Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Anna
Nazwisko: Walentynowicz
Nazwisko rodowe: Lubczyk
Miejsce urodzenia: Równe
Data urodzenia: 15-08-1929
Imię ojca: Jan
Imię matki: Aleksandra


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotycząca wydarzeń grudniowych 70' na terenie woj. gdańskiego oraz późniejszej kontroli operacyjnej osób zaangażowanych w wydarzenia Grudnia 70'. Anna Walentynowicz była jedną z organizatorów i uczestników strajku 16 i 18.01.1971 na Wydziale W-2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Materiały dot. A. Walentynowicz postanowieniem Wydz. III KW MO Gdańsk z 10.11.1982 zostały wyłączone ze sprawy "z uwagi na zaniechanie jakiejkolwiek wichrzycielskiej lub wrogiej działalności". IPN Gd 003/14 t. 20, 27 (IV-15)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona na Stocznię Gdańską im. Lenina. Anna Walentynowicz wchodziła w skład grupy pracowników stoczni, którzy 20.05.1971 spotkali się z dyrekcją w sprawie podziału premii oraz była delegatem na spotkaniu z władzami państwowymi dot. podwyżek i premii. IPN Gd 003/16 t. 2 (IV-17)
Akta śledcze Akta śledztwa w sprawie sporządzania i przechowywania nielegalnych wydawnictw na terenie Gdańska w latach 1977-1980. A. Walentynowicz uczestniczyła 18.12.1979 w demonstracji organizacji opozycyjnych przed bramą Stoczni Gdańskiej im. Lenina z okazji rocznicy wydarzeń Grudnia 1970, była członkiem redakcji "Robotnika" i Wolnych Związków Zawodowych, jako członek Prezydium Gdańskiego MKZ "Solidarność" przechodzi w meldunku Wydz. IV KWMO w Gdańsku z 21.11.1980 do Wydz. IV Dep. IV MSW dot. spotkania zorganizowanego w Bazylice św. Mikołaja w Gdańsku. Wielokrotnie zatrzymywana i przeszukiwana, w tym 22.04.1980 w związku z zamiarem udziału w nielegalnym zgromadzeniu WZW. W trakcie przeszukania zakwestionowano egzemplarze odezwy pt. "Znak mocy i udział". IPN Gd 013/136 t. 4, 5, 8, 11-14 (8551/III)
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie „rozpowszechniania na terenie woj. gdańskiego pism i publikacji zawierających fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL”. 18.12.1978 przeszukano mieszkanie A. Walentynowicz w związku z planowaną przez KOR i SKS uroczystością składania wieńców pod bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej im. Lenina. 19.12.1979 i 24.03.1980 przeszukano mieszkanie, w trakcie którego ujawniono nielegalne wydawnictwo. 22.04.1980 przeszukano osobę ww. Śledztwo umorzono 22.02.1982 w związku z zastosowaniem art. 1 ust. 1 pkt. 6 w zw. z art. 5 ust.2 dekretu z 12.12.1981 „o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń”. IPN Gd 286/1 t. 1-2
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona na fakt wspierania przez A. Walentynowicz osób prowadzących wrogą działalność polityczną i represjonowanych za tę działalność oraz ich rodzin. SOS "Suwnicowa" 30.11.1978 przerejestrowano na SOR, od 22.04.1983 prowadzoną przez Insp. 2 KW MO Gdańsk, równolegle w Biurze Studiów MSW prowadzono sprawę kontrolną krypt. "Emerytka". W sprawie wykorzystywano OZI, technikę operacyjną Wydz. "T" i "B", eksploatowano PP [podsłuch pokojowy] w miejscu zamieszkania. Stosowano przeszukanie osobiste, mieszkania i rewizję bagażu. W aktach znajdują się plany operacyjne mające na celu pogłębienie antagonizmów między liderami "Solidarności" oraz pozbawienie ww. autentycznego poparcia środowiska robotniczego. Materiały dot. sprawy kontrolnej "Emerytka" 30.01.1987 złożono do archiwum ze względu na "znikome zagrożenie wynikające z działalności figurantki" oraz kontrolę operacyjną przez Insp. 2 WUSW Gdańsk. IPN Gd 411/1 t. 1-3 (5475/k)
