12.05.1987 pod sygn. 1532/II. Materiały załączono do sprawy śledczej złożonej do archiwum pod sygn. 188/III. Materiały dotyczące SOR krypt. "Pionierzy" zachowały się w t. 1 akt o sygn. IPN Lu 027/108. Materiałów o sygn. 1532/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Akta w sprawie nauczyciela (który uczył Artura Lipnickiego) i innych osób podejrzanych o kolportaż bezdebitowych materiałów szkalujących system państwa. 03.02.1986 u A. Lipnickiego dokonano przeszukania pomieszczeń mieszkalnych i piwnicy. Znaleziono 7 wydawnictw powstałych przed 13.12.1981 w tym "Tygodnik Solidarność i "Biuletyn Informacyjny «Solidarność»". W dn. 03.02.1986, 05.02.1986 i 25.02.1986 ww. został przesłuchany w sprawie w charakterze świadka. W t. 1 akt zachowały się materiały dotyczące SOR/Sprawy kontrolnej krypt. "Informator" i SOR krypt. "Pionierzy". IPN Lu 027/108 t. 1-8 (188/III)
Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Kontrolowany operacyjnie, ponieważ jako absolwent LO w Hrubieszowie był zaangażowany w kolportaż nielegalnych ulotek, biuletynów i informatorów sygnowanych przez podziemne struktury «Solidarności». W przeszłości objęty rozpracowaniem w ramach SOR krypt. "Pionierzy" nr rej. 11420. W wyniku działań operacyjnych prowadzonych w ramach KE krypt. "Artek" ustalono, że ww. nie prowadzi działalności sprzecznej z obowiązującym prawem. Kontrolę zakończono, a materiały złożono do archiwum pod sygn. 2229/II. Materiały zmikrofilmowano 16.11.1989 i złożono pod sygn. 2229/2. IPN Lu 077/709 (2229/II); IPN Lu 0383/11 (mkf 2229/2)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dotyczy planowania założenia na bazie aktywistów b. «Solidarności» "Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego". W aktach znajduje się analiza SOR krypt. "Pionierzy" wszczętej na fakt kolportażu przez uczniów LO w Hrubieszowie, w tym A. Lipnickiego ulotek «Solidarności» Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie. Ww. został objęty kontrolą operacyjną Pionu III RUSW w Hrubieszowie w ramach KE krypt. "Artek". IPN Lu 077/820 (2378/II)
Akta operacyjne Meldunki przesyłane do Wydz. III Dep. III MSW dotyczące organizacji młodzieżowych ZSMP, ZMW, ZHP, Niezależnego Harcerstwa oraz środowiska akademickiego UMCS, AR i KUL w Lublinie oraz Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Rolniczej w Siedlcach. W materiałach znajduje się meldunek nr 114/89 sporządzony 5.09.1989 przez Naczelnika Wydz. III WUSW w Zamościu dotyczący KE krypt. "Artek" nr rej. 13115 prowadzonego przez Pion III RUSW w Hrubieszowie na Artura Lipnickiego. Ww. był absolwentem LO w Hrubieszowie, który pomagał rozprowadzać ulotki, biuletyny i informatory wydane przez podziemne struktury «Solidarności». Do działalności w opozycji został wprowadzony przez nauczyciela ze szkoły, przeciwko któremu toczyło się postępowanie. Ww. był świadkiem w sprawie, nie został pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Kontrola operacyjna nie wykazała prowadzenia przez ww. działalności niezgodnej z obowiązującym prawem, w związku z czym postanowiono ją zakończyć. IPN BU 01232/25
.