Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Romuald
Nazwisko: Turkowski
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 17-05-1954
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rejestrowany dnia 10.10.1975 pod nr. 36560 w ramach SOS o krypt. "Danka" (nr rej. 36503) dot. kolportażu literatury bezdebitowej. Sprawę zakończono dnia 23.12.1975 przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej. Materiałów o sygn. II-100538 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne "Meldunki operacyjne i ich uzupełnienia oraz szyfrogramy dot. środowisk wyższych uczelni Wrocławia". W aktach znajduje się notatka dotycząca analizy Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) "54" nr. rej. 40443, w której K. Turkowski przechodzi jako ''zaangażowany w działalność antysocjalistyczną czołowy działacz wrocławskiej SKS''. IPN BU 01232/150 (V Ds. 163/91)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] / Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany pod nr. 40443 w ramach SOS o krypt. "54", przekwalifikowanej 14.03.1983 na SOR. K. Turkowski w okresie od 13.12.1981 do 27.05.1983 był poszukiwany listem gończym. Utrzymywał kontakt z byłymi działaczami "Solidarności". W 1983 podpisał "Apel do społ.[eczeństwa] Polski i Świata w sprawie pomocy więźniom politycznym". Materiałów o sygn. II-102494 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] K. Turkowski wymieniony jest w notatce z 1981. jako członek Prezydium Zarządu MKZ Regionu Dolny Śląsk. Figuruje na liście osób wytypowanych przez J. Kuronia do uczestnictwa w "zebraniach dyskusyjnych i założycielskich związanych z utworzeniem nielegalnej partii politycznej". IPN BU 0204/1417 (50986/II), t. 46
Akta prokuratorskie Akta dot. uchylania się od nadzoru i kontroli nad publikacjami i wydawnictwami. W ramach śledztwa u K. Turkowskiego dokonano przeszukania mieszkania, przesłuchania i przeszukania osobistego. IPN Wr 048/1 (2Ds.19/79)
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad śledztwem 2Ds.19/79 prowadzonym w sprawie sporządzania i rozpowszechniania na terenie Wrocławia publikacji zawierających "fałszywe wiadomości mogące wyrządzić poważną szkodę interesom PRL", które umorzono 27.02.1982. K. Turkowski występuje jako jeden z kolporterów. IPN Wr 33/195 (III Dsn 9/82/Wr VI)
Akta prokuratorskie W aktach Postanowienie z dnia 25.11.1983 o nieuwzględnieniu zażalenia adwokata K. Turowskiego na Postanowienie Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście z dnia 27.02.1982 o umorzeniu dochodzenie 2Ds.19/79. IPN Wr 33/311 (III Dsn 92/83/Wr VI)
Akta prokuratorskie 15.11.1984 z K. Turkowskim przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą w związku z oświadczeniem o utworzeniu Komitetu Obrony Praw Człowieka. IPN Wr 33/170 (Ko. 686/84/IV/Pf)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 07.11.1984 objęty kontrolą operacyjną w ramach KE o krypt. "Mikołaj". Dnia 09.04.1985 KE przekwalifikowano na SOR o krypt. "Mikołaj", założoną na fakt "nielegalnej działalności w strukturach KSS >KOR< na terenie Wrocławia i Legnicy". Materiałów o sygn. II-103358 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Zdjęcia operacyjne wrocławskich działaczy SKS-u, w tym K. Turkowskiego. IPN BU 01232/191 (V DS 163/91)
Akta paszportowe W aktach paszportowych znajdują się dwa postanowienia o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do wszystkich krajów świata: 1) w okresie od 22.02.1984 do 22.02.1987, wystawione przez Wydział „C” WUSW Wrocław. W uzasadnieniu podano, iż ww. był "aktywnym działaczem Zarządu Regionu >Solidarności<, angażuje się w podejmowanie negatywnych inicjatyw politycznych. Jest jednym z sygnatariuszy >Apelu do społeczeństw Polski i Świata< w sprawie uwolnienia członków kierownictwa KSS KOR i >Solidarności<". 2) wystawione 20.07.1987 przez Insp. 2 WUSW we Wrocławiu do dnia 20.07.1989. W uzasadnieniu podano, iż ww. m.in. "utrzymuje bliskie kontakty z reakcyjnym klerem. Pomieszczenia kościelne wykorzystuje do wygłaszania odczytów dot. historii Polski i innych państw układu socjalistycznego. Tezy prowadzonych wykładów są przedstawione z pozycji antysocjalistycznej". Zastrzeżenie anulowano dnia 25.05.1988. EAWR 327684
.