Akta operacyjne Materiały zawierają meldunki operacyjne dot. członków opozycji, notatki ze spotkań z TW, plany przedsięwzięć operacyjnych dot. spraw prowadzonych przez Wydz. III "A" KW MO Gdańsk. A. Walentynowicz, figurantka SOR krypt. "Suwnicowa", członek kolegium redakcyjnego "Robotnika Wybrzeża", w mieszkaniu której odbywały się zebrania redakcji, figuruje w meldunkach operacyjnych Wydz. III "A" KW MO Gdańsk z września i października 1979 oraz donosach TW "Beryl" z 9 i 21.11.1979. IPN Gd 0046/829 t. 4 (1486/4)
Akta paszportowe W materiałach znajduje się postanowienie nr 4790/79 o zastrzeżeniu wyjazdów do krajów kapitalistycznych i Jugosławii w okresie od lutego 1979 do lutego 1982 wydane 06.02.1979 przez Wydz. III "A" KWMO Gdańsk, ponieważ ww. "jest aktywnie zaangażowana w działalność antysocjalistyczną. Jest organizatorem nielegalnych spotkań oraz bierze czynny udział w kolportażu bezdebitowych wydawnictw". W materiałach znajduje się postanowienie nr 01550/86 o zastrzeżeniu wyjazdów do WKŚ w okresie 18.07.1986-18.07.1988 wydane przez Inspektorat 2 WUSW Gdańsk, ponieważ "wymieniona utrzymuje ścisłe kontakty z członkami byłej >Solidarności< prowadzącymi nielegalną działalność. Jest aktywnie zaangażowana w działalność na rzecz nielegalnych struktur byłej >Solidarności<". W 18.07.1987 odmówiono wydania paszportu na wyjazd do Szwecji. EAGD 178525
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały dotyczą organizacji młodzieżowej „Ruch Młodej Polski” - notatki służbowe, analizy operacyjne, plany działań administracyjnych, informacje od TW, notki biograficzne głównych uczestników. Działacze RMP byli inicjatorami wiecu w obronie A. Walentynowicz. IPN Gd 340/1 t. 3 (54427/II)
Akta operacyjne Meldunki operacyjne spraw krypt. "Pielęgniarka" i "Żak" dot. wspierania osób prowadzących "wrogą działalność polityczną". A. Walentynowicz przechodzi w aktach jako figurantka sprawy krypt. "Suwnicowa" prowadzonej przez Wydz. III "A" KWMO Gdańsk. IPN Gd 382/1
Sprawa Obiektowa [SO] "Zabezpieczenie operacyjne" Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie. W materiałach znajduje się informacja operacyjna z 9.10.1984 z donosu TW krypt. "Karat", który był uczestnikiem II Pielgrzymki Ludzi Pracy z woj. piotrkowskiego do Częstochowy dot. udziału A. Walentynowicz w 30.09.1984 w zjeździe na Jasnej Górze. IPN Ld 0050/12 t. 4 (25/1/90)
Akta operacyjne Materiały operacyjne dot. wydarzeń "Sierpnia 80". Charakterystyki działaczy opozycji, plany działania SB w związku z zagrożeniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w Trójmieście, wydarzenia w Stoczni Gdańskiej im. Lenina i na uczelniach wyższych Trójmiasta. A. Walentynowicz wymieniona jest w składzie Plenum Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego wybranego 17.08.1980. Ponadto figuruje w donosie TW "Antoni" z 17.08.1980 dot. sytuacji na terenie Stoczni Gdańskiej im. Lenina oraz figuruje w stenogramie posiedzenia MKS odbytego 20.08.1980 przesłanego do Wydz. VII Dep. II MSW. IPN Gd 0046/364 t. 1 (914/2)
