Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Bobola
Nazwisko: Wojkowski
Miejsce urodzenia: Kalisz
Data urodzenia: 17-04-1940
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały administracyjne zawierające informacje i szyfrogramy dotyczące sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa kaliskiego, przesyłane przez zastępcę komendanta woj. MO/szefa WUSW ds. SB w Kaliszu do I Sekretarza KW PZPR i Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych za lata 1981-1983. A. Wojkowski występuje w informacji z dn. 26.01.1982 jako osoba podejrzana o „przewodnictwo grupie, która dokonuje kolportażu ulotek antypaństwowych”. IPN Ld 0044/10 t. 2 (89/1-4).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Fama” nr rej. 1277 prowadzona przez Wydz. III KWMO (potem Wydz. III „A”) Kalisz od dn. 05.04.1976, w związku z nastrojami niezadowolenia wśród mieszkańców woj. kaliskiego spowodowanymi złą sytuacją ekonomiczną w kraju. A. Wojkowski występuje w szyfrogramie z dn. 09.02.1982 jako osoba podejrzana o kolportaż „ulotek o treści antypaństwowej”, w związku z czym został on internowany. Sprawę krypt. „Fama” zakończono 04.05.1982 decyzją dyrektora Departamentu V MSW. IPN Ld 0043/304 t. 11 (957/II).
Rozpracowywany w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Grupa” nr rej. 8818 prowadzonej przez Wydz. V KWMO/WUSW Kalisz od 18.01.1982, na grupę osób na terenie Kalisza, „wytwarzających i kolportujących materiały o treściach antypaństwowych”. A. Wojkowski wymieniany jest jako twórca w/w grupy, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Fabryce Części Zamiennych do Maszyn Włókienniczych i Odlewni Metali „KALIMET”. Kategoria sprawy została zmieniona na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Grupa” pod tym samym numerem rejestracyjnym. Rozpracowanie zakończono 05.11.1984, a materiały złożono do archiwum 16.11.1984 pod nr arch. 1322/II. Zgodnie z protokołem brakowania akt nr 12 materiały zniszczono. Materiały o sygn. 1322/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych oraz akt admin. IPN Ld 0044/2 t. 18 (66/18).
Akta kontrolne śledztwa. Śledztwo nr RSD 9/82 prowadzone przez Wydział Śledczy KWMO Kalisz od 27.01.1982 do 06.05.1982 w sprawie „kolportażu ulotek zawierających fałszywe informacje godzące w interesy PRL”, pojawiających się na terenie woj. kaliskiego w okresie styczeń-kwiecień 1982. Postępowanie prokuratorskie (Pg Śl II 36/82) prowadziła Wojskowa Prokuratura Garnizonowa we Wrocławiu z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim. A. Wojkowski występuje w aktach jako osoba podejrzana, u której w dn. 08.02.1982 dokonano przeszukania mieszkania i zatrzymano na 48 godzin. Z braku dowodów decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Kaliszu został 10.02.1982 internowany. Postępowanie umorzono 06.05.1982 z powodu nie wykrycia sprawców. IPN Ld 0043/780 (101/III), IPN Ld 0044/7 t. 75 (101/75).
Akta internowania. Internowany przez Wydz. Śledczy KWMO Kalisz 10.02.1982 na mocy decyzji nr 119 Komendanta Woj. MO w Kaliszu, „w związku z podjęciem i prowadzeniem nielegalnej działalności polegającej na druku i kolportażu wrogich ulotek”. Decyzją nr 55 Komendanta Woj. MO w Kaliszu z dn. 02.07.1982 uchylono internowanie. A. Wojkowski znajduje się w wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego – poz. 9209. IPN Ld 0044/7 t. 63 (101/63), IPN Ld 0044/7 t. 75 (101/75), IPN Ld 0044/7 t. 76 (101/76), IPN Po 161/1.
Internowany w okresie 10.02.1982-02.07.1982. Osadzony w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim, a od 14.06.1982 w Ośrodku Odosobnienia dla internowanych w Gębarzewie. Zwolniony w dn. 02.07.1982 (akta internowanego). IPN Po 88/256 (1/256).
