Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Marceli
Nazwisko: Tworkowski
Miejsce urodzenia: Piotrków Trybunalski
Data urodzenia: 09-04-1953
Imię ojca: Zdzisław
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dot. kontroli operacyjnej Kopalni Węgla Brunatnego "Bełchatów" w okresie 26.06.1975-01.1990. J. Tworkowski występuje w doniesieniach TW ps. „Wolski” z grudnia 1983 włączonych do materiałów sprawy. IPN Ld 0050/12 t. 4 (25/1/91)
Sprawa Obiektowa [SO] J. Tworkowski występuje w sprawie dot. rozpracowania Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" Ziemi Piotrkowskiej, Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim. IPN Ld 069/25/J (32/4 mkf)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona na Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność" Ziemi Piotrkowskiej z siedzibą w Opocznie, celem rozpracowania „elementów antysocjalistycznych” wewnątrz związku i „dezintegracji aktywu" NSZZ „Solidarność”. J. Tworkowski był rozpracowywany w sprawie z powodu pełnienia funkcji przewodniczącego KZ NSZZ "Solidarność" w Fabryce Maszyn Górniczych "Pioma" w Piotrkowie Tryb. oraz jako delegat Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Wymieniony również w piśmie z dn. 23.03.1984, zawierającym wykaz osób, które nie powinny dostać pozwolenia na wyjazd z kraju. IPN Ld 069/26/J (33/4 mkf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Rozpracowywany w związku z pełnieniem funkcji przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, w Fabryce Maszyn Górniczych „Pioma” w Piotrkowie Trybunalskim, członka Prezydium Zarządu Regionalnego Ziemi Piotrkowskiej, delegata na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Inwigilowano także jego działalność w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy kościele oo Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim. W aktach znajdują się kopie materiałów dot. internowania. IPN Ld 067/1098/D (1602/2 mkf); IPN Ld 061/2/J (1602/2 mkf ); IPN Ld 00295/5 (30/208)
Akta internowanego Internowany na wniosek Wydz. V KWMO Piotrków Trybunalski w okresie 13.12.1981-17.03.1982, na mocy decyzji nr 37662 MSW z dn. 12.12.1981 za to, że był „organizatorem strajków w zakładzie pracy oraz zajmuje się kolportażem ulotek i plakatów o treści antysocjalistycznej”. Został osadzony w Zakładzie Karnym w Sieradzu, a od 06.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. IPN Ld 24/80
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] J. Tworkowski jest wymieniony w materiałach sprawy założonej na inną osobę z tytułu wspólnej działalności w NSZZ „Solidarność” na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. IPN Ld 067/858/J (1337/2 mkf)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] J. Tworkowski jest wymieniony w materiałach sprawy założonej na inną osobę, pracownika w Zarządzie Regionalnym NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej, z powodu wzajemnych kontaktów mimo delegalizacji „Solidarności”. IPN Ld 067/930/J (1414/2 mkf)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] J. Tworkowski występuje w materiałach sprawy założonej na inną osobę z powodu wspólnej działalności w gronie osób skupionych wokół Kościoła oo Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim. IPN Ld 067/1006 (1500/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] J. Tworkowski występuje w materiałach sprawy założonej na inną osobę. Był kontrolowany wraz z grupą inwigilowanych działaczy opozycyjnych w Piotrkowie Trybunalskim. IPN Ld 067/957/J (1444/2 mkf)
Akta administracyjne „Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność" wrzesień-październik 1981 r.” Akta zawierają charakterystykę J. Tworkowskiego sporządzoną na podstawie ankiety osobowej wypełnianej przez delegatów. IPN Ld 363/11 t. 2 (4779/1/2)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawę założono z powodu ujawnienia na terenie Piotrkowa Trybunalskiego, wśród pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej, kolportażu wydawnictw bezdebitowych sygnowanych przez „Unię Nowoczesnego Humanizmu”. J. Tworkowski występuje w sprawie z powodu kontaktów z głównym rozpracowywanym w sprawie. IPN Ld 067/553/J (970/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Inwigilowany w sprawie dot. rozpracowania „nieformalnej grupy opozycyjnej”, utworzonej przez byłych działaczy ZR NSZZ „Solidarność”, skupionej przy kościele oo Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim. Grupa ta m. in. powołała Komitet Obrony Praw Człowieka i Obywatela, którego przewodniczącym wybrano J. Tworkowskiego. IPN Ld 067/788/J (1255/2 mkf)
Akta kontrolne dochodzenia Dochodzenie wszczęto w związku z nasileniem podziemnej działalności członków NSZZ „Solidarność” oraz powołaniem przez nich, na terenie Piotrkowa Trybunalskiego, Komitetu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, którego przewodniczącym został wybrany J. Tworkowski. Postępowanie zakończono wydaniem decyzji administracyjnych przez Wydział Społeczno-Administracyjny Urzędu Wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim z nakazem zaprzestania wszelkich form działalności. IPN Ld pf 68/116/J (117/III mkf)