Akta administracyjne Materiały dot. działalności NSZZ "Solidarność" w Elblągu. Korespondencja, struktura organizacyjna, komunikaty, oświadczenia i działania "Solidarności" Zarząd Regionu Elbląg. A. Walentynowicz przechodzi w Komunikacie nr 2 MKZ NSZZ "Solidarność" Kraków dot. wizyty przedstawicieli MKZ Gdańsk w zakładach pracy w Krakowie i Nowej Hucie w dniu 18.10.1980. IPN Gd 07/50 t.1 (51/1)
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego oraz "stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego" na terenie woj. gdańskiego. A. Walentynowicz występuje w informacjach sytuacyjnych z 18, 19 i 22.08.1980 dot. strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Figuruje w "Planie operacyjnym zabezpieczenia imprez związanych z odsłonięciem pomników i tablicy pamiątkowej na terenie Gdańska i Gdyni w 10 rocznicę wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu" sporządzonym 28.11.1980 przez Wydz. III, III "A", IV KW MO Gdańsk jako osoba, którą należy objąć "szczególną kontrolą" prowadzoną przez Wydz. III, III "A", "T", "B" KW MO Gdańsk. Ponadto figuruje w wykazach sporządzonych przez Wydz. III "A" KWMO Gdańsk "osób przewidzianych do izolacji na wypadek poważnego zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa" z 23.10.1980 oraz "osób do realizacji w I rzucie w sprawie krypt. >Wiosna<" z 23.09.1981. IPN Gd 0207/2 (911/16), 0207/4/1 (911/16/4), 0207/10 t. 1 (911/2), 340/2 t. 1 (911/2)
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na "Związek". A. Walentynowicz była rozpracowywana w ramach SO "Klan"/"Związek" jako członek Plenum MKS w Gdańsku, Prezydium Gdańskiego MKZ NSZZ "Solidarność", zaangażowana w działalność antysocjalistyczną czynnie wspierająca przerwy w pracy zakładów produkcyjnych Trójmiasta, utrzymująca kontakty z zagranicą, wielokrotnie zatrzymywana i osadzana w areszcie na 48 godz., objęta operacyjnym zabezpieczeniem pobytu m.in. w Koninie, objęta kontrolą korespondencji przez Wydz. "W". IPN Gd 003/166 (IV-185)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona w celu "operacyjnego zabezpieczenia manifestacji" zorganizowanej przez NSZZ "Solidarność" MKR w Jastrzębiu-Zdroju, NSZZ RI "Solidarność" Regionu Śląska i Zagłębia oraz Kurię Katowicką w dniach 6-7.06.1981 na Błoniach w Jastrzębiu-Zdroju. Manifestacja miała być wyrazem sojuszu robotników i rolników i zgromadziła szereg delegacji na czele z KKP "Solidarność" i KSS KOR. A. Walentynowicz przybyła do Jastrzębia-Zdroju wraz z delegacją KKP "Solidarność", zabrała głos w drugim dniu manifestacji wypowiadając się na temat roli kobiety we współczesnym społeczeństwie. Sprawę zakończono z powodu "ustania powodu zainteresowania". IPN Ka 030/164 (423/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założona w związku z zamiarem zorganizowania przez Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność" Oddział w Legnicy w dniu 26.07.1981 wiecu na stadionie Klubu Sportowego "Miedź" w Legnicy, w którym miała uczestniczyć działaczka NSZZ "Solidarność" w Gdańsku A. Walentynowicz. 24.07.1981 Oddział NSZZ "Solidarność" odwołał wizytę i wiec nie odbył się. Sprawę zakończono z powodu "zaniechania wrogiej działalności". IPN Wr 022/367 (II-392)
Sprawa Obiektowa [SO] A. Walentynowicz występuje w aktach SO krypt. "Debata" dotyczącej I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność". Materiały zawierają m.in. plany działań operacyjnych, meldunki i notatki funkcjonariuszy SB, stenogramy z przebiegu obrad, wykazy uczestników Zjazdu i osobowych źródeł informacji. IPN BU 236/243 (2282/IV)
