Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Antoni
Nazwisko: Rybnik
Miejsce urodzenia: Suchowola
Data urodzenia: 13-06-1946
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założona w celu wykrycia inspiratorów przerwy w pracy Zakładu Nr 1 w Białymstoku Białostockich Fabryk Mebli w dn. 03.09.1980. Pracownicy ww. zakładu powołali komitet strajkowy, którego członkiem był J. Rybnik, żądając m. in. zmian na stanowiskach kierowniczych fabryki, podwyżki płac, poprawy warunków socjalno-bytowych, wyboru Rady Zakładowej Związków Zawodowych i Rady Związkowej, jawnego i demokratycznego przydziału mieszkań i samochodów, zaprzestania usług dla „dygnitarzy”. Sprawę zakończono 19.12.1980 w związku z załagodzeniem konfliktu w BFM - przygotowano podwyżki oraz przeprowadzono wybory do Rady Zakładowej. IPN Bi 012/267 (2291/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa krypt. "Miasto" dotyczyła Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" Region Białystok. J. Rybnik rozpracowywany jako wiceprzewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Białymstoku. Akta sprawy zachowały się w formie szczątkowej, nie występuje w nich nazwisko J. Rybnika. Wpis sporzadzono na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. IPN Bi 011/66 (351/IV).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Celem sprawy było ustalenie miejsca pobytu b. przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Białymstoku, który od czasu wprowadzenia stanu wojennego ukrywał się przed internowaniem. J. Rybnik występuje w meldunku z 17.03.1983 jako osoba, która kontaktowała się z poszukiwanym. Sprawę zakończono z powodu ujawnienia się szefa białostockiej "Solidarności" 13.02.1983 w KWMO w Białymstoku. IPN Bi 012/448 (2699/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty kontrolą operacyjną jako aktywny działacz „Solidarności” w "jej podziemnej strukturze". Dn. 03.08.1982 zgłosił się do KWMO w Białymstoku i ujawnił, że pełni funkcję wiceprzewodniczącego NSZZ „Solidarność” Region Białystok. Funkcjonariusze SB uznali jednak, że J. Rybnik nie zakończy działności w ruchu związkowym. W związku z powyższym został objęty kontrolą operacyjną w ramach KE krypt. ”Szczupak”. W listopadzie 1982 w związku ze zmianą miejsca pracy sprawa została przekazana do Wydziału III. Sprawę zakończono 03.07.1985 "poinformowaniem władz administracyjnych". IPN Bi 012/602 (3145/II)
Akta prokuratorskie W dn. 29.10.1983 J. Rybnik zgłosił się do Prokuratury Wojewódzkiej w Białymstoku i w związku z ustawą o amnestii z 21.07.1983 ujawnił swoją działalność w NSZZ „Solidarność”: był wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu Białystok, uczestniczył w spotkaniu byłych działaczy „Solidarności” w maju 1983 w Łapach, był twórcą podziemnych struktur „Solidarności” głównie na terenie zakładów pracy, dla zmylenia czujności SB zorganizował fikcyjną organizację pod nazwą „Tymczasowa Komisja Wykonawcza”. Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania z uwagi na zapisy ustawy amnestyjnej. IPN Bi 3/153 (II Ds 27/83)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany w ramach KE krypt. "Płotka" z powodu podpisania "Deklaracji 100" dotyczącej bojkotu oraz nawoływania do bojkotu wyborów do sejmu PRL. Sprawę zakończono przeprowadzeniem 21.12.1987 rozmowy ostrzegawczej. Materiały o sygn. II/3145/b zniszczono w 1990; wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] KE krypt. "Hetman" dotyczy kontroli operacyjnej dyrektora Teatru Dramatycznego w Białymstoku. J. Rybnik, pracownik teatru, występuje w wyciągu z informacji operacyjnej TW ps. "121" z 04.11.1987 jako osoba namawiająca do bojkotu referendum i kolportująca pisma naświetlające sprawę referendum z punktu widzenia opozycji. IPN Bi 012/1456 (3884/II)
Teczka tajnego współpracownika [TW] Tajny współpracownik ps. "121" rozpracowywał środowisko Teatru Dramatycznego w Białymstoku. Z raportu funkcjonariusza Wydziału III z 13.01.1990 wynika, że TW otrzymał m. in. zadanie "pełnego rozpracowania przejawów wrogiej działalności prowadzonej przez Jerzego Rybnika". IPN Bi 009/417 (8311/I)
Akta operacyjne Teczka "Gotowość" zawiera materiały dotyczące przygotowań KWMO w Białymstoku do wprowadzenia stanu wojennego. J. Rybnik występuje we wniosku o internowanie z 31.08.1981 jako organizator strajku w Białostockich Fabrykach Mebli we wrześniu 1980 reprezentujący nieprzejednaną postawę wobec władz. Oceniano, że "w warunkach konfliktowych może być głównym przywódcą różnego rodzaju akcji protestacyjnych ze strajkami włącznie". IPN Bi 047/2227 (212/1)
Akta administracyjne Jednostka zawiera kontrwywiadowczą ocenę woj. białostockiego sporządzoną przez funkcjonariuszy SB oraz uzupełnienia do niej. J. Rybnik występuje w dokumencie z 20.07.1981, dot. wyboru ww. podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów NSZZ "Solidarność" w dniach 25-26.06.1981 na stanowisko zastępcy przewodniczącego Zarządu Regionu Białystok (dotychczas był przewodniczącym Komisji Oddziałowej w Białostockich Fabrykach Mebli). W uzupełnieniach z 02.01.1982 oraz z 04.07.1982 jest wymieniany jako osoba, która nie została internowana i nadal się ukrywa. Z dokumentu z 08.08.1982 wynika, że dn. 03.08.1982, ukrywający się od czasu wprowadzenia stanu wojennego J. Rybnik, zgłosił się do KWMO w Białymstoku i po przeprowadzonej rozmowie został zwolniony do domu. Wg zachowanych materiałów kartotecznych J. Rybnik był poszukiwany w ramach sprawy poszukiwawczej nr OP 6/82 prowadzonej przez Wydział Kryminalny KM MO w Białymstoku. IPN Bi 047/2302.
Akta administracyjne Jednostka zawiera materiały dot. działności NSZZ "Solidarność" Region Białystok. J. Rybnik występuje m. in. w piśmie z 14.09.1985 z KWMO Białystok do Biura Studiów MSW w Warszawie dotyczącym ustaleń, kto z woj. białostockiego podpisał "Apel 100". W związku z tym przeprowadzono szereg rozmów ostrzegawczych także z J. Rybnikiem, wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Białymstoku. IPN Bi 0037/186/1
.