Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maciej Marian
Nazwisko: Walicki
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 02-12-1935
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Regina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Inwigilowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Polimer” nr rej. 32302 prowadzonego od 20.09.1974 przez Wydz. IV KMMO w Łodzi. M. Walicki występuje jako czołowy aktywista katolicki na terenie m. Łodzi. Współpracownik periodyków katolickich: "Więź" i "Chrześcijanin w świecie", które to delegowały go kilkakrotnie do nawiązywania kontaktów z zagranicznymi ośrodkami katolickim. W materiałach sprawy znajdują się również informacje o wcześniejszym zainteresowaniu operacyjnym SB wobec M. Walickiego - od roku 1956, tj. od chwili, gdy będąc studentem Politechniki Łódzkiej (PŁ) pełnił on funkcję członka Zarządu Łódzkiego Związku Młodych Demokratów. Ponadto pojawiają się informacje o jego: zatrzymaniu, rozmowach operacyjnych, zastrzeżeniu wydania karty pływań morskich. W trakcie trwania sprawy krypt. „Polimer”, M. Walicki podejrzewany był o działalność antypaństwową. W dn. 08.02.1972 Prokurator Wojewódzki dla m. Łodzi wszczął śledztwo o „rozpowszechnianie fałszywych informacji (…) mogących wyrządzić szkodę interesom PRL”. W dn. 14.02.1974 dokonało przeszukania mieszkania M. Walickiego, w wyniku, którego zakwestionowano u niego literaturę bezdebitową. Brak dalszych informacji odnośnie prowadzenia śledztwa. KE zakończono 20.04.1976. Materiały zdjęto z ewidencji i złożono do archiwum w dn. 04.11.1976 do nr 4995/II. Następnie materiały zmikrofilmowano do nr 4995/2. Materiałów 4995/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i akt: IPN Ld 047/229/J (4995/2), IPN Ld 092/71 t. 1 (2910/XA).
Zarejestrowany do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Chemik” nr rej. 43439 prowadzonej od 10.03.1980 przez Wydz. IV KW MO w Łodzi i Wydz. IV WUSW w Łodzi. M. Walicki pełnił funkcję prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej (KIK) w Łodzi, był aktywnym działaczem NSZZ "Solidarność”. SOR krypt. „Chemik” zakończono 02.08.1985. Z zapisów kartoteczno-ewidencyjnych wynika, że SOR krypt. „Chemik” złożono do nr arch. 4995/II w Wydz. „C” WUSW w Łodzi pod tym samym nr archiwalnym co KE krypt. „Polimer”. Zmikrofilmowano wybrane dokumenty nie zachowując materiałów dotyczących SOR krypt. „Chemik”. Materiałów 4995/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i akt administracyjnych: IPN Ld 092/71 t. 1 (2910/XA).
Materiały administracyjne. Materiały zawierają meldunki dzienne WUSW w Łodzi nr 60-114 za okres od 01.03.1985 do 30.04.1985 dot. sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa łódzkiego przesyłane do MSW. Walicki Maciej występuje w meldunkach z dn. 27.03.1985 i z dn. 10.04.1985, jako przewodniczący KIK-u w Łodzi oraz członek Duszpasterstwa Akademickiego (DA) „Węzeł”. IPN Ld PF13/440 t. 2 (2921/XA).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Emisariusz” nr rej. KA-35922, prowadzona przez Wydz. III KW MO/WUSW Katowice (następnie Inspektorat II, Wydz. Studiów i Analiz WUSW Katowice) od 21.06.1977 na inną osobę - członka ROPCiO, współzałożyciela Wolnych Związków Zawodowych Górnego Śląska, utrzymującego kontakt z członkami KSS KOR, członka NSZZ "Solidarność", internowanego w 1981 r. M. Walicki występuje w sprawie jako jeden z kontaktów gł. figuranta SOR krypt. „Emisariusz”, prezes łódzkiego KIK-u, biorący udział w spotkaniu w dn. 18.07.1986 w Kościele Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim, podczas którego wygłosił prelekcję. SOR „Emisariusz” zakończono w maju 1990. IPN Ka 048/916 t. 3 (44073/II).
W teczce pracy TW ps. „Jarosław” nr rej. 34888 prowadzonej przez Wydz. III KMMO w Łodzi w latach 1971-1972, znajdują się donosy na Macieja Walickiego. IPN Ld 0082/1 t. 2 (38604/I).
W teczce pracy TW ps. „Komar” nr rej. 35588 prowadzonej przez Wydz. IV KWMO w Łodzi w latach 1978-1984, znajdują się donosy na Macieja Walickiego. IPN Ld 0040/1676 t. 1-2 (46109/I).
W teczce personalnej kandydata na TW nr rej. 43437 założonej przez Wydz. IV KWMO w Łodzi, znajduje się donos na Walickiego Macieja z dn. 29.02.1980. IPN Ld 0040/663 (44245/I).
W teczce pracy TW ps. „Mariola” nr rej. 43297 prowadzonej przez Wydz. IV KWMO w Łodzi, znajduje się donos z dn. 13.10.1981 na Walickiego Macieja. IPN Ld 0040/804 (44609/I).
W teczce pracy TW ps. „Spokojny” nr rej. 49608 założonej przez Wydz. IV WUSW w Łodzi, znajduje się donos z dn. 7.06.1985 na Macieja Walickiego. IPN Ld 0040/1339 t. 2 (45732/I).
Akta paszportowe M. Walickiego. Postanowieniem Wydz. IV KM MO w Łodzi otrzymał zastrzeżenie – nr Z-527/74 wyjazdu do Krajów Kapitalistycznych i Jugosławii w okresie od 15.02.1974 do 15.02.1976. Zastrzeżenie anulowano 03.11.1975. IPN Ld 533/3536 (EALD 003536).
.