Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Leszczyński
Miejsce urodzenia: Germanówka
Data urodzenia: 25-06-1927
Imię ojca: Leon
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały administracyjne Wydziału Śledczego KWMO Kalisz z okresu 03.11.1981-11.03.1982 dot. planowania i przeprowadzenia rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z działaczami opozycji z terenu byłego woj. kaliskiego po wprowadzeniu stanu wojennego. Rozmowy ostrzegawcze ze Stanisławem Leszczyńskim 13 i 14 grudnia 1982 przeprowadził kierownik Komisariatu MO w Kępnie. IPN Ld 0044/7 t. 74 (101/74).
Akta internowania. Komendant KWMO w Kaliszu 16.12.1981 wydał nakaz zatrzymania S. Leszczyńskiego. Na mocy decyzji nr 109 z dn. 16.12.1981 został internowany oficjalnie z powodu „nawoływania do niepokojów społecznych” i przewieziony do Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. Faktyczną przyczyną wskazaną w arkuszu ewidencyjnym osoby podlegającej internowaniu było stanowisko radcy prawnego MKZ NSZZ „Solidarność” w Kępnie, który „dał się poznać jako człowiek o nastawieniu antysocjalistycznym i antypartyjnym” Zgodnie z decyzją nr 48 o uchyleniu internowania S. Leszczyński został zwolniony z Ośrodka Odosobnienia dla Internowanych w Ostrowie Wielkopolskim 30.04.1982. Występuje w alfabetycznym wykazie osób internowanych w okresie stanu wojennego, poz. 4596. IPN Ld 0044/7 t. 45 (101/45), t.75 (101/75), t. 76 (101/76), IPN Po 161/1 poz. 4596.
Akta internowanego. S.Leszczyński był internowany w okresie 16.12.1981-30.04.1982. Osadzony w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim, od 08.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych w Głogowie, skąd decyzją z dn. 08.03.1982 został przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia dla Internowanych w Ostrowie Wielkopolskim. IPN Po 88/43 (1/43).
Akta śledztwa nr RSD 8/82 prowadzonego przez Wydział Śledczy KWMO w Kaliszu w okresie 07.01.1982-31.03.1982 w sprawie kontynuowania działalności związkowej przez działaczy MKP NSZZ „Solidarność” w Kępnie po wprowadzeniu stanu wojennego. Dotyczyła rozkolportowania w grudniu 1982 kartek z życzeniami świątecznymi sygnowanych przez „Solidarność”, z napisami odnoszącymi się do stanu wojennego. S. Leszczyński występuje w sprawie jako podejrzany o wykonanie kartek i kolportaż. Sprawa (Ds.260/82) została ostatecznie umorzona przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowie Wielkopolskim 07.04.1982 wobec niewykrycia sprawców. IPN Ld 0043/778 t. 1-2 (98/III, Ds. 8/82, Ds. 260/82).
Materiały administracyjne. W aktach znajdują się informacje i szyfrogramy, dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa kaliskiego, przesyłane przez zastępcę komendanta woj. MO/szefa WUSW ds. SB w Kaliszu do I Sekretarza KW PZPR i Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych za lata 1981-1983. S. Leszczyński występuje w piśmie z dn. 14.01.1982 do przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej w Kaliszu, na liście internowanych będących wcześniej członkami PZPR, gdzie podane zostały prawdziwe powody internowania czyli aktywna działalność w „Solidarności”. IPN Ld 0044/10 t. 2 (89/1-4).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Kartka” zarejestrowana pod nr. 8823 dn. 21.01.1982 przez Wydz. V KWMO w Kaliszu. S. Leszczyński był rozpracowywany ze względu na podejrzenie o wykonanie i rozkolportowanie kartek świątecznych „Solidarności” w grudniu 1981, które SB potraktowała jako ulotki „antypaństwowe”. Sprawę zdjęto z ewidencji 04.05.1982 i złożono do archiwum pod nr arch. 953/II. Materiały wybrakowano za protokołem nr 12. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) o numerze rej. 9220 krypt. „Klon”, prowadzony w okresie 20.05.1982-22.04.1983. S. Leszczyński był kontrolowany operacyjnie po zwolnieniu z internowania. Sprawę założył Wydz. V KWMO Kalisz ze względu na wcześniejszą działalność w NSZZ „Solidarność”. Po restrukturyzacji MSW materiały sprawy przekazano bez archiwizacji do dalszego prowadzenia RUSW w Kępnie. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Emeryt” zarejestrowany pod nr. 10516 prowadzony przez RUSW Kępno. Został zakończony 27.03.1984 z powodu emigracji S. Leszczyńskiego. Zdjęty z ewidencji 14.04.1984 i złożony w archiwum pod nr arch. 1194/II. Materiały wybrakowano protokołem nr 12. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.