Akta prokuratorskie J. Tworkowski występuje w materiałach postępowania prowadzonego przeciwko innej osobie, w sprawie dot. rozpowszechniania bez wymaganego zezwolenia czasopism i druków o charakterze prasowym na terenie Piotrkowa Trybunalskiego w 1984. Wobec niewystarczających dowodów postępowanie zostało umorzone. IPN Ld 49/25 (31/27/92)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] J. Tworkowski występuje w materiałach sprawy założonej na inną osobę ze względu na wspólną działalnością w KZ NSZZ „Solidarność” w Fabryce Maszyn Górniczych "Pioma" oraz późniejsze utrzymywanie wzajemnych kontaktów. IPN Ld 067/1097/J (1601/2 mkf)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] W materiałach sprawy założonej na inną osobę znajdują się wyciągi ze wspomnianej wyżej SOR krypt. „Grupa”, gdzie występuje J. Tworkowski. IPN Ld 067/956/J (1443/2 mkf)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawę prowadzono celem kontroli operacyjnej środowiska prawniczego na terenie województwa piotrkowskiego. W dokumencie z dn. 13.03.1987 znajdują się informacje dot. J. Tworkowskiego. IPN Ld 062/1 (93/IV)
Akta administracyjne Wymieniony w „Informatorze o nielegalnych organizacjach i ugrupowaniach prowadzących antypaństwową i antysocjalistyczną działalność w Polsce w latach 1944-1985”, jako działacz NSZZ „Solidarność”, woj. piotrkowskiego, organizujący różne formy działania związku. IPN BU 0326/558 t. 4 (11/IX/70 t. 4)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Justas”, nr rej. 5207 znajdują się doniesienia, w których występuje J. Tworkowski. IPN Ld 0031/329 t. 1-2 (1553/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Łucja”, nr rej. 5679 znajdują się doniesienia, w których występuje J. Tworkowski. IPN Ld 0031/635 (1963/I)
Materiały operacyjne W teczce personalnej tajnego współpracownika (TW) ps. „Chirurg”, nr rej. 5772 znajduje się informacja, w której występuje. J. Tworkowski. IPN Ld 0059/1093/J (1685/1 mkf)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Antek”, nr rej. 5861 znajdują się doniesienia, w których występuje. J. Tworkowski. IPN Ld 0031/551 t. 2 (1857/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Katarzyna”, nr rej. 5781 znajdują się doniesienia, w których występuje J. Tworkowski. IPN Ld 0031/302 (1508/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Sławek”/„Jola” nr rej. 6656 znajduje się doniesienie, w którym występuje J. Tworkowski. IPN Ld 0031/144 (1235/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Roman” nr rej. 6014 znajdują się doniesienia, w których występuje J. Tworkowski. IPN Ld 0031/710 (2056/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Zygmunt II” nr rej. 6767 znajdują się doniesienia, w których występuje J. Tworkowski. IPN Ld 0031/294 (1499/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Adam” nr rej. 3097 znajdują się doniesienia, w których występuje J. Tworkowski. IPN Ld 0031/527 t. 2 (1829/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Heniek” nr rej. 7893 znajdują się doniesienia, w których występuje J. Tworkowski. IPN Ld 0031/628 (1946/I)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Teodor” nr rej. 6477 znajdują się doniesienia, w których występuje J. Tworkowski. IPN Ld 0031/666 t. 3 (2002/I)
Materiały operacyjne W teczce personalnej i teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Adam” nr rej. 8090 znajdują się doniesienia, w których występuje J. Tworkowski. IPN Ld 0031/346 (1572/I); IPN Ld 0059/1004/J (1572/1)
Materiały operacyjne W teczce personalnej kandydata na tajnego współpracownika (TW) nr rej. 8501 znajdują się informacje sporządzone przez funkcjonariusza SB, w których występuje. J. Tworkowski. IPN Ld 0059/753/J (1251/1-K mkf)
Materiały operacyjne W teczce personalnej tajnego współpracownika (TW) ps. „Olaf”, "Adam Potocki"/ "Potocki", nr rej. 6951 znajdują się doniesienia, w których występuje J. Tworkowski. IPN Ld 0059/925/J (1461/1 mkf)
Materiały operacyjne W teczce personalnej kandydata na tajnego współpracownika (TW) nr rej. 9906 znajdują się notatki sporządzone przez funkcjonariusza SB, w których występuje J. Tworkowski. IPN Ld 0059/1259/J (1873/1-K mkf)
Materiały operacyjne W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Filip” nr rej. 7788 znajdują się doniesienia, w których występuje J. Tworkowski. IPN Ld 0031/719 (2065/I)
Akta paszportowe We wniosku paszportowym, złożonym na wyjazd do Włoch w 1985 jest adnotacja: „Wydz. IV i V zabezpiecza wyjazdy, mat.[eriały] teczka S”. We wniosku paszportowym, złożonym na wyjazd na Węgry w 1986 jest adnotacja: „Wydz. V zabezp.[iecza] wyj.[azdy] do k.[rajów] socjalist.[ycznych], zab.12.05.1982. Mat.[eriały] w aktach”. IPN Ld 536/1538 (EAPT 001538)