Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Radożycki
Miejsce urodzenia: Bukowsko
Data urodzenia: 22-11-1911
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze z lat 1947-1948, dotyczące śledztwa przeciwko Janowi Radożyckiemu, s. Józefa (ps. „Owczarek”, „Jasiński”, „Janek”). 16.08.1947 Jan Radożycki został aresztowany przez UB. Śledztwo prowadzili oficerowie Departamentu Śledczego MBP pod zarzutami przynależności „po wyzwoleniu do nielegalnych struktur Stronnictwa Narodowego”, gdzie ww. miał pełnić funkcję „inspektora dzielnicy lubelskiej”. Sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego. IPN BU 0259/92 (1488/III).
W dn. 16.02.1948 Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie uznał Jana Radożyckiego winnym zarzucanych mu czynów przynależności do „nielegalnej organizacji” i skazał go na zasadzie 86§2 KKWP na 10 lat więzienia oraz utratę praw obywatelskich i honorowych na pięć lat. Osadzony w więzieniu we Wronkach. Zwolniony z więzienia w ramach amnestii w maju 1956 roku. 13.12.1956 Jan Radożycki zwrócił się z prośbą do Rady Państwa o przywrócenie mu w ramach „prawa łaski” pełnych praw obywatelskich. W kwietniu 1957 roku Sąd Wojewódzki dla miasta stołecznego Warszawy odrzucił wniosek ww. Wyrok wobec Jana Radożyckiego unieważniono w całości w 1991 roku. IPN BU 1021/207 (SR 1456/47).
Z materiałów ewidencyjnych wynika, że Jan Radożycki skazany przez WSR w Warszawie na 10 lat więzienia, orzeczoną karę odbywał w Centralnym Więzieniu we Wronkach. Zwolniony na podstawie ustawy amnestyjnej w maju 1956 roku. Wpis na podstawie materiałów kartotecznych.
Materiały operacyjne KWMO w Rzeszowie dotyczące Jana Radożyckiego. W czasie i tuż po wojnie był on aktywnym członkiem Stronnictwa Narodowego na terenie województwa rzeszowskiego. Na przełomie 1945/46 został zatrzymany przez WUBP w Rzeszowie, a następnie w 1947 roku aresztowany przez UB w Warszawie. Wyrokiem WSR w Warszawie w 1948 roku, ww. został skazany na 10 lat więzienia. Zwolniony z więzienia w 1956 roku. W dn. 15.04.1961 materiały operacyjne dotyczące Jana Radożyckiego złożono w archiwum Wydz. „C” KWMO w Rzeszowie pod sygn. 8720/II. IPN Rz 042/2114 (8720/II).
Jan Radożycki 17.08.1959 został zarejestrowany przez Wydział II KSMO jako „figurant” Sprawy Agenturalnego Sprawdzenia (SAS), następnie od marca 1960 przekwalifikowanej na Sprawę Operacyjnej Obserwacji (SOO) o nr. 585. Ww. utrzymywał kontakty z osobą podejrzaną o pracę na rzecz wywiadu zachodnioniemieckiego. W toku działań operacyjnych okazało się, że kontakty J. Radożyckiego z podejrzanym miały charakter „korespondencyjny” nie związane ze szpiegostwem, również na tę okoliczność ww. był przesłuchiwany w 1958 roku przez oficerów Departamentu II MSW. Wskutek tego J. Radożycki zerwał jakikolwiek kontakt z podejrzanym o szpiegostwo. Wskutek tych informacji J. Radożycki został wyłączony z rozpracowania krypt. „Contimex”. W czerwcu 1961 roku zakończono prowadzenie sprawy. 7.07.1961 materiały złożono w archiwum Wydz. „C” KSMO w Warszawie pod sygn. 1817/III, a następnie zmikrofilmowano. IPN BU 0208/1599 (SUSW 1817/III), IPN BU 01286/1525 (SUSW 1817/3) mikrofilm.
Charakterystyka faktologii nr 4, dotycząca organizacji pod nazwą "Rzeszowski Okręg Stronnictwa Narodowego" sporządzona przez Wydz. „C” KWMO w Rzeszowie w latach 1977-1984. Materiały zawierają: opis organizacji, kwestionariusze osobowe członków, karty na „czyny przestępcze”. Wśród materiałów znajduje się kwestionariusz dotyczący Jana Radożyckiego, członka SN na terenie powiatu Sanok, następnie na terenie Jarosławia, a później na szczeblu centralnym. Z materiałów wynika również, że na przełomie 1945/46 ww. był zatrzymany przez WUBP w Rzeszowie. Ponownie zatrzymany przez UB w Warszawie w 1947 roku. Skazany przez WSR w Warszawie dn. 16.02.1948 z art. 86§ 2 KKWP na 10 lat więzienia. IPN Rz 05/9, IPN Rz 0172/1.
.