Akta internowanego Internowana w ramach Akcji "Jodła" na mocy decyzji nr 168 wydanej 12.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku z powodu, "że pozostawanie na wolności zagrażałoby bezpieczeństwu Państwa i porządkowi publicznemu przez to, że podejmuje działania o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa woj. gdańskiego". Od 18.12.1981 przebywała w ZK w Bydgoszczy-Fordonie, od 10.01.1982 w OO. w Gołdapi. Zwolniona 23.07.1982 na mocy decyzji nr 290 o uchyleniu internowania wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Bi 53/120
Akta administracyjne Materiały dot. NSZZ "Solidarność" Region Białystok. A. Walentynowicz 09.06.1981 przybyła do Białegostoku na zaproszenie MKZ i spotkała się z załogami zakładów przemysłowych województwa białostockiego. IPN Bi 0037/186/1,3
Sprawa Obiektowa [SO] Założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ "Solidarność" na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. A. Walentynowicz figuruje w wykazie osób internowanych w ZK Bydgoszcz-Fordon. IPN Gd 003/176 (IV-200)
Akta kontrolne śledztwa Objęta śledztwem prowadzonym w okresie od 17.03.1982 do 6.12.1982 w sprawie zorganizowania po wprowadzeniu stanu wojennego na terenie Stoczni Gdańskiej im. Lenina akcji protestacyjnej skierowanej przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. 30.08.1982 zatrzymana. Tego samego dnia przeszukano mieszkanie ww. Przesłuchana i 1.09.1982 na mocy postanowienia Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie tymczasowo aresztowana. IPN GD 013/201 (III-8639)
Akta prokuratorskie 1.09.1982 tymczasowo aresztowana i osadzona w AŚ w Gdańsku.1.10.1982 postanowieniem Prokuratury Generalnej w Warszawie uchylono prowadzenie postępowania w trybie doraźnym.6.10.1982 Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku wydała ponownie postanowienie o tymczasowym aresztowaniu ww. 6.12.1982 sporządzono akt oskarżenia, oskarżając ww. o to, że " w dniach 14 i 15 grudnia 1981(...) przebywając na terenie Stoczni Gdańskiej im. Lenina, kontynuowała działalność związkową oraz organizowała akcję protestacyjną skierowaną przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego i działaniom sił porządkowych zmierzających do spowodowania opuszczenia Stoczni przez pracowników, nawołując przez urządzenia nagłaśniające do pozostania na terenie zakładu oraz nakłaniała Komendanta Zawodowej Zakładowej Straży Pożarnej i podległych mu pracowników do przekazania samochodów strażackich wyposażonych w działka wodne w celu ich użycia przeciwko siłom porządkowym". IPN Gd 76/18 t. 1-2
Akta sądowe Postanowieniem Sądu Najwyższego w Warszawie z 21.01.1983 sprawę dot. oskarżenia Anny Walentynowicz w związku z postępowaniem prokuratorskim Ds. 55/82 przekazano do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy w Grudziądzu ze względu na pobyt oskarżonej w szpitalu ZK w Grudziądzu. 30.03.1983 skazana wyrokiem Sądu Rejonowego w Grudziądzu (II K. 71/83) na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata próby oraz karę grzywny. Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Toruniu (II Kr 170/83) z 20.09.1983 uchylił wyrok I Instancji, a postępowanie karne przeciwko ww. umorzono na mocy art. 3 ust. 3 w zw. z art. 1 ustawy z dnia 21 lipca 1983 o amnestii. IPN By 355/37 t. 1-2