Akta internowania dotyczące innej osoby. A. Wojkowski występuje w notatce służbowej funkcjonariusza SB z pracy operacyjnej na terenie Ośrodka Odosobnienia w Ostrowie Wielkopolskim i Gębarzewie, jako aktywny działacz NSZZ „Solidarność”, zdecydowanie jednoznacznie negatywnie oceniający stan wojenny, „nakreślający nowe koncepcje polityczne i związkowe jednocześnie eliminujące PZPR”. IPN Ld 0044/7 t. 13 (101/13).
Akta śledcze. Śledztwo nr RSD 31/82 prowadzone przez Wydział Śledczy KWMO Kalisz w okresie 23.08.1982-27.08.1983, w sprawie kontynuowania działalności związkowej przez działaczy NSZZ "Solidarność" w woj. kaliskim, podczas obowiązywania stanu wojennego. Nakazem kierownika Sekcji IV Wydz. V KWMO w Kaliszu z dn. 09.11.1982 A. Wojkowski został zatrzymany. Podejrzany był o to, że: „uczestniczy czynnie w redagowaniu, druku i kolportażu ulotek na terenie m. Kalisza”. W dn. 10.11.1982 dokonano przeszukania jego mieszkania. Wobec braku materiału dowodowego 11.11.1982 zwolniony z aresztu. Na wniosek Wydz. V KWMO Kalisz z dn. 25.04.1983 w związku z podejrzeniem organizowania niezależnej manifestacji 1 maja 1983, miano ponownie w dn. 28.04-30.04-1983 przeszukać jego mieszkanie i w razie „pozytywnych wyników” zastosować zatrzymanie na 48 godzin. A. Wojkowski znalazł się także na liście osób przewidzianych do ewentualnego internowania w przypadku zarządzenia akcji krypt. "Jodła II". Śledztwo zostało umorzone przez Prokuraturę Rejonową w Kaliszu 27.08.1983 ze względu na brak możliwości ustalenia winnych osób. IPN Ld 0043/813 t. 2, 4, 5, 6 (157/III).
Materiały operacyjne dot. działania grupy specjalnej SB powołanej dn. 08.11.1982 przez Komendanta Woj. MO w Kaliszu (działała w okresie 08.11.1982-06.01.1983) do rozpracowania i likwidacji podziemnych struktur opozycyjnych Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego NSZZ "Solidarność" Region "Wielkopolska Południowa". 19.11.1982 Wydział Ruchu Drogowego KWMO Kalisz otrzymał listę właścicieli i kierowców pojazdów wytypowanych do specjalnej kontroli w przypadku zatrzymania przez funkcjonariuszy. A. Wojkowski występuje na liście osób, które miały podlegać kontroli drogowej, podczas której miano dokonywać legitymowania i dokładnego przeszukiwania pojazdu. IPN Ld 0043/346 (1131/II).
Materiały administracyjne, zawierające problemowy plan pracy Służby Bezpieczeństwa KWMO w Kaliszu na rok 1983. A. Wojkowski występuje w „Ocenie sytuacji polit.-operacyjnej oraz wyników pracy SB” za rok 1982, jako przewodniczący Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego (TKK) NSZZ „Solidarność” region „Wielkopolska Południowa”, pracujący w Fabryce Części Zamiennych do Maszyn Włókienniczych „KALIMET” w Kaliszu. IPN Ld 0044/2 t. 13 (66/13).
Materiały administracyjne, zawierające dokumenty z kontroli przeprowadzonych w latach 1981-1986 przez Wydz. Inspekcji KWMO/WUSW Kalisz w zakresie działalności komórek organizacyjnych KWMO/WUSW w Kaliszu oraz podległych jednostek terenowych. A. Wojkowski występuje w dokumentach z roku 1983 jako jeden z przywódców TKK NSZZ „Solidarność”, podlegający stałej kontroli operacyjnej przez SB w miejscu pracy. IPN Ld 0044/13 t. 2 (67/173-199).
