Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Benedykt Wacław
Nazwisko: Bilnik
Miejsce urodzenia: Zawiercie
Data urodzenia: 24-09-1931
Imię ojca: Józef
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Benedykt Bilnik, pracownik Huty im. Bolesława Bieruta w Częstochowie był inwigilowany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Kierownik” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 17.12.1980 pod nr. rejestr. CZ 5293. W dniu 04.06.1984 SOS przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Kierownik”. Sprawę prowadził Wydział III „A” KW MO Częstochowa, a następnie Wydział V KW MO/WUSW Częstochowa. W dniu 21.10.1986 ww., został przerejestrowany w ewidencji operacyjnej do SOR „Struktura” nr rej. CZ 6428. Materiały zniszczone w jednostce operacyjnej. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Struktura” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 06.08.1982 pod numerem CZ 6428 i dotyczyła „wrogiej negatywnej działalności o charakterze politycznym” prowadzonej na terenie Huty im. B. Bieruta w Częstochowie. W dniu 02.05.1983 SOS przekwalifikowano na SOR „Struktura”. Sprawa prowadzona była przez Wydział V KWMO/WUSW Częstochowa. Benedykt Bilnik „figurant” SOR krypt. „Kierownik” nr rej. CZ 5293 został zarejestrowany do SOR „Struktura” nr rej. CZ 6428 w dn. 21.10.1986. W dniu 17.01.1990 materiały sprawy zniszczono ze względu na „nikłą wartość operacyjną”. Materiały zniszczone w jednostce operacyjnej. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego zawierają dokumenty wytworzone w związku z internowaniem Benedykta Bilnika. Ww. został zatrzymany 13.12.1981 na podstawie decyzji nr 81/2/81 z uwagi na fakt, iż „nawoływał do strajku”. Przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu. W dniu 23.03.1982 przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Łupkowie. Zwolniony 13.07.1982 na mocy decyzji o uchyleniu internowania nr 123/D/82. Akta o sygn. IPN Ka 41/118 to karta depozytowa ww. IPN Rz 56/96 (5/82), IPN Ka 41/118.
Występuje w materiałach administracyjnych Wydziału „C” KW MO Częstochowa, które zawierają wykaz osób z terenu byłego woj. częstochowskiego internowanych od 13.12.1981 do 1982. Materiały zawierają m.in. informację o internowaniu Benedykta Bilnika w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu. IPN Ka 0220/2 (Cz/C-248).
Materiały administracyjne Biura „C” MSW z roku 1987. W aktach znajdują się meldunki operacyjne przesyłane przez poszczególne WUSW z terenu kraju, w celu stworzenia „Informatora o nielegalnych organizacjach prowadzących antypaństwową i antysocjalistyczną działalność w Polsce w latach 1944-1985”. Benedykt Bilnik występuje w materiałach w związku z omówieniem „nielegalnej organizacji” działającej od 1983 roku na terenie Huty im. B. Bieruta w Częstochowie i należącej do „najliczniejszych i najlepiej zorganizowanych grup podziemia politycznego” w województwie częstochowskim. Ww. należał do „czołowych działaczy” organizacji i wraz z innymi zajmował się m.in. kolportażem „wrogich wydawnictw” (m.in. „Wytrwamy”, „Nadzieja”, „Robotnik”), zbieraniem składek pieniężnych i „utrzymywaniem łączności z innymi ośrodkami na terenie kraju”. IPN BU 0326/558 t. 1.
.