Akta tymczasowo aresztowanego Tymczasowo aresztowana postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku z 1.09.1982 w związku z postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez tę prokuraturę pod nr Ds. 55/82. W okresie od 3.09.1982 do 21.09.1982 ww. przebywała w Areszcie Śledczym w Gdańsku, następnie od 21.09.1982 do 26.10.1982 w Areszcie Śledczym w Warszawie-Mokotowie, stamtąd przeniesiona do Aresztu Śledczego w Grudziądzu. Zwolniona z aresztu 30.03.1983 z uwagi na treść wyroku Sądu Rejonowego w Grudziądzu (II K. 71/83) z 30.03.1983 o warunkowym zawieszeniu kary. IPN By 187/65 (39/116)
Akta administracyjne Korespondencja z WUSW dotycząca pracy operacyjnej. Akta zawierają notatkę służbową o próbie podjęcia przez kobiety z Zakładu Karnego w Grudziądzu i Zakładu Karnego w Lublińcu protestu głodowego, jeśli na posiedzeniu wiosennym Sejmu nie zapadną decyzje o amnestii. W materiałach znajduje się notatka służbowa z widzenia Anny Walentynowicz ze swoją szwagierką, które odbyło się 24.11.1982 w ZK w Grudziądzu. IPN By 00155/31 (1/56)
Akta prokuratorskie Akta zawierają listy napisane w języku angielskim od nadawców ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej adresowane do Prokuratora Wojewódzkiego w Toruniu w obronie więzionej Anny Walentynowicz. IPN By 87/7 (29/1/91)
Akta kontrolno-śledcze Akta śledztwa wszczętego 5.12.1983 w sprawie zorganizowania 4.12.1983 w Katowicach m.in. przez Annę Walentynowicz "nielegalnego" pochodu liczącego ok. 300 osób i próby wmurowania przy KWK "Wujek" w Katowicach bez zezwolenia władz administracji państwowej tablicy metalowej z wyrytym napisem: "W hołdzie górnikom poległym w grudniu 1981 w obronie praw związkowych w dowód >Solidarności< społeczeństwo Wybrzeża, Wybrzeże 1970- Śląsk 1981". W dn. 6.12.1983 tymczasowo aresztowana. Śledztwo zakończono 28.01.1984 skierowaniem aktu oskarżenia sporządzonego przez Prokuraturę Wojewódzką w Katowicach (II Ds. 165/83/S). Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z 05.04.1984 uchylono areszt tymczasowy. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach (V K. 210/84) z 31.07.1984 postępowanie umorzono na mocy amnestii. IPN Ka 029/741 t. 1-5 (9367/III)
Akta tymczasowo aresztowanego Akta Anny Walentynowicz tymczasowo aresztowanej w związku z postępowaniem II Ds. 165/83/S. Od 6.12.1983 przebywała w AŚ w Katowicach, od 22.12.1983 w ZK w Lublińcu, od 14.03.1984 w AŚ w Krakowie, od 20.03.1984 w ZK w Lublińcu. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z 5.04.1984 uchylono tymczasowe aresztowanie, 6.04.1984 opuściła areszt. IPN Ka 30/12 (16/84)
Akta administracyjne W materiałach znajduje się list otwarty Anny Walentynowicz skierowany do Przewodniczącego Rady Państwa prof. Henryka Jabłońskiego z 30.06.1983 w sprawie podjęcia działań na rzecz uwolnienia osób represjonowanych za "działalność niepodległościową" (działaczy NSZZ "Solidarność", KPN i KSS KOR). W odpowiedzi, zaakceptowanej wcześniej przez ministra spraw wewnętrznych Czesława Kiszczaka, "w związku z tzw. listem otwartym adresowanym do Przewodniczącego Rady Państwa, Biuro Skarg i Wniosków Kancelarii Rady Państwa ze względu na fałszywe interpretowanie faktów, a także prowokacyjną treść pisma, pozostawia