Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Walczak
Miejsce urodzenia: Cielcza
Data urodzenia: 16-02-1952
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały zawierają informacje i szyfrogramy, dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa kaliskiego, przesyłane przez zastępcę komendanta woj. MO/szefa WUSW ds. SB w Kaliszu do I Sekretarza KW PZPR i Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych za lata 1981-1983. Jerzy Walczak figuruje w materiałach jako pracownik Jarocińskich Zakładów Przemysłu Maszynowego Leśnictwa „Jaroma”, który wszedł w skład 7 osobowego prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego (MKZ) NSZZ „Solidarność” Jarocin. Natomiast w piśmie z dn. 14.01.1982 do przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej w Kaliszu figuruje na liście internowanych, będących wcześniej członkami PZPR, gdzie podana została prawdziwa podstawa internowania czyli aktywna działalność w NSZZ „Solidarność” w trakcie pełnienia funkcji przewodniczącego KZ w Zakładach „Jaroma” oraz próba zorganizowania strajku protestacyjnego 14.12.1981. IPN Ld 0044/10 t. 2 (89/1-4).
Akta internowania. J. Walczak został internowany 16.12.1981 na mocy decyzji nr 104 Komendanta Wojewódzkiego MO w Kaliszu. Jako powód internowania podano, że „nawoływał do niepokojów społecznych”. Internowany do dnia 22.12.1981, wówczas postanowieniem wiceprokuratora Prokuratury Rejonowej w Jarocinie (Ds. 997/81) internowanie zostało zamienione na tymczasowy areszt. W uzasadnieniu podano „nie zaniechał działalności związkowej w okresie jej zawieszenia”. J. Walczak znajduje się w wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego pod poz. 8776. IPN Ld 0044/7 t. 8 (101/8), IPN Ld 0044/7 t. 75 (101/75), IPN Po 161/1 poz. 8776.
Internowany w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim od 16.12.1981 do 22.12.1981. Następnie tymczasowo aresztowany w okresie 22.12.1981-05.02.1982. Postanowieniem Prezesa Sądu Rejonowego w Jarocinie z dn. 04.02.1982 (II K 48/82), uchylono tymczasowe aresztowanie. J. Walczak został zwolniony w dn. 05.02.1982. IPN Ld 33/23.
Akta kontrolne śledztwa nr RSD 10/81, prowadzonego w dn. 18.12.1981-20.01.1981 przez Wydział Śledczy KWMO w Kaliszu przeciwko Jerzemu Walczakowi podejrzanemu o nakłanianie do zorganizowania strajku w dn. 14.12.1981 na terenie Jarocińskich Zakładów Przemysłu Maszynowego Leśnictwa „Jaroma” w Jarocinie, jako protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Dn. 22.12.1981 postanowieniem wiceprokuratora Prokuratury Rejonowej w Jarocinie (Ds. 997/81) został tymczasowo aresztowany. Akta przekazano do Prokuratury Rejonowej w Jarocinie 23.12.1981, prokurator wydał akt oskarżenia i skierował sprawę do Sądu Rejonowego w Jarocinie (II K 48/82). IPN Ld 0043/772 (88/III), IPN Ld 0044/32.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Akcja” nr rej. 8653 prowadzona przez Wydział V KWMO w Kaliszu na Jerzego Walczaka w okresie 29.12.1981-11.05.1982. Powód założenia: „inspirował do organizacji wiecu”. Po zakończeniu materiały sprawy przekazano do archiwum Wydziału „C” KWMO w Kaliszu pod nr arch. 963/II. Zdjęto z ewidencji 20.05.1982, zniszczono za protokołem brakowania nr 12. Materiały o sygn. 963/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta Sądu Rejonowego w Jarocinie nr II K 48/82 w sprawie karnej prowadzonej przeciwko Jerzemu Walczakowi i innej osobie, oskarżonym z art. 46 pkt 1 dekretu z dn. 12.12.1981 o stanie wojennym o to, że w dniu 14.12.1981 nie zaniechał działalności związkowej i zwołał zebranie członków NSZZ „Solidarność”. Wyrokiem Sądu z dn. 22.02.1982 uznany za winnego w/w przestępstwa i na podstawie art. 46 pkt. 7 dekretu o stanie wojennym Sąd odstąpił od wymierzenia mu kary. W wyniku rewizji wniesionej przez Prokuratora Rejonowego w Jarocinie, Sąd Wojewódzki w Kaliszu (II Kr 124/82) 18.05.1982 uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do Sądu Rejonowego w Jarocinie, który w wyroku z 03.11.1982 (II K 391/82) utrzymał zaskarżony wyrok w mocy. Po ponownej rewizji wniesionej przez Prokuraturę Rejonową w Jarocinie Sąd Wojewódzki w Kaliszu wyrokiem z 10.03.1983 ponownie utrzymał zaskarżony wyrok. W wyniku rewizji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego wyrokiem Sądu Najwyższego Izba Karna w Warszawie (III KRN 31/93) z 05.04.1993 J. Walczak został uniewinniony od popełnienia zarzucanych mu czynów. IPN Ld 423/1 t. 1-2 (II K 391/82).
Akta rewizyjne. Rewizja nadzwyczajna wniesiona w roku 1993 przez Prokuratora Generalnego na korzyść Jerzego Walczaka i innej osoby od wyroków Sądu Rejonowego w Jarocinie z 03.11.1982 i Sądu Wojewódzkiego w Kaliszu z 10.03.1983. IPN BU 726/4 (RN VI 630/164/92).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Związek” nr rej. 11423 założona 05.08.1983 przez RUSW w Jarocinie. Prowadzona w związku z podejrzeniem utworzenia nielegalnej grupy konspiracyjnej na terenie Jarocina przez działaczy byłej "Solidarności". W sprawie założonej na inne osoby J. Walczak został wymieniony w notatkach służbowych, sporządzonych przez funkcjonariusza SB, jako przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, który zorganizował na terenie Jarocińskich Zakładów Przemysłu Maszynowego Leśnictwa „Jaroma” akcję protestacyjną w dn. 14.02.1981. Sprawę zakończono 09.11.1985 i złożono do archiwum Wydz. „C” WUSW Kalisz pod nr. 1476/II. IPN Ld 0043/518 (1476/II).
.