Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Adam
Nazwisko: Sękowski
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 21-12-1947
Imię ojca: Józef
Imię matki: Liliana


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania dotyczącej działalności struktur rozwiązanej NSZZ „Solidarność” na terenie WPK w Gdyni. Materiały złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW w Gdańsku do nr II-19563. Dnia 5.05.1989 zostały one zniszczone za protokołem brakowania nr 7/89. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Gdyni (nr 1Ds 1025/84) przeciwko Andrzejowi Sękowskiemu i innym osobom zatrzymanym w czasie manifestacji 1.05.1984 w Gdyni. A. Sękowskiemu zarzucano „atakowanie funkcjonariuszy MO oraz wznoszenie wrogich haseł”. Został on tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. W jego mieszkaniu przeprowadzono przeszukanie, w czasie którego zarekwirowano śpiewnik pieśni patriotycznych, zaproszenie na poświęcenie klasztoru i statut związku. Sprawę umorzono na podstawie amnestii 26.07.1984. Materiały złożono w archiwum Wydziału „C” do nr III-8490. IPN Gd 013/87 (8490/III)
Akta tymczasowo-aresztowanego Aresztowany tymczasowo 2.05.1984, osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. 20.06.1984 prokurator wydał postanowienie o przedłużeniu aresztu. Zwolniony 26.07.1984 po umorzeniu sprawy na podstawie ustawy o amnestii z 21.07.1984. IPN Gd 161/364 (40/943)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Akta sprawy założonej w związku z ukazywaniem się nielegalnego pisma pt. "Homek" oraz ulotek sygnowanych przez Ruch Społeczeństwa Alternatywnego. W materiałach znajdują się pisma podziemne „Nasz Czas” oraz „Solidarność Walcząca” informujące o wyroku dla Andrzeja Sękowskiego oraz lista „więźniów sumienia” na której figuruje w/w. IPN Gd 0027/3842 t. 6 (19960/II)
Akta kontrolne śledztwa Akta śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Gdyni (nr 1Ds 2257/85) przeciwko zatrzymanemu 8.10.1985 w czasie kontroli drogowej w Gdyni Andrzejowi Sękowskiemu oraz dwóm innym działaczom NSZZ „Solidarność”. Przewozili oni w bagażniku samochodu prosiaka z napisem „Ja głosuję”, którego planowali wypuścić na ulicy Świętojańskiej w Gdyni. W mieszkaniu A. Sękowskiego znaleziono ponadto około 1800 sztuk ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do Sejmu. 12.10.1985 w/w został umieszczony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. W czasie przesłuchań odmawiał składania wyjaśnień. Sprawę zakończono na podstawie ustawy amnestyjnej w dniu 10.09.1986. Materiały złożono w archiwum Wydziału „C” do nr III-8787. IPN Gd 013/299 (8787/III)
Akta sądowe Akta sprawy karnej prowadzonej przeciwko działaczom NSZZ „Solidarność” oskarżonym o próbę zakłócenia wyborów do Sejmu PRL w 1985 r. W czasie rozprawy (19-20.05.1986) Andrzeja Sękowskiego uznano winnym tego, że: „działając wspólnie i w porozumieniu, poprzez przygotowanie do kolportażu ulotek o treści nawołującej do zbojkotowania wyborów do Sejmu PRL w dniu 13.10.1985 i wymalowanie prosiaka napisami »Ja głosuję«, z zamiarem wypuszczenia go w centrum Gdyni, podjęli działania zmierzające do wywołania niepokoju społecznego”. Został on za to skazany na karę 2 lat pozbawienia wolności i 6.000 zł grzywny. Po wydaniu ustawy o amnestii z 21.07.1986 sąd podjął decyzję o umorzeniu sprawy. Została ona zaskarżona przez prokuratora, jednak ostatecznie 10.09.1986 A. Sękowski opuścił areszt. IPN Gd 113/7 t. 1-3
Akta śledcze Oświadczenia i meldunki o ujawnieniu działalności w zdelegalizowanych strukturach NSZZ "Solidarność" składane przez byłych członków tej organizacji w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 17.07.1986 „o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw”. Andrzej Sękowski, skazany nieprawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Gdyni na 2 lata pozbawienia wolności, został objęty w/w ustawą i na mocy decyzji sądu z dnia 10.09.1986 postępowanie wobec niego zostało umorzone, a A. Sękowski opuścił areszt. IPN Gd 013/234 t. 2 (8691/III)
Akta paszportowe 26.06.1984 Wydział Śledczy WUSW w Gdańsku wniósł zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ (wszystkich krajów świata) na okres do 26.06.1986. Zarejestrowano je 28.08.1984 pod nr 49511. W dn. 10.10.1985 wydano kolejne zastrzeżenie z okresem obowiązywania do 10.10.1987. Zostało ono anulowane po decyzji szefa WUSW w Gdańsku z 30.04.1987, na mocy której A. Sękowski otrzymał pozwolenie na emigrację do USA. Uzasadniono to „wrogą i aspołeczną postawą” w/w. Materiały złożono w Wydziale „C” WUSW do nr 365/348. IPN Gd 645/360699 (EAGD 360699); zapisy ewidencyjne.
.