go bez biegu". IPN BU 1585/1646 (MSW II 1646)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Akta sprawy założonej w związku z ukazywaniem się nielegalnego pisma pt. "Homek" oraz ulotek sygnowanych przez Ruch Społeczeństwa Alternatywnego. A. Walentynowicz występuje w aktach jako osoba, która podpisała petycję skierowaną do Sejmu PRL w sprawie osób odmawiających służby wojskowej oraz figuruje w meldunku operacyjnym nr 153 do Wydz. I Dep. III MSW z 18.04.1987 jako jedna z osób, która podpisała memorandum "Tchnąć prawdziwe życie w porozumienia helsińskie". IPN Gd 0027/3842 t. 2, 6 (19960/II)
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie podjęcia działań w celu wywołania "niepokoju publicznego" przez kilku aktywistów byłej "Solidarności" na terenie Słupska w 1984. A. Walentynowicz przechodzi w aktach jako osoba, która przebywała na terenie Słupska w okresie 19-23.09.1984 na zaproszenie działaczy słupskie podziemnej "Solidarności". IPN Gd 012/76 t. 2 (116/III)
Akta operacyjne Akta zawierają korespondencję w sprawie przekazania/zniszczenia dowodów rzeczowych zgromadzonych w Wydz. Śledczym WUSW w Katowicach. Materiały dot. A. Walentynowicz obejmują postanowienie Sądu Rejonowego w Katowicach w sprawie VK 210/84 oraz korespondencję z okresu 17.04.1985-22.09.1987 dot. wydawnictwa pt. "13 dni nadziei-Węgry" zarekwirowanego i zdeponowanego w Wydz. Śledczym WUSW Gdańsk podczas przeszukania mieszkania ww. Przeszukania dokonano na potrzeby sprawy RSD 47/83 prowadzonej przez Wydz. Śledczy WUSW Katowice. Na mocy orzeczenia Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń w Gdańsku z 19.02.1987 "nielegalne wydawnictwa" zniszczono w Wydz. Śledczym WUSW w Gdańsku. IPN Ka 064/188 (150/III)
Akta administracyjne Materiały zawierają analizy prawne za rok 1988 wykonane przez Wydz. Śledczy WUSW Łódź. Analiza nr 27/88 z 29.02.1988 dot. wystąpienia A. Walentynowicz 19.02.1988 w Duszpasterstwie Ludzi Pracy przy parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Łodzi i została przeprowadzona na wniosek Wydz. IV WUSW Łódź. W materiałach znajduje się stenogram z przebiegu spotkania. Ww. omawiała problemy pracujących kobiet, trudną sytuację ekonomiczną kraju, bieżące problemy związkowe, oceny stanu wojennego. Wydz. Śledczy ocenił, że wystąpienie nie daje podstaw do wszczęcia postępowania przygotowawczego. IPN Ld 0050/76 t. 3 (31/2/91)
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora w sprawie osób biorących udział 1.05.1989 w zbiegowisku publicznym na terenie Gdańska. Śledztwo wszczęto 9.05.1989. Sąd Rejonowy w Gdańsku (IV Ko.284/89) 30.06.1989 umorzył postępowanie na zasadzie ustawy z 29.05.1989 o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń, ponieważ zostało ono popełnione z powodów politycznych. A. Walentynowicz przemawiała na wiecu zorganizowanym 1.05.1989 przez "Solidarność Walczącą" na ul. Długiej w Gdańsku. IPN Gd 73/20
Teczka Tajnego Współpracownika [TW] W teczce pracy znajduje się doniesienie dot. A. Walentynowicz z 08.05.1981. IPN Ld 0031/328 t. 2 (1552/I)
Teczka Tajnego Współpracownika [TW] W teczce pracy znajduje się relacja ze spotkania z TW 4.11.1980, z której wynika, że A. Walentynowicz wraz z innymi przedstawicielami MKZ NSZZ "Solidarność" przyjechała do Łodzi, gdzie miało się odbyć spotkanie z tamtejszymi działaczami. IPN Ld 0082/65 t. 3 (45766/I)
.