A. Wojkowski został zarejestrowany w dniu 16.05.1983 pod nr 11034 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Związek” nr rej. 11024, prowadzonej przez Wydz. V KWMO/WUSW Kalisz od dn. 12.05.1983 na grupę złożoną z byłych członków aktywistów NSZZ „Solidarność”. Z zebranych dowodów rozpoczęto śledztwo (nr RSD 12/83). W dn. 20.09.1983 SOR zakończono z powodu skierowania materiałów do sądu. 22.09.1983 sprawę zdjęto z ewidencji i złożono do archiwum Wydziału „C” WUSW Kalisz pod nr arch. 1121/II. Materiałów nie odnaleziono. Materiałów o sygn. 1121/II nie odnaleziono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sprawy o wykroczenie. A. Wojkowski został aresztowany w domu przez Wydział Śledczy KWMO Kalisz w dniu 01.05.1983 w sprawie o wykroczenie nr RSOW 841/83. W trybie przyspieszonym oskarżony o udział w dniu 1 maja 1983 w akcji protestacyjnej na Pl. Św. Józefa w Kaliszu przeciwko władzom politycznym i administracyjnym. Orzeczeniem z dnia dnia 03.05.1983 skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Kalisza na karę pozbawienia wolności na okres 3 miesięcy oraz poniesienie kosztów postępowania, a jako kara dodatkowa ogłoszenie orzeczenia w gazecie „Ziemia Kaliska” na koszt ukaranego. Osadzony w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim. Po wniesieniu odwołania Sąd Rejonowy w Kaliszu wyrokiem z dn. 31.05.1983 zmniejszył karę do 1 miesiąca. IPN Ld 52/70 (Kws 608/83).
Akta kontrolne śledztwa. W trakcie odbywania kary w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wlkp. Wydział Śledczy KWMO/WUSW w Kaliszu w dn. 05.05.1983 rozpoczął śledztwo przeciwko A. Wojkowskiemu (RSD 12/83). W dn. 20.05.1983 postawiono mu zarzuty rozpowszechniania materiałów bezdebitowych na terenie Fabryki Części do Maszyn Włókienniczych i Odlewni Metali "Kalimet" w Kaliszu. Został ponownie aresztowany 01.06.1983. W dn. 01.07.1983 z powodu złego stanu zdrowia Prokurator Rejonowy w Kaliszu w porozumieniu z Wydz. Śledczym postanowił uchylić tymczasowe aresztowanie. Wydz. Śledczy KWMO Kalisz przedstawił akt oskarżenia 18.07.1983 i przekazał sprawę do Prokuratury Rejonowej w Kaliszu. Decyzją Sądu z dn. 26.08.1983 postępowanie zostało umorzone na mocy amnestii. IPN Ld 0043/810 (150/III), IPN Ld 0166/3, IPN Ld 0044/32.
A. Wojkowski został zarejestrowany pod nr 11842 po raz kolejny do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Grupa” nr rej. 8818, w dn. 03.01.1984, prowadzonej przez Wydz. V KWMO/WUSW Kalisz (prowadzona w okresie 18.01.1982-05.11.1984), celem dalszej kontroli operacyjnej. SOR krypt. „Grupa” została zakończona 05.11.1984, a materiały złożono do archiwum w dn. 16.11.1984 pod nr arch. 1322/II. Zgodnie z protokołem brakowania akt nr 12 materiały zniszczono. Materiały o sygn. 1322/II zniszczono. Wpis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych oraz akt admin. IPN Ld 0044/2 t. 18 (66/18).
W aktach paszportowych znajduje się pismo naczelnika Wydz. V WUSW Kalisz z dn. 06.06.1984 skierowane do naczelnika Wydz. Paszportów WUSW Kalisz, informujące o prowadzonych w stosunku do A. Wojkowskiego działaniach w wyniku których został aresztowany w dn. 31.05.1984 ale postępowanie przygotowawcze umorzono z powodu ogłoszenia amnestii. IPN Ld 537/24532 (EAKL 24532).
.